Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonywanie usług przeglądów urządzeń i systemów przeciwpożarowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie usług przeglądów urządzeń i systemów przeciwpożarowych

Data zamieszczenia: 2024-02-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon: +48 222347101
zamowienia.wch@pw.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/886742
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +48 2223471
Termin składania ofert: 2024-03-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie usług przeglądów urządzeń i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w Gmachu Technologii Chemicznej i Pawilonie Technologicznym Politechniki Warszawskiej
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sukcesywnych przeglądów urządzeń i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w Gmachu Technologii Chemicznej i Pawilonie Technologicznym w Warszawie przy Ul. Koszykowej 75. 2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie usług sukcesywnych przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych oraz serwisowania i napraw urządzeń oraz systemów, o których mowa w pkt. 1, tj.: 1)Systemów Sygnalizacji Pożarowej wraz z centralami i systemami oddymiania, wszystkimi elementami systemów, urządzeniami sterującymi i odbiorczymi alarmów pożarowych, przyciskami ROP, przeciwpożarowymi klapami odcinającymi, kurtynami dymowymi, drzwiami i innymi zamknięciami przeciwpożarowymi wyposażonymi w systemy sterowania, wraz ze sprawdzeniem poprawności ich pracy, sprawdzaniem poprawności działania PWP, w oraz wykonanie przeglądów systemów oddymiania i wykonywaniem niezbędnych pomiarów, regulacji i ustawień; 2)Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego wraz z centralą, wszystkimi elementami systemu, w tym głośnikami, wraz ze sprawdzeniem poprawności ich pracy i wykonywaniem niezbędnych pomiarów zrozumiałości mowy, w tym niezbędnych regulacji i ustawień; 3)Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wszystkimi elementami systemu, w szczególności lampami i lampami kierunkowymi, wydajnością akumulatorów, wraz ze sprawdzeniem poprawności ich pracy, wykonywaniem pomiarów natężenia światła oraz niezbędnych regulacji i ustawień. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje także: 1)wykonanie inwentaryzacji wszystkich systemów i ich elementów, o których mowa w pkt. III.2 (wszystkich urządzeń, części i podzespołów), opracowanie wykazu systemów w oparciu o Tabelę nr 1 wraz z określeniem konkretnej lokalizacji poszczególnych elementów systemów w budynkach Zamawiającego oraz opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej na rzutach i przekrojach udostępnionych przez Zamawiającego (inwentaryzacja architektoniczna w formacie DWG); inwentaryzacja systemów zostanie przekazana Zamawiającemu w formie wydruków w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy oraz we formie elektronicznej w formacie PDF i w plikach edytowalnych; 2)wykonywanie usług napraw systemów i ich elementów, o których mowa w pkt. III.2 (wszystkich urządzeń, części i podzespołów); Zamawiający określa, iż w ramach realizacji zamówienia może dokonać do 50 zgłoszeń awarii; Wykonawca będzie zobowiązany do przyjazdu i podjęcia czynności serwisowych w czasie wskazanym w ofercie, jednak nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego oraz do usunięcia usterki lub przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu naprawy. 4. Zamawiający na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących wykonywania usług w zakresie określonym w pkt. III.2, tj. wykonywania usług przeglądów wszystkich systemów przeciwpożarowych we własnym zakresie, w tym do przygotowywania dokumentacji powykonawczej (protokołów) z wykonanych czynności w tym zakresie. 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, tel.: 22-234-72-11; 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pw.edu.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie usług przeglądów urządzeń i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w Gmachu Technologii Chemicznej i Pawilonie Technologicznym Politechniki Warszawskiej, nr postępowania WCh.261.02.2024 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Wykonywanie usług przeglądów urządzeń i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w Gmachu Technologii Chemicznej i Pawilonie Technologicznym Politechniki Warszawskiej
Opis: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sukcesywnych przeglądów urządzeń i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w Gmachu Technologii Chemicznej i Pawilonie Technologicznym w Warszawie przy Ul. Koszykowej 75. 2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie usług sukcesywnych przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych oraz serwisowania i napraw urządzeń oraz systemów, o których mowa w pkt. 1, tj.: 1)Systemów Sygnalizacji Pożarowej wraz z centralami i systemami oddymiania, wszystkimi elementami systemów, urządzeniami sterującymi i odbiorczymi alarmów pożarowych, przyciskami ROP, przeciwpożarowymi klapami odcinającymi, kurtynami dymowymi, drzwiami i innymi zamknięciami przeciwpożarowymi wyposażonymi w systemy sterowania, wraz ze sprawdzeniem poprawności ich pracy, sprawdzaniem poprawności działania PWP, w oraz wykonanie przeglądów systemów oddymiania i wykonywaniem niezbędnych pomiarów, regulacji i ustawień; 2)Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego wraz z centralą, wszystkimi elementami systemu, w tym głośnikami, wraz ze sprawdzeniem poprawności ich pracy i wykonywaniem niezbędnych pomiarów zrozumiałości mowy, w tym niezbędnych regulacji i ustawień; 3)Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wszystkimi elementami systemu, w szczególności lampami i lampami kierunkowymi, wydajnością akumulatorów, wraz ze sprawdzeniem poprawności ich pracy, wykonywaniem pomiarów natężenia światła oraz niezbędnych regulacji i ustawień. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje także: 1)wykonanie inwentaryzacji wszystkich systemów i ich elementów, o których mowa w pkt. III.2 (wszystkich urządzeń, części i podzespołów), opracowanie wykazu systemów w oparciu o Tabelę nr 1 wraz z określeniem konkretnej lokalizacji poszczególnych elementów systemów w budynkach Zamawiającego oraz opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej na rzutach i przekrojach udostępnionych przez Zamawiającego (inwentaryzacja architektoniczna w formacie DWG); inwentaryzacja systemów zostanie przekazana Zamawiającemu w formie wydruków w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy oraz we formie elektronicznej w formacie PDF i w plikach edytowalnych; 2)wykonywanie usług napraw systemów i ich elementów, o których mowa w pkt. III.2 (wszystkich urządzeń, części i podzespołów); Zamawiający określa, iż w ramach realizacji zamówienia może dokonać do 50 zgłoszeń awarii; Wykonawca będzie zobowiązany do przyjazdu i podjęcia czynności serwisowych w czasie wskazanym w ofercie, jednak nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego oraz do usunięcia usterki lub przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu naprawy. 4. Zamawiający na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących wykonywania usług w zakresie określonym w pkt. III.2, tj. wykonywania usług przeglądów wszystkich systemów przeciwpożarowych we własnym zakresie, w tym do przygotowywania dokumentacji powykonawczej (protokołów) z wykonanych czynności w tym zakresie.
Wewnętrzny identyfikator: WCh.261.02.2024
Główna klasyfikacja (cpv): 75251110 Usługi ochrony przeciwpożarowej

