Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przetarg na zakup fabrycznie nowych elementów konstrukcyjnych sekcji według rysunków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przetarg na zakup fabrycznie nowych elementów konstrukcyjnych sekcji według rysunków

Data zamieszczenia: 2024-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
aszweda@jzr.pl
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1552413,e97c05d2e6428f1e83f17ce922bf2cb6.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 5000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-02-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przetarg na zakup fabrycznie nowych elementów konstrukcyjnych sekcji według rysunków
Treść zapytania:
I. Proszę o przedstawienie oferty na dostawę fabrycznie nowych elementów:
- OSŁONA BOCZNA STROPNICY-LEWA FAZOS-JZR 11/27, NR RYS. P02.711-01.03 10 szt.
- OSŁONA BOCZNA STROPNICY-PRAWA FAZOS-JZR 11/27, NR RYS. P02.711-01.02 10 szt.
- ŁĄCZNIK WYSUWNY BELKI UPL, nr rys. JZR 405.1-05.02 10 szt.
- DŹWIGNIA M-101.01.03.07.01 20 szt.
- ZESPÓŁ UCH PRZEDNICH JZR 427-04.04 6 szt.
- PRZEDŁUŻACZ KOMPLETNY JZR 426-01.10.31 30 szt.
- OSŁONA CZOŁA ŚCIANY P02.670-01.05 10 szt.
- BELKA PRZESUWNA LINIOWA ZRP.058.05.01 5 szt.
Rysunki złożeniowe zostaną udostępnione Oferentowi, po przesłaniu na adres e-mail:aszweda@jzr.plpodpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta "Oświadczenia o udostępnieniu dokumentacji" - załącznik nr 2.
Dokumentacja wykonawcza zostanie udostępniona ostatecznemu wykonawcy.
UWAGI:
1. Elementy konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie farbą: GRUNTOEMALIA BIAŁA ALKIDOWA gr. 150um, chyba że na rysunku wskazano inaczej
3. Wymagane cechowanie elementów:
-OSŁONA BOCZNA STROPNICY-PRAWA FAZOS-JZR 11/27, NR RYS. P02.711-01.02: numer wytwórcy - napawać znak od JZR/01/24/Pn/P do JZR/10/24/Pn/P- wysokość znaków 50 mm
-OSŁONA BOCZNA STROPNICY-LEWA FAZOS-JZR 11/27, NR RYS. P02.711-01.03: numer wytwórcy - napawać znak od JZR/01/24/Pn/L do JZR/10/24/Pn/L- wysokość znaków 50 mm
- OSŁONA CZOŁA ŚCIANY P02.670-01.05: numer wytwórcy - napawać znak od JZR/01/24/Pn do JZR/10/24/Pn - wysokość znaków 50 mm
- BELKA PRZESUWNA LINIOWA ZRP.058.05.01-R2 AP1: numer wytwórcy - napawać znak od JZR/01/24/Pn do JZR/05/24/Pn - wysokość znaków 50 mm
4. Kontrahent dostarcza towary nowe. Za towary nowe uznaje się towary nieużywane i nieregenerowane, wytworzone nie wcześniej niż 12 miesięcy przed data dostawy (w przypadku wyrobów hutniczych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed data dostawy). Dotyczy części i materiałów dostarczanych do JZR sp. z o.o., jak również komponentów/półproduktów/ materiałów, z których zostały one wykonane (daty produkcji winne posiadać oznaczenie na dostarczanych materiałach oraz wymaganej dokumentacji dostarczanej wraz z wyrobem na magazyn JZR sp. z o.o.: atestach, świadectwach jakości, kartach gwarancyjnych).
II. Oferta powinna zawierać
- cenę netto [zł/szt]
- termin płatności - preferowany przelew 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT (w przypadku płatności 14/30-dniowej, prosimy o podanie skonta)
- oczekiwany termin realizacji: 29.03.2024r. *
- termin obowiązywania gwarancji - oczekiwany 24 m-ce od daty dostawy.
*W przypadku braku możności zaoferowania produktu w oczekiwanym przez Spółkę terminie, prosimy o przedstawienie możliwie najkrótszego w Państwa ocenie własnego terminu dostawy. Równocześnie zwracamy uwagę, że Spółka dokona wyboru dostawcy w oparciu o kryterium ceny i terminu dostawy.
- warunki dostawy ( preferowane na koszt i staranie Oferenta; miejsce dostawy: Wydział M-5, adres: Ul. Krucza 18, 43-250 Pawłowice )
- kraj pochodzenia/nazwa producenta,
- termin ważności oferty: 60 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert,
- podpisane Oświadczenia (załącznik nr 1),
- potwierdzenie wniesienia wadium,
- oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przyjmowania ofert lub aktualny wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
- oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przyjmowania ofert,
- oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przyjmowania ofert,
- sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, jeśli jednostka jest zobowiązana do jego sporządzania) - jeżeli przetargiem są objęte dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość netto przekracza 500.000,00 zł.
Wszystkie dokumenty mają być składane przez Oferenta w formie elektronicznej (stanowiący załącznik do oferty): skan oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożone za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.
W przypadku dokumentów składanych w języku obcym, dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski, przy czym dokument stanowiący tłumaczenie na język polski dokumentu sporządzonego w języku obcym musi zostać podpisany przez osobę podpisującą ofertę (osoby podpisujące).
III. Wadium:
1) Przystępujący do przetargu Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, czeku potwierdzonym przez bank, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
2) Na wniosek zainteresowanego zalicza się na poczet wadium bieżące wymagalne na dzień otwarcia ofert należności firmy Oferenta, które posiada ona w JZR Sp. z o.o, co najmniej w wysokości wadium. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i wysokości.
