Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Naprawa izolacji tarasów w zakresie tarasów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa izolacji tarasów w zakresie tarasów

Data zamieszczenia: 2024-02-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Ujeścisko"
Ul. Płocka 6
80-180 Gdańsk
powiat: Gdańsk
telefon: (58) 728-78-00 fax: (58) 728-78-01, tel. 58/728-78-06, 58/728-78-02
sekretariat@ujescisko.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 1 000 zł
Nr telefonu: telefon: (58) 728-78
Termin składania ofert: 2024-03-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
naprawa izolacji tarasów w zakresie tarasów
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA
Naprawa izolacji tarasów w zakresie tarasów na 4 piętrze w budynku wielorodzinnym na terenie osiedla Gdańsk- Ujeścisko przy ulicy Przemyskiej 35
I. Przedmiotem przetargu jest:
1. Przedmiotem przetargu jest:
Naprawa izolacji tarasów w zakresie tarasów na 4 piętrze w budynku wielorodzinnym na terenie osiedla Gdańsk- Ujeścisko przy ulicy Przemyskiej 35.
Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku należy:
a) zdemontować taras podniesiony wykonany z płyt gresowych na stopach systemowych,
b) skuć istniejącą hydroizolację wraz z podkładem betonowych,
ej wyciąć pas elewacji ze styropianem na wysokość nie mniejszą niż 30 [em],
d) zdemontować izolację termiczną pir,
ej zdemontować istniejące papy podkładowe (paro-izolacji),
f) osuszyć płytę stropową,
g) uzupełnić ubytki w ścianie zaprawą klejową, hj ułożyć 2x folię,
i) wykonać warstwę spadkową z jastrycha cementowego- w kierunku dwuspadowym do spustów,
j) zamontować systemowe kołnierze z papą termozgrzewalną,
k) wyregulować istniejące spusty,
l) zagruntować podłoże poziome i pionowe gruntem,
m) ułożyć izolację termiczną,
n) ułożyć warstwę samoprzylepną na izolację termiczną wraz z wywinięciem na ścianę, oj ułożyć papę nawierzchniową wraz z wywinięciem na ścianę,
pj uszczelnić podwaliny okienne taśmą butynową (bitumiczną),
q j uzupełnić odkryte obszary ościeży okiennych taśmą wiatro-paroszczelną,
r) odtworzyć elewację wraz z wyprawą, odtworzyć podłogi podniesione na stopkach.
Powierzchnia tarasów ok 187 m2 (zgodnie z załączonym rzutem 4 piętra)
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, wpisanej na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.03.2024r. roku o godz. 12:30 w Świetlicy Spółdzielni.

Składanie ofert:
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1. Oferta powinna być dostarczona Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do godz. 12:00 dnia 04.03.2024r. Miejscem składania ofert jest: Sekretariat Spółdzielni. Po tym terminie oferty nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upłynięciu terminu na wnoszenie protestu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania prac do 30 czerwca 2024 roku.