CPV: 75251110, 50000000

Dokument nr: 108186-2024, WCh.261.02.2024

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 21/03/2024 10:15:00 (UTC+1)

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: www.platformazakupowa.pl/transakcja/815529
Kanał komunikacji ad hoc:
Nazwa: platforma zakupowa
Adres URL: www.platformazakupowa.pl/transakcja/815529

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 21/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dzień

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Gmach Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Ul. Koszykowa 75
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-664
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie inż. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie inż. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie inż. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. VI.2 ppkt. 1 lit. a; 6) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obejmujące wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób mienia w formie zabezpieczenia technicznego, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. VI.2 ppkt. 2; 7) wykazu usług 8) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia; 9) wykazu sprzętu jakim dysponuje Wykonawca; 10) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 11) oświadczenia dotyczące aktualności informacji zawartych w formularzu JEDZ. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. wówczas zamiast: 1) informacji, o której mowa w pkt. IX.2 ppkt. 1 SWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2)zaświadczenia, o którym mowa w pkt. IX.2 ppkt. 2i 3 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; dokumenty, o których mowa w pkt. IX.2 ppkt. 2 i 3 SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem; 3) zaświadczenia, o którym mowa w pkt. IX.2 ppkt. 4 SWZ lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEIDG - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; dokumenty, o których mowa w pkt. IX.2 ppkt. 4 SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. IX.6 SWZ lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Gmach Technologii Chemicznej Ul. Koszykowa 75
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-664
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 48 Miesiąc

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska
Numer rejestracyjny: 000001554
Departament: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Adres pocztowy: Plac Politechniki 1
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-661
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: zamowienia.wch@pw.edu.pl
Telefon: +48 222347101
Adres strony internetowej: https://www.pw.edu.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl
Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
Role tej organizacji:
Nabywca

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.