Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wapno hydratyzowane

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wapno hydratyzowane

Data zamieszczenia: 2024-02-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rafineria Gdańska Sp. z o.o
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
anna.gluchowska@rafineriagdanska.pl
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1554112,969138b080c47b9b2a1c083594e28d54.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SRM/325574 - Wapno hydratyzowane - Umowa na 24 miesiące
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z warunkami niniejszego postępowania.
1. Przedmiot zapytania
Przedmiotem niniejszego zapytania są dostawy wapna hydratyzowanego w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia.
Przewidywana data podpisania umowy - czerwiec/lipiec 2024.
2. Wymagania jakościowe dla wapna:
Produkt powinien spełniać wymagania norm PN-EN 459-1:2012 lub EN 459-1:2010 Rodzaj: EN-459-1 CL 90-S lub EN 459 CL 90-S
3. DOSTAWA autocysterną w ilości około 14 ton, rozładunek po stronie dostawcy.
4. Przewidywane zapotrzebowanie:
Planowane zużycie około 1100 ton/rok = 2200 ton przez czas trwania umowy (2 lata).
Umowa będąca wynikiem niniejszego postępowania zakupowego ma charakter ramowy, co oznacza, że Odbiorca nie jest zobowiązany do składania zamówień i zakupu Produktu w okresie obowiązywania Umowy. Dostawca nie jest zaś uprawniony do żądania złożenia przez Odbiorcę zamówienia i zakupu Produktu w okresie obowiązywania Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału wolumenu pomiędzy kilku dostawców.
5. Okres trwania umowy: 24 miesięce od dnia zawarcia.
6. Warunki dostawy:
- DDP magazyn odbiorcy, zgodnie z Incoterms 2020
7. Warunki cenowe
Cena netto 1 tony produktu
8. Terminy dostaw : wywoływane z wyprzedzeniem zgodnym z ofertą dostawcy
9. Ważność oferty: Wymagany okres ważności oferty -preferowana stała cena na cały okres trwania umowy.
Zamawiający dopuszcza renegocjacje ceny nie częściej niż co 6 miesięcy podczas trwania umowy.
10. Forma i treść oferty:
10.1. Pytania merytoryczne
Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące specyfikacji technicznej należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.
Kontakt z członkami Komisji poza wytyczoną ścieżką, może skutkować wykluczeniem dostawcy z niniejszego postepowania wyboru kontrahenta.
10.2. Pytania techniczne związane z obsługą platformy Logintrade
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail:
helpdesk@logintrade.net.
10.3. Składanie ofert
Oferent składa ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade. Wraz z ofertą bezwzględnie wymagane jest potwierdzenie wymagań
postawionych w treści zapytania ofertowego oraz wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw w stosunku do wymagań jeżeli występują.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
Część merytoryczna (techniczna) musi zawierać:
a. Informacje techniczne wymagane w zapytaniu ofertowym z wyłączeniem ceny z uwzględnieniem:
- karty charakterystyki SDS oraz specyfikacji technicznej w języku polskim,
- terminu realizacji od momentu wywołania zapotrzebowania
- oświadczenia dotyczącego spełnienia wybranych wymogów rozporządzenia REACH jeżeli dotyczy
- potwierdzenie wysyłania atestu do każdej dostawy
- kodu CN.
Część handlowa musi zawierać:
a. Cenę za 1 tonę produktu
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące klauzul sankcyjnych
c. Wypełnione i podpisane oświadczenie dot. REACH i CLP
11. Klauzule sankcyjne
W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresja na Ukrainę , w szczególności:
- Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuacje na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z pózn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacja na Białorusi i udziałem
Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, zpózn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez
rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach
(Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z pózn.zm.) oraz
- Rozporządzeniu Rady (UE) NR 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu
i Sewastopola (Dz.Urz.UE.L Nr 183, str. 9, z pózn. zm.),
oferent przystępując do postepowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje produkty, które miały by zostać nabyte przez Rafinerię Gdańska Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługanskiego lub donieckiego lub Krymu lub Sewastopola (terytoriów Ukrainy).
Prosimy tez pod rygorem nieważności złożonej oferty załączenie w części merytorycznej podpisanego oświadczenia z załącznika nr 2.
12. Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz
możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór
oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim
przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.
13. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania Oferty i w żadnym wypadku nie powinny
być wykorzystywane w inny sposób i do innych celów.
14. Zamawiający odrzuci oferty zawierające rażąco niska cenę, zgodnie z informacja załączoną do Zapytania ofertowego.
15. Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do akceptowania/odrzucania oferty w całości lub części.
16. Do zamówień zastosowanie maja Ogólne Warunki Zamówienia dostępne pod linkiem: https://rafineriagdanska.pl/repository/55544/
17. Klauzule CSR stosowane w procesie zakupowym dostępne pod linkiem: https://www.lotos.pl/repository/51502/
Po zakończonym procesie wyboru kontrahenta do oferentów biorących udział w postępowaniu zostanie wysłana informacja o jego wyniku.
UWAGA!
o Rafineria Gdańska Sp. z o.o. informuje, że na jej terenie obowiązują uregulowania i przepisy obejmujące swym zakresem m.in. BHP, ochronę
przeciwpożarową i systemy przepustkowe.
o Rafineria Gdańska Sp. z o.o. oświadcza, że nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem oferty ani zwracane
oferentom nadesłane oferty.
o Rafineria Gdańska Sp. z o.o.. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów
i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów złożonej oferty.
Z poważaniem,
Agnieszka Ogorzałek, Anna Głuchowska
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. WAPNO HYDRATYZOWANE 2200 tona MP-1431210-020-010
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "SRM/325574 - Wapno hydratyzowane - Umowa na 24 miesiące"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z14/460294

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1554112,969138b080c47b9b2a1c083594e28d54.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
23- 02- 2024 12: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
06- 03- 2024 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
22- 02- 2024 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1554112,969138b080c47b9b2a1c083594e28d54.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Anna Głuchowska LA
tel:
e-mail: anna.gluchowska@rafineriagdanska.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.