Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa awaryjna części do maszyn i urządzeń eksploatowanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa awaryjna części do maszyn i urządzeń eksploatowanych

Data zamieszczenia: 2024-02-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Georgiusa Agricoli 2
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
fax. 32 277 11 25, tel. 32 630 30 91
oferty@muzeumgornictwa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: fax. 32 277 11 25, t
Termin składania ofert: 2024-02-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
MGW.TM.711.27.2024.1.MM Zakup i dostawa awaryjna części do maszyn i urządzeń eksploatowanych we wszystkich obiektach i rejonach MGW w Zabrzu w 2024 roku
zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
,,Zakup i dostawa awaryjna części do maszyn i urządzeń eksploatowanych we wszystkich obiektach i rejonach MGW w Zabrzu w 2024 roku".
Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, i może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej oraz zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie powyższe obejmuje zakup i dostawę awaryjną części i materiałów zamiennych do maszyn i urządzeń eksploatowanych we wszystkich obiektach i rejonach (również ,,Bajtelgruby") Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Wszystkie powyższe materiały i części zamienne muszą spełniać wymagania i parametry techniczne określone w DTR powyższych urządzeń oraz w wykazie materiałów stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę. Koszt materiałów i części nie ujętych w powyższym wykazie stanowił będzie przedmiot negocjacji cenowych po wstępnej wycenie przez Wykonawcę.
Materiały wspomniane powyżej winny spełniać następujące warunki techniczne:
? wszystkie materiały muszą być nowe i spełniać wymagania określone w DTR producenta, Polskich Normach oraz przepisach branżowych,
? w przypadku braku konkretnych materiałów mogą być zaproponowane zamienniki, przy czym należy udowodnić ich równoważność (na podstawie kart katalogowych, parametrów technicznych, itd.)
? w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
? przedmiotowe części i materiały muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
o deklarację zgodności (w języku polskim),
o kartę gwarancyjną w języku polskim,
o dokumentację techniczną (kartę katalogową) lub instrukcję obsługi w języku polskim.
W/w materiały muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. DOSTAWA powyższych części i materiałów musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższych (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Dokument nr: MGW.TM.711.27.2024.1.MM

Składanie ofert:
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 28. 02. 2024r. do godz. 10:00,
6. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
c) e-mailem na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl
7. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Oferta dotycząca zamówienia na - Zakup i dostawa awaryjna części do maszyn i urządzeń eksploatowanych we wszystkich obiektach i rejonach MGW w Zabrzu w 2024 roku".

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę awaryjną części i materiałów opisanych powyżej i wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) materiału odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.
II. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać:
o niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy na żądanie Zamawiającego wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 2 000,00 złotych netto),
o potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień i dostaw),
o okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 12 miesięcy,
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
III. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)
Termin związania z ofertą wynosi: 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Marian Malisz mmalisz@muzeumgornictwa.pl, tel.: 326303091 w. 6612,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.