Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont dachu Kościoła

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont dachu Kościoła

Data zamieszczenia: 2024-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie
ul. Gorzowska 50
66-415 Kłodawa
powiat: gorzowski
Tel. 95 7311 413
klodawa@diecezjazg.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Kłodawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 95 7311 413
Termin składania ofert: 2024-03-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
TYTUŁ ZAMÓWIENIA
,,Remont dachu Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie".
Zadanie jest dofinasowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja 2RPOZ/2022/1889/Polski Ład.
CEL ZAMÓWIENIA
Prace remontowe przy zabytku mają na celu poprawę stanu obiektu i jego estetyki, zahamowanie procesów niepożądanych. Proponowane rozwiązania porządkują przestrzeń zewnętrzną świątyni i przywracają w możliwym zakresie historyczne rozwiązania. Zakres proponowanych robót i technologii jest dopuszczalny ze stanowiska konserwatorskiego.
Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie to obiekt wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku. Ściany murowane z cegły czerwonej o przewiązaniu kowadełkowym. Wnętrze otynkowane. Sufit w postaci sklepienia kolebkowego zamocowanego do więźby. Apsyda przykryta sklepieniem baldachimowym na planie ośmiokąta. Nawa boczna, kruchty i wnętrze wieży przykryte stropami płaskimi - w nawie i kruchcie wieżowej: belkowymi odeskowanymi, w innych pomieszczeniach - otynkowanymi. Więźba dachowa drewniana, kleszczowo-płatwiowa z ukośnymi zastrzałami i wieszakiem, tworzącymi konstrukcję wsporczą pod krążyny sklepienia kolebkowego. Konstrukcja kościoła jest niezmiernie interesująca oraz wskazuje na wysoki kunszt rzemieślników, którzy brali udział w budowie kościoła. Kościół w Kłodawie jest bardzo interesującym zabytkiem na ziemi kłodawskiej wzbogaca walory krajobrazowe Kłodawy jak również jest cennym zabytkiem Gniny Kłodawa.
LOKALIZAGA OBIEKTU
Miejscowość Kłodawa , 66-415 Kłodawa, działka ewidencyjna nr 411, obręb ewidencyjny 002 Kłodawa, gmina Kłodawa woj. lubuskie. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej: GW1G/00020129/0.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (remont dachu oraz instalacji odgromowej) związanych z remontem dachu kościoła parafialnego w Kłodawie w ramach zadania pn. ,,Remont dachu Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie.
2. Remont dachu kościoła w zakresie niniejszego zapytania ofertowego obejmuje remont dachu na kościele parafialnym w Kłodawie zgodnie z poniższymi opracowaniami:
- projektem architektoniczno-budowlanym (stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania);
- projektem technicznym branży konstrukcyjno - budowlanej (stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania);
- przedmiarem robót branży konstrukcyjno - budowlanej (stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania);
- projektem technicznym branży elektrycznej (stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zapytania);
- przedmiarem robót branży elektrycznej (stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zapytania).
3. Dane o zabytku:
Kościół wzniesiony pod koniec lub na początku XX w. zorientowany wschód-zachód (wejście od strony zachodniej, prezbiterium - wschodniej). Na działce przed rokiem 1945 znajdował się cmentarz, który został zlikwidowany. Działka kościelna o pow. 3157 m2 otoczona jest płotem o słupkach murowanych z cegły tej samej, z której wykonane są ściany kościoła. Słupki zwieńczone są daszkiem z dachówki karpiówki analogicznej do materiału pierwotnego dachu (analogiczny daszek widoczny na kominie).
Powierzchnia zabudowy 401 m2, powierzchnia użytkowa kondygnacji parteru to ok 300,6 m2. Powierzchnia użytkowa poziomu pierwszego piętra to łącznie 93,5 m2. Powierzchnia użytkowa poziomów wieży to ok. 46 m2 nie licząc poziomu roboczego w hełmie. Ściany murowane z cegły czerwonej o wymiarach 8x15x30 cm maszynowej o przewiązaniu kowadełkowym. Wnętrze otynkowane. Sufit w postaci sklepienia kolebkowego zamocowanego do więźby. Apsyda przykryta sklepieniem baldachimowym na planie ośmiokąta. Nawa boczna, kruchty i wnętrze wieży przykryte stropami płaskimi - w nawie i kruchcie wieżowej: belkowymi odeskowanymi, w innych pomieszczeniach - otynkowanymi. Więźba dachowa drewniana, kleszczowo-płatwiowa z ukośnymi zastrzałami i wieszakiem, tworzącymi konstrukcję wsporczą pod krążyny sklepienia kolebkowego. Dachy apsydy, korpusu i krucht oraz hełm wieży kryte blachą cynkowaną na rąbek stojący, na deskowaniu. Początkowo dachy kryte dachówką karpiówką. W okresie lat dziewięćdziesiątych XX wieku wymieniono poszycie na blachę na deskowaniu (począwszy od hełmu wieży w 1991r.). Relikty oryginalnego poszycia widać na słupach ogrodzenia i kominie. Posadzki kościoła wykonane z płytek granitowych w kolorze czerwonym na wylewce z ogrzewaniem podłogowym (początkowo posadzka z płytek ceramicznych, następnie zamieniona na lastrico), w kruchcie zachodniej posadzka z płytek ceramicznych o wymiarach 20x20 cm. Schody zewnętrzne z bloków granitowych oryginalne. Schody wewnętrzne w wierzy i na chór - drewniane o prostej balustradzie, w wieży - drabiny. Wysokość Kościoła ok. 35,0 m względem poziomu posadzki. Prezbiterium pięcioboczne zamknięte opięte przyporami (4 szt.). Po bokach pomieszczenia: zakrystia, oraz dawna klatka schodowa na chór (chór częściowo zdemontowany, przez co klatka schodowa jest ślepa). Wieża kwadratowa w rzucie, przy ścianie szczytowej zachodniej dwie kruchty na planie kwadratu oraz arkadowy portyk przed wejściem. Naroża portyku opięte dwoma przyporami. Wykończenie przypór - blachą malowaną na kolor ceglasty, pierwotnie - cegła układana na płask (podstawą) jak na parapetach. Okna ostrołukowe charakterystyczne dla stylu neogotyckiego, osadzone w ścianach na głębokość wyznaczaną przez parapet wykonany z cegły ściennej położonej pod kątem ok. 45°, przez co od wewnątrz wszystkie okiennice mają ukształtowany u podstawy parapet odpowiadający wysokości parapetu na zewnątrz, a o kącie uzależnionym od grubości ściany.

