Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zagospodarowanie terenów popegeerowskich

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zagospodarowanie terenów popegeerowskich

Data zamieszczenia: 2024-02-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CIESZANÓW
ul. Rynek 1
37-611 Cieszanów
powiat: lubaczowski
sekretariat@cieszanow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Cieszanów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenów popegeerowskich w Nowym Siole i Cieszanowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenów popegeerowskich w Nowym Siole i Cieszanowie".
Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów wchodzących w skład kompleksu
rekreacyjnego ,,Wędrowiec" oraz w jego pobliżu. Obszary te położone są na terenach miejscowości Cieszanów i Nowe Sioło. W wyniku inwestycji zostaną zagospodarowane istniejące zbiorniki wodne, które pełniły funkcje stawów hodowlanych za czasów Państwowego Gospodarstwa Rybackiego. W chwili obecnej jeden z nich wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych jako kąpielisko, drugi zaś nadal pełni swoją pierwotną funkcję. Prace w ramach projektu obejmować będą wykonanie robót ziemnych zmieniających profil kąpieliska, jego kształt i plażę oraz na montaż systemu filtracji wody.
Zbiornik wykorzystywany obecnie do hodowli ryb zostanie zaadoptowany na cele rekreacyjne. Ponadto teren kompleksu ,,Wędrowiec" oraz w jego pobliżu planuje się obsadzić zielenią, wykonać na nim ciągi pieszych, utwardzenie terenu, pomost oraz obiekty małej infrastruktury.
Zakres zadania:
Przebudowa kąpieliska w Nowym Siole
Przebudowa drogi gminnej na działce nr: 4320/19 w miejscowości Cieszanów
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy:
1) Opracować dokumentację projektową na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) - załącznik nr 4 do SWZ wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania,
w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) Wykonać roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnić nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonać dokumentację powykonawczą wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- Projekt umowy - załącznik nr 3 do SWZ,
- PFU - załącznik nr 4 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 71320000-7,71220000-6,71420000-8,71221000-3,71322000-1,45100000-8,45400000-1,45244000-9,45310000-3

Dokument nr: 2024/BZP 00206557, GPiMK.271.2.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9cc6efc7-cca4-11ee-875e-a22221c84ba7
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,Przeglądaj postępowania/konkursy").Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści ,,Formularza do komunikacji").
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji").
Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być one opatrzone podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym (otaczającym). Na końcu tego rozdziału zamawiający podaje swoje rekomendacje w tym zakresie.
Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących tylko do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1) informuję, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, zwany dalej: ,,Administratorem".
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Władyka. Można się z nim skontaktować, pisząc na adres e-mail: iodo@cieszanow.pl lub telefonując pod numer: 668 403 811.
3. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie
a) ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) art. 6 ust.1 lit. b, c RODO.
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej ,,ustawa Pzp").
5. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane sąprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
dane nie są jużzbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotycząiosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
dane osobowe przetwarzane sązgodnie z prawem,
dane osobowe muszaćnięte w celu wywiązania siębowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-04 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki ,,Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 380 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GPiMK.271.2.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenów popegeerowskich w Nowym Siole i Cieszanowie".
Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów wchodzących w skład kompleksu
rekreacyjnego ,,Wędrowiec" oraz w jego pobliżu. Obszary te położone są na terenach miejscowości Cieszanów i Nowe Sioło. W wyniku inwestycji zostaną zagospodarowane istniejące zbiorniki wodne, które pełniły funkcje stawów hodowlanych za czasów Państwowego Gospodarstwa Rybackiego. W chwili obecnej jeden z nich wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych jako kąpielisko, drugi zaś nadal pełni swoją pierwotną funkcję. Prace w ramach projektu obejmować będą wykonanie robót ziemnych zmieniających profil kąpieliska, jego kształt i plażę oraz na montaż systemu filtracji wody.
Zbiornik wykorzystywany obecnie do hodowli ryb zostanie zaadoptowany na cele rekreacyjne. Ponadto teren kompleksu ,,Wędrowiec" oraz w jego pobliżu planuje się obsadzić zielenią, wykonać na nim ciągi pieszych, utwardzenie terenu, pomost oraz obiekty małej infrastruktury.
Zakres zadania:
Przebudowa kąpieliska w Nowym Siole
Przebudowa drogi gminnej na działce nr: 4320/19 w miejscowości Cieszanów
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy:
1) Opracować dokumentację projektową na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) - załącznik nr 4 do SWZ wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania,
w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) Wykonać roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnić nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonać dokumentację powykonawczą wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- Projekt umowy - załącznik nr 3 do SWZ,
- PFU - załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45244000-9 - Wodne roboty budowlane
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45232460-4 - Roboty sanitarne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 380 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
3. Dokumenty składane wraz z Formularzem ofertowym wchodzące w skład oferty:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa
z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
c) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)
wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
d) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
- w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w sposób opisany w rozdziale 10.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną
w art. 366 Kodeksu cywilnego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) w miejscu ,,nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej współpracę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić
w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury +300C, temperatury -100C) powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić
w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 będzie dopuszczalne
w sytuacji, gdy przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie
terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót.
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić
w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić
w przypadku gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić
w przypadku gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić
w przypadku gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków tj. 4000 w tej sekcji pozostałe zmiany wskazane są w § 17 projektu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.