Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg

Data zamieszczenia: 2024-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CZERSK
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
powiat: chojnicki
523954810
urzad_miejski@czersk.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
Województwo: pomorskie
Miasto: Czersk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 523954810
Termin składania ofert: 2024-03-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2024 roku
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są: ,,Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2024 roku"
1. Zakres.
1.1 DOSTAWA kruszywa naturalnego z przekruszenia skały litej magmowej, łamanego frakcji 0/31,5 mm (o przekruszeniu C90/3),
1.2 w ofercie należy uwzględnić koszt sprzedaży, załadunku, ważenia, transportu
i rozładunku oraz rozplantowania kruszywa z wyprofilowaniem i wałowaniem drogi
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy Czersk i inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia,
1.3 szacunkowa ilość do 2.000 ton,
1.4 transport kruszywa bezpośrednio na drogi gminne wskazane przez Zamawiającego,
1.5 każdorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 6 ton oraz nie będzie większa niż 20 ton,
1.6 kruszywo zostanie wykorzystane na potrzeby remontów dróg gruntowych,
1.7 na telefoniczne zlecenie Zamawiającego kruszywo w ilości poniżej 6 t Wykonawca jest zobowiązany udostępnić i załadować w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku upoważnionej osobie z Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku.
2. Terminy.
2.1 Wykonawca będzie realizował zamówienie w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy, sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb,
2.2 Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w oparciu o zapotrzebowanie Zamawiającego określające:
2.2.1 ilość kruszywa (w pojedynczym zapotrzebowaniu nie mniejsza niż 6 ton),
2.2.2 miejsce dostawy, rozładunku, rozplantowania kruszywa z wyprofilowaniem
i wałowaniem drogi na terenie Gminy Czersk,
2.2.3 osobę upoważnioną do odbioru kruszywa.
2.3 Termin każdej dostawy: nie krótszy niż zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie (od dnia złożenia zamówienia przez pracownika Urzędu Miejskiego - zamówienie telefoniczne bądź e-mailem). Wykonawca określi w złożonej ofercie deklarowany termin dostawy zapotrzebowanej partii kruszywa. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 2 dni robocze. W wyjątkowych sytuacjach np. zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nieprzejezdność drogi dostawa musi zostać zrealizowana w ciągu 2 godzin - do 10 razy w ciągu trwania umowy.
3. Zamawiający zastrzega, że określone w pkt 1.3 prognozowane ilości kruszywa nie są obligatoryjne i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania.
4. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji postępowania, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".

CPV: 14212000-0

Dokument nr: 2024/BZP 00215437, WZ.271.5.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W sytuacjach awaryjnych z wyjątkiem składania ofert zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez email:
zamowieniapubliczne@czersk.pl lub urzad_miejski@czersk.pl
Adres strony internetowej do komunikacji:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia: 1. Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z zał. nr 2 do ,,Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.2. Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf3. W celu ewentualnej kompresji
danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 3.1. .zip 3.2. .7Z4. Wśród rozszerzeń powszechnych a
niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie. 5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do
składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 6. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego
podpisu elektronicznego: 6.1. ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich
podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. 6.2.pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES
o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 6.3.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku
podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np.
osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 8. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 9.
Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 10. Ofertę należy przygotować z należytą
starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do
zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godz. przed terminem składania ofert. 11. Jeśli wykonawca
pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 12.
Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia
oferty.
13. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
13.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
13.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl 15. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 .12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie, określa w pkt 7.9 SWZ niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w pkt 29 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w pkt 29 SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-01 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.271.5.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są: ,,Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2024 roku"
1. Zakres.
1.1 Dostawa kruszywa naturalnego z przekruszenia skały litej magmowej, łamanego frakcji 0/31,5 mm (o przekruszeniu C90/3),
1.2 w ofercie należy uwzględnić koszt sprzedaży, załadunku, ważenia, transportu
i rozładunku oraz rozplantowania kruszywa z wyprofilowaniem i wałowaniem drogi
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy Czersk i inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia,
1.3 szacunkowa ilość do 2.000 ton,
1.4 transport kruszywa bezpośrednio na drogi gminne wskazane przez Zamawiającego,
1.5 każdorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 6 ton oraz nie będzie większa niż 20 ton,
1.6 kruszywo zostanie wykorzystane na potrzeby remontów dróg gruntowych,
1.7 na telefoniczne zlecenie Zamawiającego kruszywo w ilości poniżej 6 t Wykonawca jest zobowiązany udostępnić i załadować w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku upoważnionej osobie z Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku.
2. Terminy.
2.1 Wykonawca będzie realizował zamówienie w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy, sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb,
2.2 Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w oparciu o zapotrzebowanie Zamawiającego określające:
2.2.1 ilość kruszywa (w pojedynczym zapotrzebowaniu nie mniejsza niż 6 ton),
2.2.2 miejsce dostawy, rozładunku, rozplantowania kruszywa z wyprofilowaniem
i wałowaniem drogi na terenie Gminy Czersk,
2.2.3 osobę upoważnioną do odbioru kruszywa.
2.3 Termin każdej dostawy: nie krótszy niż zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie (od dnia złożenia zamówienia przez pracownika Urzędu Miejskiego - zamówienie telefoniczne bądź e-mailem). Wykonawca określi w złożonej ofercie deklarowany termin dostawy zapotrzebowanej partii kruszywa. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 2 dni robocze. W wyjątkowych sytuacjach np. zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nieprzejezdność drogi dostawa musi zostać zrealizowana w ciągu 2 godzin - do 10 razy w ciągu trwania umowy.
3. Zamawiający zastrzega, że określone w pkt 1.3 prognozowane ilości kruszywa nie są obligatoryjne i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania.
4. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji postępowania, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
4.2.6.) Główny kod CPV: 14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena - 60% oraz termin dostaw - 40%, zgodnie z pkt 21 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostaw
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. - Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy, Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1. oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców. 2. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów
rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta powinna być: 1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 2.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Przewidywany zakres zmian.
1.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
1.1.1. wystąpienie ,,siły wyższej" wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po
podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu.
1.2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
1.3. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych,
1.4. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany
jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w
przedmiotowej umowie.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający zobowiązany
jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w
przedmiotowej umowie.
4. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie
są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
5. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
6. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.
7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia
nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena - 60% oraz termin dostaw - 40%, zgodnie z pkt 21 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostaw
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-03-30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.