Wymagania:
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, prowadzenia negocjacji z oferentami oraz swobodnego wyboru oferty.
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający następujące warunki:
1.1. Nie świadczyli usług prawnych na rzecz Zamawiającego oraz nie pozostają z osobami świadczącymi te usługi w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, a także nie są związani z osobami świadczącymi te usługi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
1.2. Nie wyrządzili szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem Sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1.3. W stosunku do nich nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono;
1.4. Nie zalegają z należnymi opłatami dla LIS i ZUS, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.5. Nie są osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.6. Nie są spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.7. Nie są spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.8. Nie są spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.9. Nie są osobami prawnymi, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.10. Nie są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Spełniają warunki określone tj.:
2.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a) przedstawią aktualną na okres związania ofertą polisę, a w przypadku jej braku dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż
200 000 zł,
b) posiada stabilną pozycję na rynku tj. prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 3 lata.
4. Ponadto Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia dysponuje odpowiednimi zasobami osobowymi, w szczególności:
a) kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych bez ograniczeń oraz aktualnie przynależnym do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają ważne ubezpieczenie OC.
III. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Aby oferta składana przez wykonawcę była ważna pod względem formalnym musi zawierać:
3.1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań (na załączonym druku C) oraz oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność przez osobę uprawnioną do poświadczenia następujących dokumentów:
3.1.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty,
3.1.2. aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt II podp.1
3.1.3. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawianych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3.1.4. dokumenty stwierdzające aktualne uprawnienia kierownika robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
3.1.5. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000. zł,
3.1.6. oświadczenie o zatrudnieniu (załącznik E do SIWZ),
3.1.7. kserokopię wpłacenia wadium.
IV. Sposób porozumiewania się z zamawiającym i osoby do tego uprawnione
4.1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków, oświadczeń, zawiadomień oraz informacji pomiędzy zamawiającym i wykonawcami faksem potwierdzonym drogą pisemną lub pisemnie. W przypadku drogi faksowej, każda ze stron, na żądanie drugiej, jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przesłanej korespondencji.
V. Wadium
Zamawiający wniesienia wadium w wysokości:
1.1 000 zł (jeden tysiąc złotych)
2. Wadium będzie wniesione w pieniądzu;
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy:
06 8300 0009 0009 0781 2000 0010
przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu ,,wadium - Przetarg Przemyska 35"
4. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.
VI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 2 miesiące, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.
VII. Sposób przygotowania oferty
7.1. Oferta oraz wszystkie inne dokumenty, aby mogły zostać uznane za ważne muszą być trwale złączone, sporządzone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy) za zgodność z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i zawierać:
7.1.1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik B do specyfikacji),
7.1.2. Wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty
7.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, formularze winny być wypełnione w sposób czytelny i uniemożliwiający dokonanie w nich zmian poprzez ścieranie, wymazywanie itp., podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
7.3. Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie winny zostać dokonane w sposób jednoznaczny poprzez skreślenie i wpisanie właściwego tekstu obok, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7.4. Oferta winna zostać doręczona Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko"
Ul. Płocka 6 80-180 Gdańsk,
Oferta na:
Naprawa izolacji tarasów w zakresie tarasów na 4 piętrze w budynku wielorodzinnym na terenie osiedla Gdańsk- Ujeścisko przy ulicy Przemyskiej 35
Nie otwierać przed 04.03.2024r. godz. 12:30
7.5. Oferent może dokonać zmiany, poprawki, modyfikacji i uzupełnienia oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, przed terminem składania ofert. Powiadomienie to winno być złożone na tych samych zasadach jak oferta, z dopiskiem na kopercie "Zmiana".
7.6. Oferent ma prawo wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, przed terminem składania ofert. Powiadomienie to winno być złożone na tych samych zasadach jak oferta, z dopiskiem na kopercie "Wycofanie".
7.7. Oferent ma prawo złożyć tyko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny za wykonanie umowy- naprawa izolacji tarasów w zakresie tarasów na 4 piętrze w budynku wielorodzinnym na terenie osiedla Gdańsk- Ujeścisko przy ulicy Przemyskiej 35
Wykonawca określając ceny i wskaźniki ofertowe bierze pod uwagę wszystkie składniki mające wpływ na wielkość ceny (w szczególności koszty zakupu, transportu i wyładunku materiałów do miejsca ich montażu, koszty organizacji zaplecza budowy, amortyzacji i naprawy sprzętu, zysk Wykonawcy itp).
W efekcie cena i wskaźniki podane przez Wykonawcę w ofercie muszą być ceną i wskaźnikami końcowymi stanowiącymi podstawę do obliczenia zapłaty przez Zamawiającego i zawierać podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Cena ta musi być podana w złotych, a wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu w procentach.
X. Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny ofert
1. Oferty w zakresie przedmiotu ,,Naprawa izolacji tarasów w zakresie tarasów na 4 piętrze w budynku wielorodzinnym na terenie osiedla Gdańsk- Ujeścisko przy ulicy Przemyskiej 35" oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:
a. Kryterium ceny - 85 %
Kryterium nr a oceniane będzie wg poniższego wzoru:
P1=Cn/ICxl x W1 x 100
P1 - ilość otrzymanych punktów, Cn - cena oferty najkorzystniejszej, Cx - cena oferty badanej, W1 -waga kryterium - 85%
b. Kryterium jakości wykonania plus referencji zewnętrznych - 4%
Kryterium nr b oceniane będzie wg poniższego wzoru:
P2= B x W2x 100
P2 - ilość otrzymanych punktów, B - wartość 1 dla referencji zaakceptowanych przez Zamawiającego, wartość 0 w przypadku braku referencji, W2 - waga kryterium - 4%
c. Kryterium długości udzielonej gwarancji -10%
Kryterium nr c oceniane będzie wg poniższego wzoru:
P3= Gx/Gn x W3 x 100
P3 - ilość otrzymanych punktów, Gn - gwarancja najdłuższa, Gx - gwarancja badana, W3 - waga kryterium -10%
d. Kryterium referencji z tytułu wykonywania prac na rzecz Zamawiającego -1 %
Kryterium nr d oceniane będzie wg poniższego wzoru:
P4= D xW4x100
P4 - ilość otrzymanych punktów, D - wartość 1 dla referencji zaakceptowanych przez Zamawiającego, wartość 0 w przypadku braku referencji, W4 - waga kryterium -1%
P=Pl+P2+P3+P4
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji określając czy dana oferta spełnia/nie spełnia wymagań SIWZ.
XI. Miejsce, termin, tryb otwarcia i oceny ofert
13.1. Badanie, porównywanie i ocena ofert odbywać się będzie wyłącznie po sprawdzeniu ich poprawności formalnej.
13.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
13.3.1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 13.3.2 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
13.3.3. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
13.3.4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
13.4. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli Oferent współpracował z Zamawiającym i nie wykonał zamówienia lub wykonał je z nienależytą starannością realizował lub rozliczał roboty lub usługę nieterminowo.
13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:
13.5.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawców, których oferty wybrano, i uzasadnienie ich wyboru a także nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
13.5.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
13.5.3. Oferentowi biorącymi udział w postępowaniu przetargowym w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników przysługuje prawo złożenia protestu (z podaniem przyczyny) do zarządu Spółdzielni, który musi być rozpatrzony w terminie 3 dni od daty jego wniesienia.
XII. Zawarcie umowy.
1. Z Wykonawcą którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa o roboty budowlane według wzoru umowy, stanowiącego Załącznik A do SIWZ, oraz na warunkach wynikających z przedstawionej przez Wykonawcę oferty na warunkach wynikających z przedstawionej przez Wykonawcę oferty.
2. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umów. Nie podpisanie umów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od ich zawarcia.
4. Za datę zawarcia umowy uważa się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej kolejności.

Kontakt:
4.2. Po stronie Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Agata Grabarczyk tel. 58/728-78-06 (a.grabarczyk@ujescisko.pl). Wszelkie materiały zostaną przesłane drogą mailową po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowania przedmiotem przetargu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.