Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kruszywa drogowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kruszywa drogowego

Data zamieszczenia: 2024-02-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WERBKOWICE
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice
powiat: hrubieszowski
84 657 20 80, faks 84 657 20 91
ug@werbkowice.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Werbkowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 84 657 20 80, faks 8
Termin składania ofert: 2024-02-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kruszywa drogowego w ilości 2815 ton
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego w ilości - 2 815 ton z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Werbkowice, z czego mieszanki kruszywa naturalnego frakcji od 0-31,5 mm - 2315 ton i kruszywa grubego frakcji 31,5-63 mm w ilości 500 ton.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
14212200-2 - kruszywo
60000000-8 - usługi transportowe
3. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:
a) dostarczone kruszywo drogowe (mieszanka kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm oraz kruszywo grube frakcji 31,5-63 mm) musi spełniać normy PN-EN 13242 oraz powinno posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie tej normy, które należy dostarczyć Zamawiającemu;
b) dostarczane przez wybranego Wykonawcę kruszywo drogowe nie może być zanieczyszczone w postaci drutów i gwoździ mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń, Zamawiający będzie żądać usunięcia tych zanieczyszczeń lub wymiany dostarczonego kruszywa na nowe, bez zanieczyszczeń;
c) dostawa kruszywa drogowego obejmuje: sprzedaż, załadunek, ważenie, transport oraz rozładunek kruszywa drogowego na wskazanych przez Zamawiającego drogach i na miejscach składowych na terenie gminy Werbkowice. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów z ważenia kruszywa dostarczonego każdorazowo przed rozładunkiem na drodze może spowodować odmowę odbioru kruszywa.

