Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia

Data zamieszczenia: 2024-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA POLKOWICE
Rynek 1
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
76/8474121
a.nowak@gmina.polkowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 76/8474121
Termin składania ofert: 2024-03-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest interwencyjne wykonywanie bieżących napraw, konserwacji i remontów mienia stanowiącego własność gminy Polkowice w ramach zadań budżetowych pn.: ,,Zakup usług remontowych" i ,,Usługi komunalne".
Zakres prac obejmuje:
1. zdemontowanie elementów drewnianych (np. w ławkach, pergolach, pomostach itp.),
2. zdementowanie elementów metalowych (np. panel ogrodzeniowy wraz ze słupkiem metalowym, siatka, furtka itp.),
3. zdemontowanie elementów z tworzywa sztucznego (np. płyta HDPE itp.),
4. zdemontowanie urządzeń małej architektury (np. kosz, gablota, stojak rowerowy, ławka, trzepak, itp.),
5. dwukrotne pomalowanie elementów drewnianych (np. w ławkach, pergolach, pomostach itp.),
6. dwukrotne pomalowanie konstrukcji i elementów metalowych (np. panel ogrodzeniowy, słupek, kosz, gablota, stojak rowerowy, trzepak itp.),
7. dwukrotne pomalowanie elewacji, powierzchni tynkowanych,
8. uzupełnienie murków, ścian z cegły i betonu,
9. uzupełnienie tynku zewnętrznego,
10. uzupełnienie nawierzchni mineralnej tj. piaskowej, żwirowej itp. w brakujących miejscach,
11. wymiana elementów ceramicznych w pokryciach wiat, itp.
12. wymiana 1m2 elementów gontów bitumicznych w pokryciach wiat itp.
13. zamontowanie elementów drewnianych (np. w ławkach, pergolach, pomostach itp.,
14. zamontowanie elementów metalowych (np. panel ogrodzeniowy wraz ze słupkiem metalowym, siatka, furtka itp.),
15. zamontowanie elementu z tworzywa sztucznego (np. płyta HDPE itp.),
16. zamontowanie urządzeń małej architektury (np. kosz, gablota, stojak rowerowy, ławka, trzepak itp.),
17. naprawę nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, płytek chodnikowych na terenie placów rekreacyjnych,
18. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, płytek chodnikowych w obrębie obiektów małej architektury,
19. wymiana zewnętrznych okładzin ceramicznych, gresu, kamienia naturalnego,
20. spawanie (np. przyspawanie furtki, pręta w panelu ogrodzeniowym itp.
21. rozbiórka betonowych, murowanych obiektów komunalnych, obiektów małej architektury.

CPV: 45453000-7, 50000000-5,50800000-3

Dokument nr: 2024/BZP 00215180, ZP.271.1.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-61f5ed5d-d15b-11ee-a3b5-e25d731b0da9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy to składania ofert wraz z załącznikami) na adres e-mail Zamawiającego a.nowak@gmina.polkowice.pl oraz adresy e-mail Wykonawców podane jako wiążące do komunikacji w toku postępowania (e-mail zwrotny lub e-mail do kontaktu określony w ofercie). W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem strony posługują się nr referencyjnym ZP.271.1.2024.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Korzystanie z konta uproszczonego umożliwi jedynie komunikację związaną z np. zadawaniem pytań, uniemożliwi natomiast składanie ofert na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy". Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania ofert, oświadczeń i dokumentów Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi regulaminami i instrukcjami korzystania z Platformy e-Zamówienia, oraz do postępowania zgodnie z nimi.
Zamawiający informuje, że szczegółowe Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów określone zostały w Rozdziale XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administrator Pani/Pana danych: Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Urzędzie Gminy Polkowice, Ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, tel. 76 847 41 07, kancelaria@gmina.polkowice.pl.
2) Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iod@gmina.polkowice.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610
3) Cele przetwarzania | podstawa prawna
o Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego oraz udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zw. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
o Archiwizacja danych | art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
o Realizacja umowy z wybranym wykonawcą | art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania umowy
Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych - Zamawiający zastrzega ograniczenie tego prawa w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-08 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na Platformie e-Zamówienia. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na Platformie e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-02

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest interwencyjne wykonywanie bieżących napraw, konserwacji i remontów mienia stanowiącego własność gminy Polkowice w ramach zadań budżetowych pn.: ,,Zakup usług remontowych" i ,,Usługi komunalne".
