Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach mieszkalnych wraz z powierzchniami...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach mieszkalnych wraz z powierzchniami zewnętrznymi wokół nich

Data zamieszczenia: 2024-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o
ul. Partyzantów 7
05-100 Nowy Dwór Maz
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. 22 775 22 06, 22 775 28 40
zbkndm@wp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Maz
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. 22 775 22 06, 2
Termin składania ofert: 2024-02-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Nowy Dwór Mazowiecki
administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. wraz z powierzchniami zewnętrznymi wokół nich w miesiącu marcu i kwietniu 2024.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego sprzątania nieruchomości (teren zewnętrzny i klatki schodowe) administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. będących własnością Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
2. Zakres rzeczowy usługi objętej niniejszym postępowaniem obejmuje między innymi:
o sprzątanie i utrzymanie czystości klatek schodowych;
o sprzątanie i utrzymanie w czystości chodników na całej szerokości i długości obiektów;
o sprzątanie i utrzymanie w czystości terenów wewnętrznych (podwórka), bram i wejść do obiektów;
o sprzątanie i utrzymanie w czystości miejsc ustawienia kontenerów i pojemników na śmieci;
o sprzątanie i utrzymanie czystości na trawnikach;
o odśnieżanie chodników na całej długości obiektów;
o zwalczanie gołoledzi i śliskości pośniegowej na chodnikach, terenach wewnętrznych, schodach, wejściach do obiektów.
1
d) w pierwszej kolejności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przepustowość ciągów pieszych oraz ciągów komunikacyjnych dla pojazdów;
e) Wykonawca zobowiązany jest przy prowadzeniu zimowego utrzymania, do przestrzegania przepisów w sprawie stosowania odpowiednich środków chemicznych.
2) sprzątanie terenów zewnętrznych: a) systematyczne jeden raz w tygodniu:
- sprzątanie i utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych (chodniki) i wewnętrznych (podwórza), zamiatanie winno być wykonywane szczotkami lub mechanicznymi szczotkami lub maszynami do zamiatania;
- stałe utrzymanie w czystości schodów zewnętrznych, bram wjazdowych i wejść do obiektów - sprzątnie ręczne szczotkami;
- usuwanie opadłych liści, drobnych gałęzi - zabieranie ich do utylizacji przez Wykonawcę;
- usuwanie nieczystości z okien piwnicznych i świetlików - wrzucanie ich do kontenerów znajdujących się na terenie posesji objętych umową (odpady winny być wrzucane do kontenerów zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji odpadów);
utrzymywanie w czystości opasek betonowych wokół budynków i ogrodzeń posesji np. usuwanie wrastającej trawy, samosiejek itp. (odpady winny być wrzucane do kontenerów zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji odpadów);
- usuwanie nieczystości zwierzęcych i innych - wrzucanie ich do kontenerów znajdujących się na terenie posesji objętych umową (odpady winny być wrzucane do kontenerów zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji odpadów);
- usuwanie na bieżąco zanieczyszczeń i innych odpadów, poprzez wrzucanie ich do kontenerów znajdujących się na terenie posesji objętych umową (odpady winny być wrzucane do kontenerów zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji odpadów);
- usuwanie opadłych liści. Zamawiający dopuszcza możliwość gromadzenia ich w workach i pozostawienie ich do wywozu do utylizacji przez Wykonawcę. Wykonawca o tym fakcie winien poinformować przedstawiciela Zamawiającego.
- Powierzchnie kostki należy oczyścić w sposób nie powodujący niszczenia nawierzchni i ich spoin;
- prace polegające na opryskach chwastów należy zgłaszać z siedmiodniowym wyprzedzeniem Zamawiającemu w celu umieszczenia informacji dla mieszkańców.
b) zamiatanie i utrzymanie w czystości miejsc ustawienia kontenerów i pojemników na odpady.
3) Zakres sprzątania i utrzymania czystości na trawnikach:
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników, krzewów itp. (papiery, folie, niedopałki, kapsle, korki, rozbite szkła, butelki, gałęzie itp.), liści opadłych kwiatostanów z drzew i innych nieczystości. Dopuszcza się pominięcie powyższych czynności w okresie pokrycia terenu warstwą śniegu
uniemożliwiającą wykonanie powyższych czynności. Po ustąpieniu śniegu wykonawca musi niezwłocznie dokonać powyższych czynności. - Wiosenne i jesienne wygrabianie liści ze złożeniem na wyznaczone miejsce do kontenerów lub w workach oraz ich wywóz i utylizacja przez Wykonawcę.
3. Zakres sprzątania klatek schodowych:
- systematyczne, codzienne zamiatanie od drzwi zewnętrznych budynku do ostatniej kondygnacji;
- mycie na mokro klatek schodowych od drzwi zewnętrznych budynku do ostatniej kondygnacji - 2 x w tygodniu;
- mycie lamperii oraz drzwi wejściowych;
- utrzymanie w czystości poręczy, grzejników, skrzynek pocztowych, tablic ogłoszeniowych umieszczonych na klatkach schodowych;
- mycie szyb w drzwiach wejściowych do klatek schodowych - w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
- sprzątanie pralni, suszarni, strychów, wózkami - w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
- mycie drzwi wejściowych do klatek schodowych, lamperii, balustrad na klatkach schodowych - w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
- deratyzacja ( 2 x rok)pomieszczeń klatek schodowych i korytarzy piwnic, wózkami, pralni, suszarni i wymiennikowi;
- usuwanie ulotek reklamowych i wrzucanie ich do odpowiednich kontenerów zgodnie z zasadami segregowania odpadów;
- mycie okien na klatkach schodowych, okienek w pomieszczeniach ogólnego użytku, kloszy - w miarę potrzeb lecz przynajmniej dwa razy w roku w miesiącach kwiecień, październik;
- oczyszczanie ze śmieci oraz sopli daszków nad wejściami do klatek schodowych - na bieżąco;
4. Inne prace, których częstotliwość uzależniona jest od warunków atmosferycznych, bądź ustalone przez administrację:
1. oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota niezabudowanej części nieruchomości, tj. chodników, dojść, pryzmowanie śniegu w zależności od potrzeb, posypywanie oblodzonych chodników i jezdni materiałami szorstkimi oraz odkuwanie studzienek z lodu w czasie odwilży. W przypadku ciągłych opadów śniegu -usuwanie śniegu na bieżąco;
2. wrzucanie do kontenerów nieczystości stałych zalegających przy nich luzem oraz stała kontrola ich wywozu;
3. wywieszanie na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych ogłoszeń i zawiadomień Zamawiającego oraz usuwanie zdezaktualizowanych ogłoszeń;
4. dostarczanie lokatorom zawiadomień o wymiarze opłat czynszowych oraz innej masowej korespondencji Zamawiającego dotyczącą użytkowania lokali mieszkalnych - przestrzeganie w tym zakresie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 929 z późn. zm.)
5. przestrzeganie przepisów o ochronie ppoż. a w szczególności utrzymanie w należytym stanie porządku na korytarzach piwnicznych i strychach. Nie dopuszczanie do tarasowania przejść komunikacyjnych meblami lub innym sprzętem przez lokatorów ;
6. natychmiastowe zgłaszanie do działu administracji zamawiającego uszkodzeń urządzeń na klatkach schodowych, w piwnicach, pralniach, suszarniach.
7. wywieszanie i zdejmowanie flag będących własnością Zamawiającego, przechowywanie ich i utrzymanie w czystości;
8. Czuwanie nad przestrzeganiem przez mieszkańców budynku regulaminu porządku domowego a w razie nie przestrzegania go i samowali mieszkańców zawiadamianie Zamawiającego;
9. Usuwanie z budynków oraz pomieszczeń urządzeń pozostawionych na klatkach schodowych, w piwnicach, na strychach, wózkarniach, ogłoszeń, plakatów, afiszów, napisów i rysunków umieszczonych bez zgody Zamawiającego;
10. Natychmiastowe telefoniczne zawiadamianie administratora w przypadku wystąpienia awarii na terenie części wspólnych budynku;
11. Wyżej wymienione czynności Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na własny koszt.
5. Wykonawca zobowiązany jest wszystkie czynności objęte niniejszym zamówieniem wykonywać w podanych terminach.
6. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie ma możliwości wykonania prac zgodnie z harmonogramem, każdorazowo zgłasza Zamawiającemu taki przypadek pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną. Nie dotyczy to jednak czynności związanych z odśnieżaniem oraz likwidacji śliskości i gołoledzi.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia przez pracownika Zamawiającego niezapowiedzianych kontroli jakości świadczonych usług oraz dokonywania np. w formie fotograficznej efektów pracy Wykonawcy do celów dowodowych (np. wystawienia referencji, ustalenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące skutkiem nieodśnieżonego chodnika, ustalenia czy usługa jest wykonywana należycie w dłuższej perspektywie czasowej).
8. Kontrola może być również wykonywana przy udziale mieszkańców za pomocą zgłoszonych przez mieszkańców uwag co do czystości miejsc objętych zamówieniem.
9. Zamawiający wyznaczy osobę do stałego kontaktu z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją zamówienia.
10. Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości sprzątanej powierzchni w miarę potrzeb Zamawiającego np.: dodania lub wyłączenia części terenu z eksploatacji. W każdym wypadku należność za wykonaną usługę będzie rozliczona (zwiększona lub zmniejszona) według obowiązujących w umowie stawek w przeliczeniu za m2.
11. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca wyposaży personel sprzątający w następujące wyposażenie:
- przy wykonywaniu zamówienia personel ma być obowiązkowo wyposażony w odpowiednie firmowe uniformy (ubiory) lub posiadać będą stosowne identyfikatory z nazwą firmy;
- niezbędny sprzęt i materiały umożliwiające właściwą realizacje zamówienia;

