Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana kotłów gazowych C.O. i C.W.U.z zamkniętą komorą spalania na kotły kondensacyjne

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana kotłów gazowych C.O. i C.W.U.z zamkniętą komorą spalania na kotły kondensacyjne

Data zamieszczenia: 2024-02-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
34 368 24 61
zamowienia@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 34 368 24 61
Termin składania ofert: 2024-03-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wymiana kotłów gazowych C.O. i C.W.U.z zamkniętą komorą spalania na kotły kondensacyjne o mocy 24kW w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o."
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 20 szt. kotłów gazowych C.O. i C.W.U. z zamkniętą komorą spalania na kotły kondensacyjne o mocy 24 kW w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa. Roboty będą wykonywane na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie czynności opisane w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia zmierzające do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia m.in. wykonać opinię kominiarską w zakresie podłączenia kotła do istniejącego kanału kominowego oraz dokonać okresowego przeglądu kotła pomiędzy 9 (dziewięć) a 12 (dwanaście) miesiącem jego eksploatacji, w celu zapewnienia minimalnej 24 (dwadzieścia cztery) miesięcznej gwarancji. Wykonawca w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost ze SWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Działając zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w tym:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktyczne tj. robotnik budowlany - kod zawodu 71, według klasyfikacji zawodów i specjalności określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227 z poźn.zm. ) związane z przedmiotem zamówienia opisane w wykazie robót - obmiarze oraz STWiORB, zatrudnione były na podstawie stosunku pracy,
2) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zaistnieje w sytuacji rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu i dotyczy osoby, której rola w wykonaniu zamówienia została zakończona,
3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ określone zostały:
a) sposób weryfikacji zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt IV.3.1) SWZ,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,
o których mowa w pkt IV.3.1) SWZ,
c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt IV.3.1) oraz pkt IV.3.3).a)
i pkt IV.3.3).b) SWZ.
4. Działając na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający opisuje w § 3 ust. 11 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ wymagania środowiskowe określone w przepisach ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1047 z późn. zm.).
5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

CPV: 45331110-0

Dokument nr: 2024/BZP 00212681, DTIZ.2611.6.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83615488-cef4-11ee-a3b5-e25d731b0da9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej: zamowienia@zgm-tbs.czest.pl, z zastrzeżeniem, że: 1) złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
2) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@zgm-tbs.czest.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły w pkt XX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w pkt XXXII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w pkt XXXII SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-07 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na Platformie E-zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