CPV: 45000000, 45261000, 45261210, 45261211, 45261320, 45261900, 45262100, 45312310, 45312311, 90510000

Dokument nr: 1/2024

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie Zamawiającego - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie Ul. Gorzowska 50, 66-415 Kłodawa do dnia 25.03.2024r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania).

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
150 dni daty przekazania placu budowy.
MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kłodawa, 66-415 Kłodawa, działka ewidencyjna nr 411, obręb ewidencyjny 002 Kłodawa, gmina Kłodawa woj. lubuskie.

Wymagania:
SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA
Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Wnioskodawcy: www.klodawa.pl oraz na stronie beneficjenta: www.parafia.klodawa.pl
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem §8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1610 ze zm.).
OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji i rękojmi za wady dla zrealizowanego przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego zadania.
WIZJA LOKALNA
Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem, celem poznania specyfiki zamówienia. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy o kontakt z Zamawiającym.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie załączonych do oferty oświadczeń. Ocena prowadzona będzie w oparciu o formułę: spełnia - nie spełnia.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w oparciu załączone przedmiary robót. Oferowana cena ryczałtowa ma być ceną łączną dla poszczególnych składowych. Załączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy.
2. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
3. Podana w ofercie cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tymm.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych.
4. Cenę należy podać w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY
Wykonawca wraz z formularzem oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
zobowiązany jest złożyć:
a) upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów.
W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał) dla podmiotu reprezentującego Wykonawcę,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (złożone przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (złożone przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
d) kosztorys ofertowy branży konstrukcyjno - budowlanej,
e) kosztorys ofertowy branży elektrycznej,
f) kopię polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. Podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. do podpisania oferty.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie zapewniającej nienaruszalność i utajnienie zawartości oraz opisać: ,,Oferta na remont dachu Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie".
Nie otwierać przed ... [w miejsce kropek wpisać wyznaczony termin i godzinę składania ofert].
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.
8. Termin związania ofertą: 30 dni.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Kryterium oceny ofert jest: Cena -100%.
Ocena ofert zostanie dokonana przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem:
WCI = (CMIN/CI) x 100
Gdzie:
WCI - ilość punktów z kryterium ceny rozpatrywanej oferty CM IN - cena brutto oferty najtańszej Cl - cena brutto oferty rozpatrywanej
WYBÓR OFERTY
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym lub jest on powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych zapytaniu ofertowym, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie. Dokumenty uzupełnione powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień, w którym upływał termin składania ofert. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy w toku badania i oceny ofert wyjaśnień i informacji dotyczących treści złożonej oferty i wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia jej treści. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty. W przypadku niezłożenia wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub ich istotnych części składowych. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności, gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
b) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
7. Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty i przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.
8. W przypadku, kiedy Wykonawcy otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.
9. Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
11. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu,Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej.

Kontakt:
OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Ks. Tadeusz Stachura; Proboszcz Parafii
Tel. 95 7311 413
email: klodawa@diecezjazg.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.