CPV: 14212200-2, 60000000-8

Dokument nr: 2024/BZP 00209137, RIP.271.1.2024.KBR

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.werbkowice.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.werbkowice.pl/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy https://przetargi.werbkowice.pl/ (awaria platformy), Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: katarzynabanaszek@werbkowice.pl , przy czym komunikacja poprzez wskazany adres mailowy nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy znajdującej się pod adresem:
https://przetargi.werbkowice.pl/
4. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na Platformie.
6. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy znajduje się pod adresem: https://przetargi.werbkowice.pl/#/help
7. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://przetargi.werbkowice.pl/#/help oraz uznaje go za wiążący.
8. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie przetargi.werbkowice.pl
2) Wykonawca, aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie https://przetargi.werbkowice.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło;
3) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy uzupełnić dane firmy w sekcji ,,Strefa Wykonawcy", którą osoba zakładająca konto reprezentuje.
9. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy https://przetargi.werbkowice.pl/ (awaria platformy), Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: katarzynabanaszek@werbkowice.pl , przy czym komunikacja poprzez wskazany adres mailowy nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej (ze względu na ograniczoną ilość znaków w sekcji ogłoszenia) dostępne są w Rozdziale XIII SWZ SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Werbkowice, Ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Werbkowice;
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, Pana Grzegorza Szajerka,
z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@werbkowice.pl lub grzegorz.szajerka@gptogatus.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Pełna treść klauzuli RODO dostępna w Rozdziale II SWZ Ochrona danych osobowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-02-27 10:00
Miejsce składania ofert: platforma zakupowa https://przetargi.werbkowice.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.
2000 Nr 109, poz. 1158, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w
Werbkowicach nr rachunku 20 9642 0009 2001 0000 0619 0005 z dopiskiem:
Wadium - Postępowanie nr RIP.271.1.2024.KBR
6. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
b) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Werbkowice.
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIP.271.1.2024.KBR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego w ilości - 2 815 ton z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Werbkowice, z czego mieszanki kruszywa naturalnego frakcji od 0-31,5 mm - 2315 ton i kruszywa grubego frakcji 31,5-63 mm w ilości 500 ton.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
14212200-2 - kruszywo
60000000-8 - usługi transportowe
3. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:
a) dostarczone kruszywo drogowe (mieszanka kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm oraz kruszywo grube frakcji 31,5-63 mm) musi spełniać normy PN-EN 13242 oraz powinno posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie tej normy, które należy dostarczyć Zamawiającemu;
b) dostarczane przez wybranego Wykonawcę kruszywo drogowe nie może być zanieczyszczone w postaci drutów i gwoździ mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń, Zamawiający będzie żądać usunięcia tych zanieczyszczeń lub wymiany dostarczonego kruszywa na nowe, bez zanieczyszczeń;
c) dostawa kruszywa drogowego obejmuje: sprzedaż, załadunek, ważenie, transport oraz rozładunek kruszywa drogowego na wskazanych przez Zamawiającego drogach i na miejscach składowych na terenie gminy Werbkowice. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów z ważenia kruszywa dostarczonego każdorazowo przed rozładunkiem na drodze może spowodować odmowę odbioru kruszywa.
4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Termin realizacji (T) - waga kryterium 40%;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium Cena (C) - waga 60%
3. Kryterium cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punków proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Kryterium ,,Termin realizacji" - waga 40%
Termin realizacji
Liczba punktów
Wykonanie w ciągu 4 miesięcy (termin wymagany)
T = 0 pkt
Wykonanie w ciągu 3 miesięcy
T = 20 pkt
Wykonanie w ciągu 2 miesięcy
T = 40 pkt
4. Kryterium to będzie punktowane zgodnie z oświadczeniem woli Wykonawcy w złożonej ofercie. Wykonawca może zaoferować realizację zamówienia w następujących terminach: w ciągu 4 miesięcy (termin wymagany), w ciągu 3 miesięcy, w ciągu 2 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie wskaże terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie, że zaoferowano termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego i przyzna 0 pkt.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, na zasadach określonych w art. 223 i art. 224 ustawy pzp.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie postawione w zapytaniu warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P= C + T
gdzie:
C- liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena"
T- liczba punków przyznana w ofercie ocenianej w kryterium ,,Termin realizacji"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy obejmującej swoim zakresem dostawę kruszywa drogowego w ilości min. 1000 ton. Wymagane dostawy winne być wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert - Załącznik nr 5 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.
2000 Nr 109, poz. 1158, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w
Werbkowicach nr rachunku 20 9642 0009 2001 0000 0619 0005 z dopiskiem:
Wadium - Postępowanie nr RIP.271.1.2024.KBR
6. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
b) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Werbkowice.
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy - Zał nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy:
(1) W zakresie przedmiotu umowy: w przypadku wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie.
(2) W zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez Ustawodawcę w trakcie trwania Umowy, wynikającej ze ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, określonej w §4 ust. 1 umowy;
b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę-jeżeli zmiany te będą miały pływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę-o wartość wynikającą z tych zmian;
c) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały pływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę - o wartość wynikającą z tych zmian.
(3) W zakresie terminu:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. działania i zamieszki wojenne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu dostaw;
b) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na realizację dostaw oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (ciągle opady trwające dłużej niż 7 dni);
c) w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji harmonogramu dostaw (miejsca i ilości dostawy) proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
(4) Zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 3.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Termin realizacji (T) - waga kryterium 40%;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium Cena (C) - waga 60%
3. Kryterium cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punków proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Kryterium ,,Termin realizacji" - waga 40%
Termin realizacji
Liczba punktów
Wykonanie w ciągu 4 miesięcy (termin wymagany)
T = 0 pkt
Wykonanie w ciągu 3 miesięcy
T = 20 pkt
Wykonanie w ciągu 2 miesięcy
T = 40 pkt
4. Kryterium to będzie punktowane zgodnie z oświadczeniem woli Wykonawcy w złożonej ofercie. Wykonawca może zaoferować realizację zamówienia w następujących terminach: w ciągu 4 miesięcy (termin wymagany), w ciągu 3 miesięcy, w ciągu 2 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie wskaże terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie, że zaoferowano termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego i przyzna 0 pkt.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, na zasadach określonych w art. 223 i art. 224 ustawy pzp.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie postawione w zapytaniu warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P= C + T
gdzie:
C- liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena"
T- liczba punków przyznana w ofercie ocenianej w kryterium ,,Termin realizacji"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-03-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.