Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej oraz oświetlenia...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej oraz oświetlenia awaryjnego

Data zamieszczenia: 2024-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Czwartaków 3
86-300 Grudziądz
powiat: Grudziądz
faks 261 48 32 22
13wog.przetargi@ron.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Grudziądz
Wadium: ---
Nr telefonu: faks 261 48 32 22
Termin składania ofert: 2024-02-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej oraz oświetlenia awaryjnego
Liczba zadań: 1
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zakres przedmiotu zamówienia: określa Załącznik nr 1 do ,,ZOC" stanowiący ,,Opis przedmiotu zamówienia" oraz warunki umowne zawarte w Załączniku nr 3 do ,,ZOC" ,,Projektowane postanowienia umowy".

Dokument nr: 2/2024/P

Otwarcie ofert: termin otwarcia ofert: 28.02.2024 r. do godz. 10.00, bez udziału Wykonawców, informacje z sesji jawnej otwarcia ofert zostaną opublikowane niezwłocznie po ich otwarciu na stronie internetowej www.13wog.wp.mil.pl
dla ofert, oświadczeń, pełnomocnictw, zmian oferty - wymagana forma pisemna dla wniosków, zapytań, wyjaśnień dopuszcza się formę elektroniczną e-mail, faks lub pisemnie
Etap nr 2: przystąpienie przez Wykonawcę do negocjacji w dniu 28.02.2024 r. g. 10:30 - dotyczy sytuacji gdy Wykonawca wskaże w treści oferty, że oferowana cena podlega dalszym negocjacjom.
Kolejność negocjacji z Wykonawcami jest analogiczna jak kolejność złożonych ofert negocjacje będą następować w odstępach co 30 min, i tylko i wyłącznie w dniu 28.02.2024 r.
Zamawiający nie przewiduje innego terminu negocjacji.
Brak zgłoszenia od Wykonawcy woli negocjacji do 28.02.2024 r. g. 10:30 uznaje się, że Wykonawca nie przystępuje do negocjacji.

Składanie ofert:
Informacje o zasadach złożenia i otwarcia ofert: Etap nr 1: złożenie i otwarcie ofert
forma złożenia oferty: pisemna na adres 13 WOG, w zamkniętej kopercie, oznaczonej ,,oferta, nie otwierać do 28.02.2024 r. g. 10.00 - numer sprawy: 2/2024/P"
termin złożenia oferty: 28.02.2024 r. do godz. 09.30

Miejsce i termin realizacji:
2) Termin realizacji zamówienia: do 17.12.2024 r. z uwzględnieniem częstotliwości i terminów określonych w,.harmonogramie wykonania pomiarów okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych",
zawartym w dokumentacji Załącznika nr 1 do ,,ZOC" stanowiącym ,,Opis przedmiotu zamówienia".

