Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie instalacji ciepłej wody

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie instalacji ciepłej wody

Data zamieszczenia: 2024-02-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki
ul. Juliusza Lea 19
30-048 Kraków
powiat: Kraków
Tel. 12 617 13 02
sekretariat@smk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 15.000,00 zł
Nr telefonu: Tel. 12 617 13 02
Termin składania ofert: 2024-02-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki przy Ul. Filareckiej 23 w Krakowie wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi.

§1
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Przetarg nieograniczony.
2. Podstawa prawna:
o Regulamin przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, dostawę materiałów oraz inne prace i usługi o podobnym charakterze w Spółdzielni Mieszkaniowej im T. Kościuszki w Krakowie
o Kodeks cywilny
§2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, przystosowanie pomieszczenia węzła cieplnego, montaż stabilizatora w budynku przy Ul. Filareckiej 23 w Krakowie. Prace należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi oraz uwagami zawartymi w niniejszej Specyfikacji w tym:
1. Przystosowanie pomieszczenia węzła cieplnego i modernizacja węzła cieplnego w zakresie wskazanym w projektach wykonawczych uzgodnionych przez MPEC, zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie pomiędzy PGE Energia CIEPŁA, MPEC Kraków i SM Kościuszki Należy przewidzieć:
o wymianę (na przenoszonych) lub wykonanie nowej izolacji na rozdzielaczach i rurociągach . instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu węzła (niski parametr) - otuliny Steinonorm (półsztywna pianka poliuretanowa gr. 50 mm pod płaszczem PVC) we wszystkich w/w budynkach,
o wymiana izolacji na istniejących rurociągach instalacji CO. w pomieszczeniu węzła otuliny Steinonorm (półsztywna pianka poliuretanowa gr. 50 mm pod płaszczem PVC),
o wykonanie prac budowlano - instalacyjnych wskazanych w projektach uzgodnionych przez MPEC oraz w wskazanych w §2 umowy o współpracy pomiędzy SM Kościuszki, MPEC, PGE,
o montaż nawiewnika w oknie.
2.Wykonanie rozprowadzenia instalacji (poziomów) ciepłej wody z cyrkulacją w piwnicy budynku z przygotowaniem podejść pod piony instalacji, wykonanie niezbędnych podparć i punktów stałych oraz zaizolowanie rurociągów, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.
3. Wykonanie zaizolowanych (i obudowanych) pionów instalacji ciepłej wody i cyrkulacji na klatce schodowej.
4. Wykonanie odgałęzienia poziomego do mieszkania do miejsca po zdemontowanych piecykach gazowych w łazienkach poszczególnych mieszkań:
o Demontaż piecyków gazowych w mieszkaniach wraz z likwidacją zbędnej instalacji gazowej, zaślepieniem odgałęzień i wykonaniem sprawdzenia szczelności pozostałej instalacji gazu zgodnie z dokumentacją. Z przeprowadzonej kontroli szczelności instalacji gazu należy sporządzić protokół.
o Zaślepienie w sposób trwały wylotu do komina spalinowego po odłączeniu rur spalinowych po zdemontowanych podgrzewaczach gazowych