Wymagania:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz - Zamawiający wymaga, aby oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium zastał załączony do oferty w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego podpisem Wykonawcy.
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa
w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BNP PARIBAS 74 1600 1462 1805 2894 3000 0001 W tytule przelewu należy podać:
,,Wadium w postępowaniu nr DTIZ.2611.6.2024 na: ,,Wymiana kotłów gazowych C.O. i C.W.U. z zamkniętą komorą spalania na kotły kondensacyjne o mocy 24 kW w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o."
8. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DTIZ.2611.6.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 20 szt. kotłów gazowych C.O. i C.W.U. z zamkniętą komorą spalania na kotły kondensacyjne o mocy 24 kW w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa. Roboty będą wykonywane na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie czynności opisane w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia zmierzające do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia m.in. wykonać opinię kominiarską w zakresie podłączenia kotła do istniejącego kanału kominowego oraz dokonać okresowego przeglądu kotła pomiędzy 9 (dziewięć) a 12 (dwanaście) miesiącem jego eksploatacji, w celu zapewnienia minimalnej 24 (dwadzieścia cztery) miesięcznej gwarancji. Wykonawca w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost ze SWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Działając zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w tym:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktyczne tj. robotnik budowlany - kod zawodu 71, według klasyfikacji zawodów i specjalności określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227 z poźn.zm. ) związane z przedmiotem zamówienia opisane w wykazie robót - obmiarze oraz STWiORB, zatrudnione były na podstawie stosunku pracy,
2) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zaistnieje w sytuacji rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu i dotyczy osoby, której rola w wykonaniu zamówienia została zakończona,
3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ określone zostały:
a) sposób weryfikacji zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt IV.3.1) SWZ,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,
o których mowa w pkt IV.3.1) SWZ,
c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt IV.3.1) oraz pkt IV.3.3).a)
i pkt IV.3.3).b) SWZ.
4. Działając na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający opisuje w § 3 ust. 11 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ wymagania środowiskowe określone w przepisach ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1047 z późn. zm.).
5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegającego na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy - zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót tj. wymiana kotłów gazowych C.O. i C.W.U. z zamkniętą komorą spalania na kotły kondensacyjne o mocy 24 kW w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego do wysokości 100% wartości szacunkowej zamówienia, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż Wykonawca zamówienia podstawowego realizował roboty w terminie,
z najwyższą starannością, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego - wysoka jakości wykonania robót podstawowych. Ponadto udzielenie zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że Wykonawca zamówienia podstawowego zapewni standard, jakość oraz warunki wykonywania nowego zamówienia nie gorsze niż jak dla zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt X.1.3) SWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 140.000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100).
2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt X.1.4) SWZ, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty polegające na wymianie kotłów gazowych C.O. i C.W.U. z zamkniętą komorą spalania na kotły kondensacyjne o wartości minimalnej 130.000,00 zł netto (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100)
2) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj.:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ze świadectwem kwalifikacyjnym D na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa;
b) co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa.
Wymienioną powyżej w pkt X.5.2) SWZ osobę ze strony Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - określonych w pkt XI
SWZ,zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4-6 rozporządzenia Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych składanego wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych dokumentów np. polisy ubezpieczeniowej, potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt X.4 SWZ.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt XIV.1 SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt X.5.1) SWZ wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykazu osób, o których mowa w pkt X.5.2) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt XIV.3.1) SWZ, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia z ofertą przedmiotowego środka dowodowego:
1) opis oferowanych urządzeń (kotła) wraz z podaniem informacji dotyczących szczegółowych danych technicznych urządzeń (kotła) potwierdzający, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ. Opis urządzeń winien być sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy składają wraz z ofertą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Opis oferowanych urządzeń (kotła) wraz z podaniem informacji dotyczących szczegółowych danych technicznych urządzeń (kotła) potwierdzający, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ. Opis urządzeń winien być sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć
wraz z ofertą:1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy ,,Oferta Wykonawcy"-zał.nr1 do SWZ;UWAGA: Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy(ów);2) podpisane ośw.w zakresie wskazanym przez Zam., o którym mowa w art.125ust.1PZP i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ośw. stanowi dowód potwierdzający, że Wyko.nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zam. podmiotowe środki dowodowe. Ośw. winno być aktualne na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
UWAGA: Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy(ów).3)opis oferowanych urządzeń(kotłów)wraz z podaniem informacji dotyczących szczegółowych danych technicznych urządzeń(kotłów)potwierdzający, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 8doSWZ.Opis urządzeń winien być sporządzony zgodnie z zał.nr9doSWZ. 4) dowód wniesienia wadium (oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna);
UWAGA: Dokument ten winien być załączony do oferty w oryginale w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym przez wystawcę dokumentu wadialnego;5 jeżeli dotyczy-stosowne pełnomocnictwo(a) lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wyk.-w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestr;
Szczegółowe informacje dotyczące składania pełnomocnictwa zostały opisane w pktXIXSWZ;
6)jeżeli dotyczy -w przypadku Wyk.wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór ośw. st.zał.nr2a doSWZ;UWAGA: Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy(ów).7)jeżeli dotyczy-w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, świadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, otwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy). Wzór oświadczenia stanowi zał.nr2bdoSWZ;UWAGA: Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy(ów).8)jeżeli dotyczy -zob. innego podmiotu, o którym mowa w pktX.8SWZ(jeżeli dotyczy),zawierające informacje opisane w pktX.9SWZ. Wzór zob.stanowi zał.nr5 do SWZ.UWAGA: Zob.składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostepniającego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz - Zamawiający wymaga, aby oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium zastał załączony do oferty w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego podpisem Wykonawcy.
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa
w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BNP PARIBAS 74 1600 1462 1805 2894 3000 0001 W tytule przelewu należy podać:
,,Wadium w postępowaniu nr DTIZ.2611.6.2024 na: ,,Wymiana kotłów gazowych C.O. i C.W.U. z zamkniętą komorą spalania na kotły kondensacyjne o mocy 24 kW w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o."
8. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Zgodnie z art. 118 ust. 1 PZP Wyk. może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2.W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wyk. mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.Zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wyk. realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych PZP, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1)zakres dostępnych Wyk. zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby na zdolnościach, którego Wyk. polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wyk.przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 PZP, a także bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.6.Podmiot, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wyk., który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zam. powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.7.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wyk. warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zam. żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zam. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu.8.Wyk. nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 9.Jeżeli Wyk. powołuje się na doświadczenie w realizacji
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został opisany w pkt XXX SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-05

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.