Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2024-02-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze
ul. Parkowa 8
58-379 Czarny Bór
powiat: wałbrzyski
Telefon: +48 74 845 01 24
zamowieniapubliczne@dclu.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Czarny Bór
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Telefon: +48 74 845
Termin składania ofert: 2024-02-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000 ZŁOTYCH
1) opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów budowlanych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia - zestawienie materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować materiały budowlane zgodnie z zestawieniem materiałów lub zaoferować produkty równoważne. Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory chemiczne (zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co środki określone przez Zamawiającego. Oferowane produkty równoważne powinny się charakteryzować właściwościami jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w ogłoszeniu, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem, źródłem lub pochodzeniem. Istotne jest, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
DOSTAWA materiałów budowlanych odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, i następować będzie środkami transportowymi Wykonawcy, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz.ch od 07:00 do 15:00.

Dokument nr: DCLU.KA.26.4.2024.JF

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 28.02.2024r. godz. 09:15 w Dolnośląskim Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze Ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór, sala konferencyjna- budynek oficyna, pokój nr 103a/3.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Dolnośląskiego Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze Ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór, budynek administracyjny (oficyna) - pokój nr 103a.
Oferty mogą być również składane pocztą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@dclu.pl
Oferty należy składać do dnia 28.02.2024r, godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
2) termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od podpisania umowy (sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego).

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 3 Formularz asortymentowy, który będzie stanowił również załącznik do umowy.
Do formularza ofertowego należy przenieść kwotę netto i brutto za wszystkie wymienione w formularzu asortymentowym artykuły.
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów pocztą elektroniczną: zamowieniapubliczne@dclu.pl W przypadku przekazywania pocztą elektroniczną zaleca się telefoniczne powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego.
6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: Wadium nie jest wymagane.
7) termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8) opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,Formularz oferty" - załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Na kopercie należy umieścić napis ,,Przetarg publiczny dotyczący wyboru Wykonawcy na dostawę materiałów budowlanych dla Dolnośląskiego Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze", DCLU.KA.26.4.2024.JF
W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną zaleca się telefoniczne powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
10) opis sposobu obliczenia ceny:
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty . Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.
11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
I.p. Kryterium Znaczenie procentowe Kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
1) Cena(C) 100 % 100 punktów
Zasady oceny kryterium ,,Cena" ( C ).
W przypadku kryterium ,,Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
C min
Pi (C) = ------ ? Max (C)
Ci
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta ,,i" za kryterium "Cena"
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty ,,i"
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium ,,Cena".
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia czyli uzyska największą ilość punktów.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a zamawiający wezwał wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych i zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, zamawiający w celu wyboru oferty może prowadzić negocjacje dotyczące ceny.
12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 4.
13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy - załącznik nr 4.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, udostępnionej na stronie internetowej www.dclu.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 66 Kodeksu Cywilnego).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.