3) Wadium w formie innej niż przelew bankowy może zostać złożone:
a) w postaci papierowej - poprzez złożenie oryginału dokumentu w kasie Biura Zarządu JZR
Sp. z.o.o. Ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie - Zdrój (I piętro, Kancelaria). Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu,
b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia, poprzez wysłanie za pośrednictwem Platformy Logintrade (dokument należy dołączyć do oferty).
4) Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres ważności oferty.
5) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przyjmowania ofert.
6) Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto bankowe Zamawiającego: 34102024720000690201456672 PKO BP z dopiskiem: "Przetarg na zakup nowych elementów konstrukcyjnych sekcji - Z433/444278". W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu będzie ono uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto, przed upływem terminu przyjmowania ofert. Potwierdzenie przelewu bankowego należy dołączyć do oferty.
7) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postepowania,
c) którego oferta została odrzucona.
IV. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW:
1) Złożenie oferty w oparciu o niniejsze zapytanie oznacza akceptację Ogólnych Warunków Zamówień dostępnych na stronie internetowej JZR sp. z o.o. pod adresem:
https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/Ogolne_warunki_zamowien.pdf
V. POZOSTAŁE WARUNKI:
1) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach pozycji.
2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3) Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy Oferenta.
4) Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną,
5) Postępowanie jest poufne.
6) JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje Oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
7) Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
8) Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwilą otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
9) Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10) Przetarg jest prowadzony w oparciu o "Regulamin postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi o roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju" z dnia 29.12.2011 r. (tekst jednolity), dostępny na stronie internetowej JZR Sp. z o.o. pod adresem:
https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/dokumenty/Regulamin_postepowania_przetargowego.pdf
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w ofercie i pozyskanych na etapie jej weryfikacji uprawnionym doradcom w szczególności prawnym
i podatkowym, a także podmiotom działającym w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
12) Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informują, że w Grupie Kapitałowej JSW obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej oraz Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, których treść została udostępniona na stronie internetowej www.jzr.pl i nie będą podejmowały współpracy z Oferentem nie respektującym założeń w nich zawartych.
13) Dodatkowych informacji udziela:
- w sprawach formalnych - Dział EZ Anna Szweda- tel. 32 438 8065, e-mail: aszweda@jzr.pl
14) JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- podziału zamówienia dla kilku Oferentów,
- powtórzenia aukcji,
- odwołania aukcji lub zmiany jej warunków,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go w całości lub części bez podania przyczyn.
- wystąpienia z propozycją zwiększenia ilości zakupywanych materiałów do 100% wartości niniejszego zapytania w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia po przeprowadzeniu dodatkowych uzgodnień, co do terminu realizacji. Propozycja ta nie musi zostać przyjęta przez oferenta.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. OSŁONA BOCZNA STROPNICY-LEWA FAZOS-JZR 11/27, NR RYS. P02.711-01.03 10 szt. 2I-0218000489
2. OSŁONA BOCZNA STROPNICY-PRAWA FAZOS-JZR 11/27, NR RYS. P02.711-01.02 10 szt. 2I-0218000488
3. ŁĄCZNIK WYSUWNY BELKI UPL, nr rys. JZR 405.1-05.02 10 szt. 2I-0218000543
4. DŹWIGNIA M-101.01.03.07.01 20 szt. 2I-0218000700
5. ZESPÓŁ UCH PRZEDNICH JZR 427-04.04 6 szt. 2I-0218000699
6. PRZEDŁUŻACZ KOMPLETNY JZR 426-01.10.31 30 szt. 2I-0218000698
7. OSŁONA CZOŁA ŚCIANY P02.670-01.05 10 szt. 2I-0218000701
8. BELKA PRZESUWNA LINIOWA ZRP.058.05.01 5 szt. 2I-0218000702
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przetarg na zakup fabrycznie nowych elementów konstrukcyjnych sekcji według rysunków"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty

Dokument nr: Z433/444278

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1552413,e97c05d2e6428f1e83f17ce922bf2cb6.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
22- 02- 2024 06: 40
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
29- 02- 2024 09: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
28- 02- 2024 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1552413,e97c05d2e6428f1e83f17ce922bf2cb6.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Anna Szweda
tel:
e-mail: aszweda@jzr.pl
Kontakt merytoryczny:
Anna Szweda
tel:
e-mail: aszweda@jzr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.