Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów nawierzchni drogowych:...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno - asfaltowa, grysy oraz mieszanka kamienna

Data zamieszczenia: 2024-02-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT KROŚNIEŃSKI
F. Chopina 5
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
683836090
sekretariat@zdp.powiatkrosnienski.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 683836090
Termin składania ofert: 2024-02-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno - asfaltowa, grysy oraz mieszanka kamienna
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1 - obejmuje dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1-65, która jest mieszaniną asfaltu drogowego, wody, emulgatora i dodatków (ciecze o barwie brązowej do ciemnobrązowej, niepalne, niezawierające lotnych rozpuszczalników organicznych), z transportem i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 5
Obwód Drogowy w Sękowicach 102
a) Emulsja asfaltowa:
- ilość materiału - 36 ton;
- wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb - min. 4 tony.
Część nr 2 - obejmuje dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno o uziarnieniu od 0 mm do 8 mm, która jest mieszaniną kruszywa łamanego naturalnego, asfaltu drogowego i dodatku modyfikującego o barwie czarnej, z transportem i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 5
Obwód Drogowy w Sękowicach 102
a) Mieszanka mineralno - asfaltowa na zimno:
- ilość materiału - 48 ton;
- wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb - min. 4 tony.
Część nr 3 - obejmuje dostawę grysów o frakcji 2-5 mm i 5-8 mm, do bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego, z transportem i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 5
Obwód Drogowy Sękowice 102.
a) Ilość materiału - 250 tony;
- wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb - min. 25 ton.
Część nr 4 - obejmuje dostawę mieszanki kamiennej o frakcji 0-32 mm, do bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego, z transportem i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 5
Obwód Drogowy Sękowice 102.
a) Ilość materiału - 275 ton;
- wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb - min. 25 ton.

CPV: 44113700-2, 14212000-0

Dokument nr: 2024/BZP 00120573, ZDPIII.272.4.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-49e5fee4-cbdb-11ee-a84d-d63fc4d19e65
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się przy użyciu Platformy e-
Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji"
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik"). W przypadku
załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy"
na Platformie
e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
s.kosciukiewicz@zdp.powiatkrosnienski.pl oraz w.walczak@zdp.powiatkrosnienski.pl (nie dotyczy składania ofert).
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący
sposób:
listownie na adres: Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Chopina 5 66-600 Krosno Odrzańskie
poprzez e-mail: sekretariat@zdp.powiatkrosnienski.pl
telefon: 68 383 60 90 / 68 383 60 98
2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email:
iod@zdp.powiatkrosnienski.pl.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez
administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich
przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat,
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Komu przekazujemy Państwa dane?
1) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2) Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest
to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
3) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty,
z którymi UODO zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie
przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości
zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych
obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z
poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 pkt 2.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-02-27 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XVI SWZ

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.