o Przekucie ścian kominowych do przewodów spalinowych, montaż szafek lub drzwiczek na pionie kominowym, uszczelnienie kanału spalinowego na poziomie kondygnacji np. wełną mineralną
o Montaż na odgałęzieniu ciepłej wody do mieszkań zaworu odcinającego, wodomierza Bmeters przystosowanego do zdalnego odczytu (z modułem MBUS) oraz zaworu zwrotnego, zaplombowanie wodomierza, sporządzenie protokołu plombowania wodomierza z zapisami pozwalającymi przypisać wodomierz i nakładkę do mieszkania.
5. Poprowadzenie instalacji ciepłej wody do kuchni po uzyskaniu pisemnej zgody lokatora, izolacja rur cwu do kuchni za pisemną zgodą lokatora z uwzględnieniem likwidacji term gazowych i podgrzewaczy elektrycznych.
6. Dla mieszkań, które obecnie nie będą podłączane, na pionach należy przewidzieć możliwość późniejszego montażu, poprzez zamontowanie trójników z zaślepionym odejściem.
7. Po zrealizowaniu inwestycji, kwota za wykonanie instalacji mieszkaniowej c.w.u. w jednym lokalu i jej przyłączenie do instalacji c.w.u. wraz z montażem wodomierza w szafce pomiarowej pozostaje na tym samym poziomie przez okres 2 lat.
8. W wycenie należy uwzględnić montaż pierwotny wodomierzy na wodzie zimnej nakładką radiową w mieszkaniach: 2,6,7,8,16,17,18,19,21,24,29,35,38,41 - łącznie 14 szt. oraz wymianę wodomierzy na wodomierze z nakładką radiową lub wymianę legalizacyjną w mieszkaniach: 1,3,4,5, 9,11,13,14,15,20,22,23,26,31,32,34,37,39 - łącznie 24 szt.
9. W wycenie uwzględnić montaż zaworów zwrotnych przy wodomierzach wody ciepłej (we wszystkich mieszkaniach przy każdym wodomierzu).
10. W wycenie należy uwzględnić wykonanie niezbędnych robót murowych, betonowych, osadzenia tulei przejściowych, robót wykończeniowych, napraw uszkodzonych powierzchni okładzin zewnętrznych (Wykonawca). Cena podłączenia cwu do lokalu winna obejmować całość kosztów prac niezbędnych tj. instalacja cwu, likwidacja gazu, wodomierz, drzwiczki bądź szafka, naprawa okładzin.
11. W wycenie należy uwzględnić niezbędne prace zamykających przewody spalinowe (styropian, pianka i papa nawierzchniowa).
12. W wycenie należy uwzględnić przesunięcie kabli, punktów świetlnych i gniazdek kolidujących z trasą poziomów w piwnicy.
13. Przed sporządzeniem oferty zalecana jest wizja. Nie stawienie się na wizji lokalnej nie będzie uprawniało Wykonawcy do ubiegania się o roszczenia finansowe tytułem robót dodatkowych, które Wykonawca mógł przewidzieć biorąc w niej udział.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego robót.
15. Zamawiająca umożliwi wykonawcy bezkosztowe korzystanie z energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do należytego wykonania prac objętych Przedmiotem umowy.
16. Demontowane piecyki łazienkowe będą etapami przekazywane Zleceniodawcy.
17. Zamawiający dysponuje projektami wykonawczymi budowy instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, projektem rozbudowy węzła cieplnego, projektem AKPiA, projektem przebudowy instalacji gazu, projektem przyłączy (wersja elektroniczna i pdf), przedmiarem. Przedmiar służy wyłącznie jako element pomocniczy ułatwiający przygotowanie oferty (wycenę).
18. Firmy zainteresowane złożeniem ofert proszone są o kontakt w sprawie dokumentacji z inspektorem ds. technicznych tel. 12/61-71-324.