Dokument nr: 1/2024

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.02.2024r a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.zbkndm.pl

Składanie ofert:
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zbkndm@wp.pl., faksem na nr: 22 775 21 01, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ZBK Sp. z o.o., Ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Maz. do dnia 28.02.2024r do godz. 09.00

Wymagania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, Zamawiający dokona wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia warunki określone w projekcie umowy.
VI. INFORMACJA O WYMAGANIACH OD WYKONAWCY
1. Zamawiający zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy -w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na utrzymaniu czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, mieszkalno - użytkowych lub użytkowych, z których każda trwała co najmniej 6 miesięcy w ramach jednego kontraktu, o łącznej powierzchni przekraczającej 3 000 m2 oraz terenów przyległych o powierzchni przekraczającej 40 000 m2.
2. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu oraz dysponuje minimum 5 pracownikami stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia z racji wykonywanego zawodu i przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
VII. Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej.
VIII. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
IX. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zbkndm.pl
XII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1 - Cena 100%
XIII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego z przyczyn, których nie mógł przewidzieć Zamawiający lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zadania leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
XIV. DODATKOWE INFORMACJE
i. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. Z 2022 poz 2080).
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na następujący rachunek bankowy: 37 8011 0008 0000 0098 2856 004. Zabezpieczenie zostaje zwrócone w terminie do 30 dni od daty zakończenia umowy.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Joanna Dąbkowska pod numerem telefonu 22 775 28 40 oraz adresem email: zbkndm@wp.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.