Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2024-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/891800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
16/PA/2024: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robót nią objętych, dla budynków zarządzanych przez ,,ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1:
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) wraz z uzyskaniem przez wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych projektem, dla budynku mieszkalnego przy Ul. Jasnej 39 w Bydgoszczy (działka nr 43/2, obręb 79) w zakresie obejmującym m.in. :
o renowację elewacji frontowej budynku z odtworzeniem detali architektonicznych, naprawę pęknięć i zarysowań ścian oraz ich wzmocnienie, wykonanie powłok malarskich w kolorystyce uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytków
o remont i docieplenie dachu i ścian budynku od strony podwórza, wymianę wyeksploatowanej stolarki okiennej oraz uwzględnienie izolacji poziomej i pionowej fundamentów wraz z ich ociepleniem
2) Zakres zamówienia (przedmiot zamówienia) obejmuje w szczególności :
a) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, w postaci rysunkowej i fotograficznej, wszystkich elewacji na podstawie wizji lokalnej z uwzględnieniem rys i spękań, istniejącego wystroju architektonicznego wraz z częścią opisową oraz rysunki projektowanych, poszczególnych elewacji z zaznaczeniem i opisem detali architektonicznych do zachowania i do odtworzenia z opisem projektowanej kolorystyki,
b) opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
c) opracowanie audytu energetycznego określającego zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia (bez zmiany źródła ciepła),
d) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (przed remontem)
e) opis i rysunki dla każdej elewacji odrębnie
f) uzyskanie własnym staraniem Wykonawcy (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, map, opinii i innych dokumentów, w tym pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miasta, niezbędnych Wykonawcy do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu budowlanego i wykonawczego) oraz uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem (pozwolenie na budowę), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
g) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego robót, których zakres i rodzaj winien uwzględniać postanowienia audytu energetycznego oraz późniejsze Postanowienia, wytyczne Zamawiającego, ustalenia ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz wszystkie roboty towarzyszące, zawierającego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi (w tym warunki BIOZ, wytyczne BHP i p.poż). Projekt winien zawierać rysunki elewacji z opisem wszystkich projektowanych, odtwarzanych, naprawianych i poddawanych renowacji elementów. Projekt budowlany winien być sporządzony w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej (z czego 2 egz. pozostają w Wydziale Administracji Budowlanej) oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 2 szt., przy czym winny być zapisane w plikach do odczytu (z rozszerzeniem PDF) oraz w plikach do edycji (w formacie dxf lub dwg).
h) opracowanie szczegółowego przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego z podziałem na poszczególne rodzaje robót (np. remont elewacji frontowej, remont elewacji remont elewacji bocznej itp.) w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w rozszerzeniu ath i kst); Kosztorys i przedmiar robót winien być wykonany w programie Norma Pro Wersja 4.43 według stawek obowiązujących w ADM Sp. z o.o. tzn. stawek średnich z cennika SEKOCENBUDU na dany kwartał. UWAGA: podział przedmiaru i kosztorysu na poszczególne rodzaje (zakresy) robót należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji prac projektowych.
i) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 3 egzemplarze w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF),
j) wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, opinii i uzgodnień które okażą się niezbędne dla rozpoczęcia realizacji robót w zakresie przewidzianym w opracowanej dokumentacji jeśli ich wykonanie okaże się konieczne.
Zadanie Nr 2:
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy Ul. Bernardyńskiej 3 w Bydgoszczy (działka nr 87/2, obręb 108) wraz z uzyskaniem przez wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych projektem. Budynek stanowi własność Gminy Bydgoszcz i jest wpisany do Miejskiej Ewidencji Zabytków. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna obejmować zakres i kosztorys planowanych prac budowlanych, zakres prac objętych ochroną konserwatorską wraz z kosztorysem oraz ekspertyzę p. poź, zgodnie z opracowanym wcześniej programem prac konserwatorskich.
2) Zakres zamówienia (przedmiot zamówienia) obejmuje w szczególności :
a) uzyskanie własnym staraniem Wykonawcy (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, map, opinii i innych dokumentów, w tym pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków, niezbędnych Wykonawcy do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem (pozwolenie na budowę), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
b) opracowanie programu prac konserwatorskich ;
c) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego robót, których zakres i rodzaj winien uwzględniać postanowienia opracowanego wcześniej programu prac konserwatorskich oraz późniejsze Postanowienia, wytyczne Zamawiającego oraz wszystkie roboty towarzyszące, zawierającego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi. Projekt budowlany winien być sporządzony w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej (z czego 2 egz. pozostają w Wydziale Administracji Budowlanej) oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 2 szt., przy czym winny być zapisane w plikach do odczytu (z rozszerzeniem PDF) oraz w plikach do edycji (w formacie dxf lub dwg). .