Otwarcie ofert: §11
OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Spółdzielni - sala konferencyjna, Ul. Lea 19, 30-048 Kraków w dniu 28.02.2024 r., od godz. 12.30.
2. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału oferentów.

Składanie ofert:
§9
ZAWARTOŚĆ, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: dokładną nazwę i adres Oferenta, numer telefonu, napis określający przedmiot postępowania przetargowego o treści:
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY FILARECKA 23. Nie otwierać przed dniem 28.02.2024 r. godz. 12.30
§10
TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzib ie Zamawiającego, Ul. Lea 19 Kraków lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki, Ul. Lea 19, 30-048 Kraków do dnia 28.02.2024r. do godz. 12.00.
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania (obowiązuje data i godz. wpływu do Zamawiającego).

Wymagania:
§ 3
WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca przed przystąpieniem do montażu pionów jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu określającego terminy realizacji, uzgodnionego z Zamawiającym.
2. Prace muszą być prowadzone z uwzględnieniem normalnego użytkowania budynków przez mieszkańców.
3. Wykonawca jest obowiązany do sprzątania w miejscach prowadzonych robót; miejsca ogólnodostępne muszą być uprzątnięte ze wszelkiego rodzaju pozostałości po wykonanych pracach (gruz, kurz, resztki materiałów).
4. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji gruzu i złomu (wyniesienie z budynku, zeskładowanie w pojemnikach lub workach, załadunek i wywiezienie na składowisko, posprzątanie w budynku śladów po wynoszeniu gruzu).Koszty utylizacji ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest obowiązany w czasie całego okresu realizacji robót zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, osobom postronnym oraz zabezpieczyć prywatne mienie.
6. Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z:
a. projektem wykonawczym,
b. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz właściwymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
c. ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych" tom II,
d. wytycznymi podawanymi przez producentów rur, armatury i urządzeń.
7. Materiały użyte do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać wymaganiom ustawy Prawo Budowlane, aktów wykonawczych i innych przepisów prawa, a także spełniać wszelkie właściwe normy oraz posiadać właściwe certyfikaty, świadectwa i dopuszczenia.
8. Przedmiot robót należy wykonać z materiałów własnych, spełniających normy oraz posiadających stosowne dokumenty jakościowe.
9. Zmiana materiałów w stosunku do zawartych w projekcie nastąpić może wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku użycia materiałów innych niż zawartych w projekcie bez akceptacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do demontażu i ponownego montażu zgodnie z projektem na własny koszt.
10. Wykonawca ma obowiązek konsultować z Zamawiającym jakość materiałów przed wbudowaniem.
11. Wszystkie materiały użyte do wykonania prac winny posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie; odpisy odpowiednich świadectw należy przedstawić przed wbudowaniem Inspektorowi Nadzoru oraz załączyć je do protokołu odbioru końcowego.
12. Do obioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt powykonawczy tj. projekt z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami dokonanymi w trakcie realizacji zamówienia podpisany przez Wykonawcę, karty gwarancyjne wszystkich wbudowanych urządzeń i armatury opisane w którym węźle/pionie zostały wmontowane. W przypadku dokonania zmian nieistotnych w trakcie realizacji prac, Wykonawca na dokumentacji powykonawczej uzyska od Projektanta wpis z klasyfikacją zmian.
13. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przez niego w nieruchomościach lub rzeczowych składnikach majątkowych mieszkańców, osób trzecich oraz Zamawiającego, a także za szkody na osobach powstałe w związku z wykonaniem prac.
14. Zamawiający nie odpowiada za urządzenia i materiały pozostawione przez Wykonawcę na terenie wykonywania prac.
15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i zabudowane materiały.
16. Terminy obowiązywania gwarancji liczone będą od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń łazienek i kuchni oraz urządzeń sanitarnych przed uszkodzeniami podczas wykonywania prac w mieszkaniach.
TERMINY
1. Termin podpisania umowy : 90 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
2. Termin związania ofertą -90 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
3. Termin rozpoczęcia robót: wg harmonogramu zał. nr 2.
4. Termin zakończenia robót: wg harmonogramu zał. nr 2.
§5
WARUNKI ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
1. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót podpisany przez Upoważnionego Przedstawiciela.
2. Dopuszcza się formę częściowego (etapowego) rozliczenia robót, na warunkach szczegółowo określonych w zawartej umowie.
3. Termin płatności faktury częściowej określa się na 14 dni, a faktury końcowej określa się na 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
§6
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenia, że;
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane (co najmniej 5 robót) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2. Wpłacili wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na podany niżej rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki przy ul. Lea 19 (30-048 Kraków) do 27.02.24r. potwierdzone przedłożonym bankowym dowodem wpłaty.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe o nr : 50 1240 4533 1111 0011 0026 6655
tytułem: Wadium -- wykonanie c.w.u. FILARECKA 23.
3. Przelewy dopuszczamy tylko z konta firmowego oferenta , przekazy pocztowe i przelewy z kont prywatnych nie będą akceptowane.
3.1. posiadają polisę ubezpieczeniową związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę min. 1 000 000zł.
§7
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący integralną część niniejszego SIWZ - załącznik nr 1, ceny należy podać brutto (w tym VAT 8%).
2. Zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 3.
3. Oświadczenia pisemne wynikające z § 6.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i US.
6. Oświadczenie oferenta, że wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy członkom Spółdzielni.
7. Zestawienie co najmniej 5 prac wykonanych w ostatnich 5 latach o charakterze i wartości podobnej do niniejszej oferty.
8. Kserokopie zaświadczeń o odbytym szkoleniu pracowników - imienne dla osób, które będą wykonywać prace.
9. Kserokopie właściwych uprawnień pracowników, którzy będą wykonywać prace wiązane z instalacją gazu.