Zakres prac obejmuje:
1. zdemontowanie elementów drewnianych (np. w ławkach, pergolach, pomostach itp.),
2. zdementowanie elementów metalowych (np. panel ogrodzeniowy wraz ze słupkiem metalowym, siatka, furtka itp.),
3. zdemontowanie elementów z tworzywa sztucznego (np. płyta HDPE itp.),
4. zdemontowanie urządzeń małej architektury (np. kosz, gablota, stojak rowerowy, ławka, trzepak, itp.),
5. dwukrotne pomalowanie elementów drewnianych (np. w ławkach, pergolach, pomostach itp.),
6. dwukrotne pomalowanie konstrukcji i elementów metalowych (np. panel ogrodzeniowy, słupek, kosz, gablota, stojak rowerowy, trzepak itp.),
7. dwukrotne pomalowanie elewacji, powierzchni tynkowanych,
8. uzupełnienie murków, ścian z cegły i betonu,
9. uzupełnienie tynku zewnętrznego,
10. uzupełnienie nawierzchni mineralnej tj. piaskowej, żwirowej itp. w brakujących miejscach,
11. wymiana elementów ceramicznych w pokryciach wiat, itp.
12. wymiana 1m2 elementów gontów bitumicznych w pokryciach wiat itp.
13. zamontowanie elementów drewnianych (np. w ławkach, pergolach, pomostach itp.,
14. zamontowanie elementów metalowych (np. panel ogrodzeniowy wraz ze słupkiem metalowym, siatka, furtka itp.),
15. zamontowanie elementu z tworzywa sztucznego (np. płyta HDPE itp.),
16. zamontowanie urządzeń małej architektury (np. kosz, gablota, stojak rowerowy, ławka, trzepak itp.),
17. naprawę nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, płytek chodnikowych na terenie placów rekreacyjnych,
18. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, płytek chodnikowych w obrębie obiektów małej architektury,
19. wymiana zewnętrznych okładzin ceramicznych, gresu, kamienia naturalnego,
20. spawanie (np. przyspawanie furtki, pręta w panelu ogrodzeniowym itp.
21. rozbiórka betonowych, murowanych obiektów komunalnych, obiektów małej architektury.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-02
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający przewiduje typować do wykonania czynności, wskazane w § 1 ust. 2 pkt: 1 - 7, 11, 13, 14, 16 - 20 Wzoru umowy, tj.:
zdemontowanie elementów drewnianych (np. w ławkach, pergolach, pomostach itp.),
zdementowanie elementów metalowych (np. panel ogrodzeniowy wraz ze słupkiem metalowym, siatka, furtka itp.),
zdemontowanie elementów z tworzywa sztucznego (np. płyta HDPE itp.),
zdemontowanie urządzeń małej architektury (np. kosz, gablota, stojak rowerowy, ławka, trzepak, itp.),
dwukrotne pomalowanie elementów drewnianych (np. w ławkach, pergolach, pomostach itp.),
dwukrotne pomalowanie konstrukcji i elementów metalowych (np. panel ogrodzeniowy, słupek, kosz, gablota, stojak rowerowy, trzepak itp.),
dwukrotne pomalowanie elewacji, powierzchni tynkowanych,
wymiana elementów ceramicznych w pokryciach wiat, itp.
zamontowanie elementów drewnianych (np. w ławkach, pergolach, pomostach itp.,
zamontowanie elementów metalowych (np. panel ogrodzeniowy wraz ze słupkiem metalowym, siatka, furtka itp.),
zamontowanie urządzeń małej architektury (np. kosz, gablota, stojak rowerowy, ławka, trzepak itp.),
naprawę nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, płytek chodnikowych na terenie placów rekreacyjnych,
ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, płytek chodnikowych w obrębie obiektów małej architektury,
wymiana zewnętrznych okładzin ceramicznych, gresu, kamienia naturalnego
spawanie (np. przyspawanie furtki, pręta w panelu ogrodzeniowym itp.
Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia w przypadku konieczności wykonania powtórzenia podobnych do udzielonych usług lub robót budowlanych.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie usługi wymienione w przedmiocie zamówienia tj.:
- demontaż i montaż urządzeń małej architektury - kosze na śmieci, ławki, gabloty, stojaki rowerowe, trzepaki na kwotę min. 20.000,00 zł
- dwukrotne pomalowanie elewacji, powierzchni tynkowych na kwotę min. 10.000,00 zł
- naprawa nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, płyt chodnikowych na kwotę min. 25.000,00 zł
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, płyt chodnikowych na kwotę min. 25.000,00 zł
- montaż i demontaż elementów drewnianych - np. w ławkach ze szczególnym uwzględnieniem innych obiektów np. drewnianych pomostów, trejaży, pergoli z wykonaniem na wymiar poszczególnych elementów z zastosowaniem drewna konstrukcyjnego o wytrzymałości C24 na kwotę min. 50.000,00 zł
- dwukrotne pomalowanie elementów drewnianych i metalowych na kwotę min. 70.000,00 zł
- pozostałe czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, dotyczące wykonania bieżących napraw, konserwacji, remontów mienia komunalnego i małej architektury na kwotę min. 50.000,00 zł
Wskazane powyżej czynności obejmują wykonanie bieżących napraw, konserwacji, remontów mienia komunalnego i małej architektury na łączną wartość nie mniejszą niż 250.000,00 zł brutto. Wykonawca musi wykazać należytą realizację wszystkich wskazanych powyżej czynności.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 10 do SWZ;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wymóg dotyczy każdego z Wykonawców. Powyższy wymóg dotyczy także podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (o ile jest już znany).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania dostępności powyższych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca przedstawia tłumaczenie tych dokumentów na język polski.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2.
W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także spółki cywilne), w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - Załącznik nr 4 do SWZ.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, uwzględniające przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835)- Załącznik nr 5 do SWZ.
7. Wykonawca, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o ile jest on znany na tym etapie, przedstawia do oferty oświadczenie tego podmiotu potwierdzające brak podstaw wykluczenia - Załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. ,,W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane" - co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy bowiem traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Warunki i zasady wprowadzenia zmian do umowy:
§16 wzoru umowy:
1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie (aneks do umowy) pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2) Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy:
a) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy, gwarancji lub rękojmi. Zmiana wymaga wyłącznie pisemnego powiadomienia przez strony umowy,
b) dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę,
c) umowa ulegnie zmianie w przypadku zmiany przepisów prawa i/lub stawek podatkowych.
3) Termin zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy może ulec zmianie, w przypadku:
a) wystąpienia potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy niekorzystnych warunków atmosferycznych lub gruntowych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technologii. Za niekorzystne warunki uznaje się:
- występowanie przez okres dłuższy niż 3 dni temperatury poniżej -5°C w ciągu dnia i/lub w nocy,
- opady deszczu i/lub śniegu trwające dłużej niż 3 kolejne dni,
- utrzymująca się zmarzlina na głębokości do 1m,
- inne niekorzystne warunki gruntowe uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania (np. po długotrwałych opadach deszczu co uniemożliwia wjazd sprzętem budowlanym, itp.),
b) zmiany zakresu rzeczowego robót dokonanego przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac, na skutek wprowadzenia robót zamiennych lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sił wyższych*),
c) gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie z wolnej ręki na realizacje robót, o których mowa w art. 214 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości umowy.
d) konieczności wstrzymania robót w związku z wydobyciem znaleziska posiadającego znamiona zabytku w celu przeprowadzenia niezbędnych badań archeologicznych,
e) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sił wyższych*),
Zmiana terminu realizacji umowy z ww. powodów nie stanowi podstawy do zmiany ceny jednostkowej brutto określonej dla zakresu podstawowego robót jak również do zmiany elementów składowych ceny (koszty materiałów, sprzętu, zakupu, koszty pośrednie oraz inne).
*siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
§5 pkt. 5 wzoru umowy:
5. Ilość robót wskazanych przez Zamawiającego stanowi ilość szacowaną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego robót będących przedmiotem umowy. Wartość ograniczenia zakresu rzeczowego nie może przekroczyć 15 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 3.
Wartość robót niewykonanych (ograniczonych) zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych wynikających ze złożonej oferty cenowej przed podpisaniem umowy i ilości robót (zakresu rzeczowego) nie wykonywanych. Stanowić to będzie podstawę do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zostanie wówczas sporządzony protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnego odszkodowania.
Zamawiający przewidział jeszcze dodatkowe zmiany do umowy jednakże z uwagi na ograniczone miejsce w ogłoszeniu szczegółowy opis wszystkich zmian znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale XXIII.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.