Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej

Data zamieszczenia: 2024-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o
ul. Zjednoczenia 110a
65-120 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
Tel. (68) 451 93 42, (68) 451 93 07
zamowienia@zwik.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: Tel. (68) 451 93 42,
Termin składania ofert: 2024-03-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy armatury wodociągowej dla potrzeb Zamawiającego, z podziałem na następujące zadania (części): ZADANIE NR I Zasuwy kołnierzowe
ZADANIE NR II Zasuwy przyłącza domowego
ZADANIE NR III Hydranty nadziemne
ZADANIE NR IV Hydranty podziemne
ZADANIE NR V Wielozakresowe łączniki rurowe i rurowo-kołnierzowe
z zabezpieczeniem przed przesunięciem średnica 08Omm - 400mm
ZADANIE NR VI Wielozakresowe łączniki rurowe i rurowo-kołnierzowe
z zabezpieczeniem przed przesunięciem średnica 05OOmm - 600mm
ZADANIE NR VII Łączniki rurowo-kołnierzowe z zabezpieczeniem przed wysunięciem
do rur PCV i PE
ZADANIE NR VIII Opaski do przyłączy wodociągowych na rurę PE i PVC, opaski do I
nawiercania z odejściem kołnierzowym rura żeliwna/stalowa, PCV/PE, opaski uniwersalne do nawiercania rura żeliwna/stalowa
ZADANIE NR IX Osłona podziemna odwodnienia hydrantu
ZADANIE NR X Kształtki elektrooporowe PE, do zgrzewania doczołowego PE,
kołnierze do tulei PE ZADANIE NR XI Kształtki PE skręcane, kształtki PE wciskane
ZADANIE NR XII Kształtki ocynkowane i mosiężne ZADANIE NR XIII Zawory kulowe przelotowe, czerpalne i antyskażeniowe ZADANIE NR XIV Skrzynki do zasuw i hydrantów ZADANIE NR XV Kształtki żeliwne i uszczelki płaskie ZADANIE NR XVI Łączniki rurowe i rurowo-kołnierzowe ZADANIE NR XVII Doszczelniacze złączy kielichowych ZADANIE NR XVIII Rury i kształtki PCV, rury PE-RC ZADANIE NR XIX Opaski naprawcze
ZADANIE NR XX Żeliwne złączki zaciskowe do rur stalowych i PE
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Ilości towarów określono w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularzu cenowym.
4. Uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia zawarte są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Rzeczywista ilość dostarczanych towarów oraz częstotliwość dostaw wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianego towaru. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Przez oferty częściowe należy rozumieć oferty rozłączne dla każdego zadania lub na całość zamówienia.
Oferty złożone na całość zamówienia będą rozpatrywane w rozbiciu na poszczególne Zadania (Zadanie I, Zadanie II, Zadanie III, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI, Zadanie VII, Zadanie VIII, Zadanie IX, Zadanie X, Zadanie XI, Zadanie XII, Zadanie XIII, Zadanie XIV, Zadanie XV, Zadanie XVI, Zadanie XVII, Zadanie XVIII, Zadanie XIX, Zadanie XX).

Dokument nr: 14/FZ/2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2024 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna nr 105 (I piętro).

Specyfikacja:
Specyfikacja ze wszystkimi załącznikami jest udostępniona na stronie internetowej ,,Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. - www.zwik.zgora.pl i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców.

Składanie ofert:
Oferty przygotowane w powyższy sposób prosimy wysyłać na adres: ,,Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. 65-120 Zielona Góra, Ul. Zjednoczenia 110 a do dnia 11 marca 2024 r. do godz. 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Wymagania:
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Zgodnie z § 16 ,,Regulaminu udzielania zamówień" przez ,,Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Zielonej Górze o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z § 18 ,,Regulaminu udzielania zamówień".
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 6 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczeń i dokumentów, wg formuły ,,spełnia - nie spełnia". OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA
Dokumenty składające się na ofertę:
1) Wypełniony i podpisany ,,Formularz Oferty", z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca wypełnia tą część Formularza Oferty, która dotyczy ZADANIA, na które Wykonawca składa ofertę.
Niewypełnienie przez Wykonawcę Formularza Oferty w zakresie danego ZADANIA oznacza, że Wykonawca nie składa oferty na to ZADANIE.
2) Wypełniony i podpisany ,,Formularz cenowy", z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca składa Formularz cenowy dla tego ZADANIA, na które składa ofertę.
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie z § 16 ,,Regulaminu udzielania zamówień", z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców)
4) Dowód wniesienia wadium
5) Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W przypadku baz danych prowadzonych w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia
na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
6) Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat -wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków i opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne - wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
8) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - karty katalogowe oferowanego asortymentu - dla każdego zadania;
9) Aktualne upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
(upoważnienie nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy, co wynika z dokumentu rejestrowego). Osoba upoważniona nie może sama podpisać swojego upoważnienia.
10) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia).
WYMAGANE WADIUM
Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca winien wpłacić wadium w wysokości:
a) Zadanie I - 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE I - wadium";
b) Zadanie 11- 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE II - wadium";
c) Zadanie III - 600,00 zł, słownie: sześćset złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE III - wadium";
d) Zadanie IV - 300,00 zł, słownie: trzysta złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE IV - wadium";
e) Zadanie V - 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE V - wadium";
f) Zadanie VI - 1 500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE VI - wadium";
g) Zadanie VII - 350,00 zł, słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE VII - wadium";
h) Zadanie VIII - 1 700,00 zł, słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg
nieograniczony na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE VIII - wadium";
i) Zadanie IX - 50,00 zł, słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony
na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE IX - wadium"; j) Zadanie X - 750,00 zł, słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg
nieograniczony na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE X - wadium"; k) Zadanie XI - 200,00 zł, słownie: dwieście złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony
na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE XI - wadium"; I) Zadanie XII - 200,00 zł, słownie: dwieście złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony
na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE XII - wadium"; m) Zadanie XIII - 200,00 zł, słownie: dwieście złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony
na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE XIII - wadium"; n) Zadanie XIV - 800,00 zł, słownie: osiemset złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony
na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE XIV - wadium"; o) Zadanie XV - 900,00 zł, słownie: dziewięćset złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg
nieograniczony na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE XV - wadium"; p) Zadanie XVI - 500,00 zł, słownie: pięćset złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony
na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE XVI - wadium"; q) Zadanie XVII - 350,00 zł, słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg
nieograniczony na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE XVII - wadium"; r) Zadanie XVIII - 700,00 zł, słownie: siedemset złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg
nieograniczony na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE XVIII - wadium"; s) Zadanie XIX - 300,00 zł, słownie: trzysta złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony
na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE XIX - wadium"; t) Zadanie XX - 150,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100, z dopiskiem ,,Przetarg
nieograniczony na dostawy armatury wodociągowej - ZADANIE XX - wadium". KRYTERIA OCENY OFERT i ich znaczenie wyrażone w procentach: Cena -100%
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 60 dni licząc od daty otwarcia ofert.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.