§8
INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT a także klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ,,RODO".
1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
2. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania fumy na zewnątrz.
4. Wszystkie strony oferty muszą być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości oferty, a każda ze stron oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym dolnym rogu strony.
5. Załączone dokumenty powinny być przedstawione w foimie oryginałów lub kserokopii poświadczonych formułą ,,za zgodność z oryginałem" i podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7. Oferent ma prawo zapoznać się z dokumentacją techniczną budynku w siedzibie SM przy ul. Lea 19 w godzinach od 8 00~ 1400.
8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami są: Inspektorzy Działu Techniczny Spółdzielni.
9. Koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty pokrywa w całości oferent i z tego tytułu oferentom nie przysługuje żadne roszczenie finansowe względem Spółdzielni.

§13
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZSTRZYGANIA PRZETARGU
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
1.1. referencje - pisemne potwierdzenie już wykonanych robót od 0-2 pkt
1.2. udzielany okres gwarancji od 0-3 pkt
1.3. oferowana wartość ryczałtowa wykonania od 1-15 pkt
2. Zarząd SMK przed podjęciem ostatecznej decyzji, może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z wybranymi oferentami.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym jego etapie, a także do swobodnego wyboru oferty.

§14
WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Wybrany Oferent zostanie powiadomiony pisemnie lub e-mailem o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Wpłacone wadium zostanie zwrócone firmie, która nie wygrała przetargu w terminie 7 dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu na rachunek bankowy, z którego nastąpiła jego wpłata, a firmie, która wygra przetarg zalicza na poczet zabezpieczenia wskazanego w treści umowy.

§15
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
1. Wszelkie zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca przekazuje:
a. pisemnie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie, ul. Lea 19, 30-0,78 Kraków, pok. 2,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@smk.krakow.pl
2. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia osobą uprawnioną do przekazywania informacji jest Z-ca Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych tel. 12-61-71-322, 533-311-417 oraz Inspektorzy Działu Technicznego.

Uwagi:
10. Zgodnie z alt. 13 ust. 1 i 2 RODO , informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie znajdująca się przy ul. Juliusza Lea 19 30-048 Kraków. Tel. 12-617-13-02. E-mail: sekretariat@smk.krakow.pl. NIP: 6750005832 strony internetowej https://smk.krakow.pl/
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki, jest poprzez adres mailowy: sekretariat@smk.krakow.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w tiybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany prawem, nie krócej niż czas trwania umowy oraz przez dalszy okres wymagany odrębnymi przepisami w szczególności przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, a jeśli Pana/Pani oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dane osobowe będą przetwarzane ponadto przez cały okres obowiązywania umowy i okres gwarancji po wykonaniu umowy oraz przez dalszy okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń i obowiązkowego przechowywania przez administratora dokumentacji księgowej ;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; o posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; skorzystanie z prawa uzupełnienia lub sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z warunkami zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie aft. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO wystąpienie z żądaniem ograniczenie przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- Od dnia zakończenia postępowania, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- prawo do usunięcia danych osobowych, niemniej jednak żądanie usunięcia danych skutkować będzie niemożliwością realizacji umowy; _prawo do przenoszenia danych
- nie przysługuje Pani/Panu: -- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
§12
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2.1. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
2.2. Wykonawców, którzy złożyli niekompletną ofertę w stosunku do SIWZ.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. W treści oferty zamawiający może poprawić: (niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona):
4.1. oczywiste omyłki pisarskie,
4.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
4.3. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o dokonanych zgodnie z §12 pkt 4.1 i 4.2 poprawkach,
4.4. Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w §12 pkt 4.1 i 4.2 , pisemnie wyrazi zgodę na dokonanie tych zmian w jego ofercie.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
5.1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem § 12 pkt 3,
5.2. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w §12 pkt. 4,
5.3. wykonawca w terminie 3 dni, od dnia doręczenia żądania wyjaśnień zgodnie z § 12 pkt. 3, nie udzieli pisemnej odpowiedzi na otrzymane pytania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.