Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

_Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

_Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Data zamieszczenia: 2024-02-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Rynek Starego Miasta 31
00-272 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 22 831 02 61 wew. 33
mmatusiak@ihpan.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48 22 831 02 61 wew
Termin składania ofert: 2024-02-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Krótki opis przedmiotu zamówienia
oprogramowanie
Urządzenie wielofunkcyjne
Monitor komputerowy,Zasilacz awaryjny UPS
Komputer przenośny
Komputer stacjonarny
Dysk zewnętrzny HDD
Mysz i klawiatura
Przedłużenie serwisu na rok dla Fortigate 80F:
- FortiGate-80F 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
- HEZO Assistance AHR renewal 24x7xNBD 1 Year for FortiGate-80F
Kontynuacja obecnych licencji na rok dla Bitdefender GravityZone Business Security (200 licencji) oraz dodanie do nich kolejnych 10
Kontynuacja obecnych licencji ESET Endpoint Encryption na okres 12 miesięcy. Łącznie 34 sztuki.
Licencje powinny zostać przedłużone, rozszerzone na obecnych kluczach tj.:
- klucz nr 1 - przedłużenie 7 licencji,
- klucz nr 2 - przedłużenie 27 licencji
Dysk zewnętrzny HDD 5 TB

CPV: 48000000-8, 30236000-2

Dokument nr: 2024/BZP 00212774, 214/IH/TP/2/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 11:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55fdf582-d0a2-11ee-875e-a22221c84ba7
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce ,,Centrum Pomocy".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:o administratorem
Pani/Pana danych osobowychjest: Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272
Warszawa;o w sprawach związanych zPani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
OchronyDanych, kontakt pisemny zapomocąpoczty tradycyjnej na adres:Instytut Historii PAN, Rynek
Starego Miasta 29/31, 00-272Warszawa,pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@ihpan.edu.plo
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00237433/01 z dnia 2021-10-19 2021-10-19 Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy - Dostawy Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu prowadzenia przedmiotowegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania
zamówieńpublicznych spoczywający na Zamawiającym;o
odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osobylub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 orazart.74 ustawy Pzp;o Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z
art. 78 ust. 1 ustawyPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czastrwaniaumowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;oobowiązekpodania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają zustawyPzp;o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;o Posiada Pan/Pani:- na podstawie art. 15
RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO
prawodosprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa
dosprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzporaznie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.- na podstawie art. 18
RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczeniaprzetwarzanianie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystaniaze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
naważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nieograniczaprzetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;o nieprzysługujePani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-02-29 11:00
Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.