Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów wypełniająco-izolacyjnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów wypełniająco-izolacyjnych

Data zamieszczenia: 2024-02-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 24
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17/ 87 53 102
przetargitt@mpecrzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. 17/ 87 53 102
Termin składania ofert: 2024-02-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA materiałów wypełniająco-izolacyjnych"
Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załączniki nr 1 do SWZ ,,Formularz Oferta".
2. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia musza spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy, a także muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony towar na okres 24 miesięcy.
4. Objęte zamówieniem materiały są fabrycznie nowe, nieużywane tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego.
5. Wszędzie tam. gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy firmy, modelu, wersji lub symbole Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie równoważności zamienników spoczywa na Wykonawcy, w szczególności za pomocą kart katalogowych.

CPV: 44111100-2, 39224200-0, 44810000-1, 39812500-2, 39224210-3, 44820000-4

Dokument nr: KZP-1/253/TTZ/ 44 /24

Otwarcie ofert: 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
2.1. Otwarcie ofert nastąpi w 28.02.2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego (w MPEC - Rzeszów Sp. z o. o., przy Ul. Staszica 24 w Rzeszowie).

Specyfikacja:
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
SWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.mpecrzeszow.pl

Składanie ofert:
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.1. Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w Rozdziale VII SWZ, należy przesłać w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl lub złożyć pisemnie na adres MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. Ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów.
1.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa dnia 28.02.2024 r. o godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Miejsce dostarczenia: Baza magazynowa MPEC- Rzeszów Sp. z o.o., Ul. Baczyńskiego 5 w Rzeszowie, w
godz.ch od 8.00 - 14.00, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o dostawie.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Do prowadzenia niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 wraz z późn. zm.), zwaną dalej ,,Ustawą". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wewnętrznym MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane, wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 5/2008, zwaną dalej ,,Regulaminem" oraz zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - zwane dalej SWZ. Ww. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem wskazanym w Rozdziale I.
IIA. NEGOCJACJE:
Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z Wykonawcą/ami, który/rzy złożyli ofertę w postępowaniu na zasadach określonych w §30 ust. 6-8 Regulaminu.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
1.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 1.2.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wnoszenia wadium.
1.3. Celem zapewnienia poufności Wykonawca składający ofertę poprzez jej wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail przetargitt@mpecrzeszow.pl jest zobowiązany do wysłania na ten sam adres e-mail odrębnej wiadomości po terminie składania ofert (Rozdział XI pkt 1.2 SWZ), a przed terminem otwarcia ofert (Rozdział XI pkt 2.1 SWZ) w której wskaże klucz do odszyfrowania pliku z ofertą. W przypadku braku przekazania klucza lub przekazania błędnego klucza lub przekazania Zamawiającemu klucza po terminie otwarcia ofert, oferta Wykonawcy zostanie pominięta jako złożona nieprawidłowo.
2.2. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę (firmę), adres Wykonawcy, cenę oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2.3. Informacje, o których mowa w pkt 2.2. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, a także przekazuje Wykonawcom, na ich wniosek.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.