Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kruszywa drogowego z przeznaczeniem na bieżącą konserwację dróg gminnych wraz z...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kruszywa drogowego z przeznaczeniem na bieżącą konserwację dróg gminnych wraz z transportem i rozładunkiem

Data zamieszczenia: 2024-02-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Brody
ul. Rynek 2
68-343 Brody
powiat: żarski
68-371 22 05 w. 202
gmina@brody.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Brody
Wadium: ---
Nr telefonu: 68-371 22 05 w. 202
Termin składania ofert: 2024-03-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1) Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego (granit lub bazalt o frakcji 0-31,5 mm) w ilości 250 ton (tj. 10 składów po 25 t każdy) z przeznaczeniem na bieżącą konserwację dróg gminnych na terenie Gminy Brody w roku 2024 wraz z transportem i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Kruszywo nie może zawierać zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach gwoździe, druty, szkło), a także innych zanieczyszczeń (plastik, guma itp.). W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający będzie żądał usunięcia tych zanieczyszczeń lub odmówi przyjęcia partii zanieczyszczonego kruszywa.

Składanie ofert:
2. Ofertę proszę złożyć wyłącznie na adres mailowy: gmina@brody.pl
6) Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę
1. Ofertę proszę złożyć do dnia 6 marca 2024 r. do godz. 10:00 wyłącznie na adres mailowy: gmina@brody.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2) Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 czerwca 2024 r.
3) Warunki realizacji zamówienia
1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w godz.ch pracy Urzędu Miejskiego Brody.

Wymagania:
2. Płatność nastąpi w terminie 14 dni po dostarczeniu w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT.
5) Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
Proszę o wpisanie w tytule wiadomości: dot. zapytania ofertowego z dnia 20.02.2024 r. na dostawę kruszywa drogowego
2. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie tym nie będą rozpatrywane.
7) Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Należy podać cenę netto i brutto za 1 skład (25 t).
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
8) Kryteria oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert: cena
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
9) Składanie ofert dodatkowych.
1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
10) Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.
11) Podstawa nieudzjelenia zamówienia
1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy wskazany w zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
4) Osoba do kontaktów
1. W sprawie przedmiotu zamówienia: Juliusz Dudziak 68-371 22 05 w. 202, e-mail: j.dudziak@brody.pl.
2. W sprawie procedury udzjelenia zamówienia: Juliusz Dudziak 68-371 22 05 w. 202, e-mail: j.dudziak@brody.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.