d) opracowanie szczegółowego przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego z podziałem na poszczególne rodzaje robót (np. remont klatki schodowej, zakres prac objętych ochroną konserwatorską itp.) w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w rozszerzeniu ath i kst); Kosztorys i przedmiar robót winien być wykonany w programie Norma Pro Wersja 4.43 według stawek obowiązujących w ADM Sp. z o.o. tzn. stawek średnich z cennika SEKOCENBUDU na dany kwartał. UWAGA: podział przedmiaru i kosztorysu na poszczególne rodzaje (zakresy) robót należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji prac projektowych.
e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 3 egzemplarze w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF),
f) wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, opinii i uzgodnień które okażą się niezbędne dla rozpoczęcia realizacji robót w zakresie przewidzianym w opracowanej dokumentacji jeśli ich wykonanie okaże się konieczne.
Zadanie Nr 3:
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) wzmocnienia ścian oraz stropu nad parterem w obrębie lokali mieszkalnych nr 4 i nr 8 w budynku przy Ul. Młyńskiej 2 w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem przez wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych projektem, zgodnie z załączoną ekspertyzą stanu technicznego budynku, w zakresie obejmującym m.in. :
o wzmocnienie ścian budynku z poddaniem sposobu jego realizacji
o usztywnienie budynku, jeżeli okaże się to niezbędne
o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
o wykonanie opaski wokół budynku
o ocena stanu technicznego stropu nad parterem w obrębie lokali mieszkalnych nr 4,8 i metod jego wzmocnienia
2) Zakres zamówienia (przedmiot zamówienia) obejmuje w szczególności :
a) uzyskanie własnym staraniem Wykonawcy (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, map, opinii i innych dokumentów, w tym pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków (w razie takiej konieczności), niezbędnych Wykonawcy do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem (pozwolenie na budowę), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego robót, których zakres i rodzaj winien uwzględniać postanowienia ekspertyzy stanu technicznego budynku z 2021 roku oraz późniejsze Postanowienia, wytyczne Zamawiającego oraz wszystkie roboty towarzyszące, zawierającego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi. Projekt budowlany winien być sporządzony w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej (z czego 2 egz. pozostają w Wydziale Administracji Budowlanej) oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 2 szt., przy czym winny być zapisane w plikach do odczytu (z rozszerzeniem PDF) oraz w plikach do edycji (w formacie dxf lub dwg).
c) opracowanie szczegółowego przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego z podziałem na poszczególne rodzaje (zakresy) robót w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w rozszerzeniu ath i kst); Kosztorys i przedmiar robót winien być wykonany w programie Norma Pro Wersja 4.43 według stawek obowiązujących w ADM Sp. z o.o. tzn. stawek średnich z cennika SEKOCENBUDU na dany kwartał. UWAGA: podział przedmiaru i kosztorysu na poszczególne rodzaje (zakresy) robót należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji prac projektowych.
d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 3 egzemplarze w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF),
e) wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, opinii i uzgodnień które okażą się niezbędne dla rozpoczęcia realizacji robót w zakresie przewidzianym w opracowanej dokumentacji jeśli ich wykonanie okaże się konieczne.

CPV: 71000000-8, 71250000-5, 71300000-1, 71300000-1,71320000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00213945, 16/PA/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, przekazywanie informacji, oświadczeń oraz dokumentów, w tym podmiotowych środków dowodowych, odbywa się w języku polskim, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020r. poz.344 z późniejszymi zmianami), za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz
2. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020r. poz.2452).
3. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SWZ, w szczególności zawartymi w Rozdziale XV i Rozdziale XIX.
4. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Komunikacja poprzez formularz ,,Wyślij wiadomość" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).
5. Za datę przekazania (wpływu) oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ,,Złóż ofertę" i wyświetleniu komunikaty, że oferta została złożona.
6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy, poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi data oraz dokładny czas generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: zamowieniapubliczne@adm.com.pl, z tym zastrzeżeniem, że Ofertę z załącznikami Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje, w tym wezwania do złożenia wyjaśnień, wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych itp. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie, w zakładce dedykowanej postępowaniu, w sekcji ,,Wiadomości-komunikaty publiczne". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy, za pośrednictwem zakładki ,,Wiadomości-wiadomości prywatne".
10. Dalsze informacje dotyczące obowiązku informatycznego zamieszczone są w rozdziale XIV i XV SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale III SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale III SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/891800
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-04 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.