Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa słupków betonowych z napisem

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa słupków betonowych z napisem

Data zamieszczenia: 2024-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
Tel. (68) 328 03 300, fax (68) 328 03 32
zdw@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (68) 328 03 300
Termin składania ofert: 2024-02-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi / dostawy / roboty
budowlanej* o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.
zm).
II. Przedmiot zamówienia: DOSTAWA słupków betonowych z napisem ,,pas drogowy"
o wym. 100x12x12 cm na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wg formularza nr 3.

Dokument nr: RDWZG.2911.16.2024

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć w zamkniętej kopercie lub pocztą
elektroniczną lub przez platformę ePUAP do dnia ...... / w ciągu 5 dni roboczych od
umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej ZDW Zielona Góra na stronie
internetowej bip.zdw.zgora.pl..* do godz. 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe - DOSTAWA
słupków betonowych z napisem ,,pas drogowy" o wym. 100x12x12 cm na potrzeby Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze " na adres:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra lub
pocztą elektroniczną na adres e-mail zdw@zdw.zgora.pl lub poprzez platformę ePUAP na adres
/ZDWZG/skrytka lub /ZDWZG/skrytkaESP .
TERMIN SKŁADANIA ofert / wniosków: 2024-02-29 10:00:00

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania zamówienia.

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 100%
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie
i jakościowo.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być
wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach
formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę
podczas oceny ofert.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego, jeżeli zapytanie ofertowe było opublikowane na stronie internetowej.
X. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz nr 1 - formularz ofertowy + załącznik nr 1 (OŚWIADCZENIE związane
z przeciwdziałaniem wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa
narodowego),
2. wypełniony formularz nr 2 - formularz cenowy,
3. referencje* potwierdzające realizację zadania związanego z przedmiotem zamówienia na
minimalną wartość: 45 000,00 zł brutto.
Dopuszcza się sumowanie usług celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości. W przypadku składania ofert przez
podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden z podmiotów.
4. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
działalności gospodarczej.
XI. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.

Uwagi:
XII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
tel.: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe udostępnione są na
stronie internetowej www.zdw.zgora.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa słupków
betonowych z napisem ,,pas drogowy" o wym. 100x12x12 cm na potrzeby Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze, nr sprawy: RDWZG.2911.16.2024, prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2023 r., poz. 1605 ze późn. zm.) oraz realizacji zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
umowy;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 2176);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.
5. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny
do skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
p. Joanna Stańczyk-Kaźmierczak tel. 68 322-17-09

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.