Wymagania:
Dane o procedurze zakupu:
Tryb udzjelenia zamówienia: zapytanie o cenę (ZOC) z możliwością negocjacji po otwarciu ofert
Informacja o procedurze: zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł z zastosowaniem
przepisów kodeksu cywilnego Iz wyłączeniem zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych/
negocjacjom. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże, że cena podlega negocjacjom bądź nie stawi się w terminie negocjacji wyznaczonym przez Zamawiającego jak powyżej, Zamawiający rozpatruje cenę oferty jako ostateczną nie podlegającą negocjacjom.
Przedstawiciel Wykonawcy przystępujący do negocjacji winien okazać stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowej procedurze w oryginale lub kserokopii notarialnie poświadczonej. Brak jego przedłożenia lub brak dokumentu w ofercie uniemożliwi przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą.
Osoba upoważniona do kontaktowania się w sprawie:
w zakresie formalno-prawnym: p. Marta Aniszewska
w zakresie przedmiotu zamówienia: p. Mariusz Hnat
zastrzega się, że nie zostaną udzielone ustnie i telefonicznie wyjaśnienia mające wpływ na treść
ofert, dla zapytań obowiązuje forma jak powyżej
? godziny urzędowania 13WOG: od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 do 15.30, w piątki od godz. 7.00 do godz. 13.00.
? Zamawiający jest jednostką budżetową i jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570j.t.)
3) Warunki i sposób realizacji zamówienia określa Załącznik nr 3 do ,,ZOC" ,,Projektowane postanowienia umowy".
2. Wymagania jakie winien spełniać Wykonawca ubiegający się o zamówienie:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym i są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności zawodowej w zakresie wykazania, że będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia publicznego osobami, które będą wykonywać czynności pomiaru instalacji elektrycznych i odgromowych oraz będą dokonywać oceny stanu technicznego instalacji w ramach zawartej umowy i posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania określonej działalności lub czynności (świadectwa kwalifikacyjne ,,D" i/lub ,,E" z uprawnieniami do wykonywania pomiarów, zgodnie zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022, poz. 1392) W przypadku gdy pomiaru będzie dokonywała osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji ,,E" protokół musi być sprawdzony i podpisany przez osobę ze świadectwem kwalifikacyjnym ,,D".)
Oświadczenie w tym zakresie Wykonawca składa w treści formularza ofertowego. Na etapie realizacji umowy Zamawiający zastrzega prawo do zażądania od Wykonawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę powyższych wymagań;
Oferta i informacje w zakresie złożenia ofert:
2) Oferta winna składać się z:
- Formularza ofertowego - druk Załącznika nr 2 do dokumentacji,,ZOC"
- Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa - o ile dotyczy.
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497) - aktualne na dzień składania ofert Załącznik nr 4 do SWZ.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione w tym zakresie przez Wykonawców.
4) Oferta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z dokładnością do wskazanej godziny i minuty musi być złożona w kancelarii Zamawiającego - budynek nr 1 pom. nr 7. Zamawiający nie przewiduje przyjmowania ofert na biurze przepustek. Wymóg ten dotyczy również przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej.
5) Wykonawca dla zachowania terminu składania ofert winien uwzględnić czas niezbędny na wystawienie przez osobę pełniącą służbę w biurze przepustek, przepustki upoważniającej do wejścia do kancelarii Zamawiającego oraz czas niezbędny na przejście do kancelarii i złożenie oferty.
6) Oferta przekazana w inny sposób niż opisany przez Zamawiającego (str. 1 ZOC) lub złożona po wyznaczonym terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu przez Zamawiającego.
7) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
1) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: stanowi najniższa cena (waga=100%), która spełni wszystkie warunki i wymagania Zamawiającego, punktacja zostanie ustalona według wzoru:
cena oferty - 100 pkt: sposób dokonywania oceny:
C of.n.
Cn =-----------------------x 100 pkt
Cof.b.
gdzie:
Cn - liczba punktów za kryterium cena
Cof.n - cena oferty najniższej
Cof.b - cena oferty badanej
2) Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrąglania punktów z trzeciego miejsca wyniku działania matematycznego).
Jeżeli w procedurze zakupu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
3) Sposób obliczenia ceny: Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny w sposób określony poniżej, z zastosowaniem poszczególnych pojęć jakie wyspecyfikowano w formularzu ofertowym. Oferta częściowa nie będzie badana przez Zamawiającego.
Formularz ofertowy:
a) Cena jednostkowa netto w ,,zł" to cena ustalona za jeden pomiar wyszczególniony w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do ,,Zapytania o cenę", przedmiotowa cena musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze (bez kwoty podatku VAT).
b) Wartość netto to wartość usługi, której dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości pomiarów).
c) Stawka VAT w % (procentach) to stawka określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 poz. 1570 j.t.).
d) Cena całkowita to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 168 z późn.zm.). Wtej cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową, która stanowi podstawę oceny oferty.
e) Cena ogółem oferty to cena ustalona poprzez zsumowanie cen zaoferowanych w kolumnie 10 wyszczególnionych w treści Formularza Ofertowego - stanowi ona podstawę oceny oferty.
f) Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (Podstawa: art. 106e ust. 11 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 poz. 1570 j.t).
g) Ceny i wartości należy podawać w złotych polskich (PLN). Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
8) Informacje:
1) Badanie i ocena ofert:
- treść oferty musi być sporządzona w języku polskim i musi być zgodna z dokumentacją ,,ZOC" pod rygorem uznania jej za niezgodną z ZOC;
- w przypadku, gdy złożone dokumenty będą budziły wątpliwości Zamawiającego lub będą zawierały błędy, wówczas wezwie on Wykonawcę pisemnie do uzupełnienia braków lub do złożenia stosownych wyjaśnień, pod rygorem niezakwalifikowania oferty do oceny w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
- w przypadku gdy Zamawiający będzie posiadał wątpliwości co do wystąpienia rażąco niskiej ceny dany Wykonawca, którego powyższe dotyczy zostanie wezwany celem wyjaśnienia elementów ceny i okoliczności stanowiących podstawę do wyliczenia ceny.
2) Wybór oferty najkorzystniejszej: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub zakończeniu procedury bez udzjelenia zamówienia, Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców (e-mail lub/i za pośrednictwem Poczty Polskiej), którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu procedury zakupu, zamieszczając również informację w tym zakresie na stronie www.13wog.wp.mil.pl.
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia:
Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. W przypadku nie dysponowania przez Zamawiającego danymi Wykonawcy niezbędnymi do wypełnienia treści umowy Wykonawca jest zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie do udostępnienia tych danych w określonym treścią wezwania terminie.
Wykonawca, o którym mowa, jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do ZOC, uzupełnionych o zapisy wynikające z treści złożonej i wybranej oferty.
Przed podpisaniem umowy (jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie), Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych złożonych w postępowaniu albo unieważnić postępowanie.

Uwagi:
9) Informacje w zakresie ochrony danych / RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AA/E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania
O udzielenie zamówienia publicznego jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy;
2) w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych -p. Monika Kurzawa, poprzez e-mail: 13wog. iodo&.ron. mil, pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 13 WOG - ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz;
3) dane osobowe wynikające ze złożonych dokumentów, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy i jej realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p., oraz podmiotom /osobom w zakresie procesu
1 zarządzania 13WOG w tym dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 13 WOG, przez okres 5 lat od dnia udzjelenia zamówienia, przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu, który nie dopełnił wymagań o których mowa lub niemożliwością zawarcia z nim umowy z przyczyn leżących po jego stronie;
7) w odniesieniu do indywidualnych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Udostępniający / wskazujący dane osobowe po stronie Wykonawcy, ma prawo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych odpowiednio osoby dotyczącej;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych odpowiednio dotyczących narusza przepisy RODO;
Udostępniającemu / wskazującemu dane osobowe po stronie Wykonawcy, nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w ań. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub / i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i których dane Zamawiający pośrednio pozyska! / pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.