Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Udostępnienie agregatu wraz z obsługą podczas imprez

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Udostępnienie agregatu wraz z obsługą podczas imprez

Data zamieszczenia: 2024-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Kultury Gminy Rudna
ul. Ścinawska 19
59-305 Rudna
powiat: lubiński
tel. 767464249
ckgr@ckgr.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 767464249
Termin składania ofert: 2024-02-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na udostępnienie agregatu wraz z obsługą
podczas imprez organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Rudna w 2024 r.
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie agregatu/ów wraz z obsługą podczas imprez
organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Rudna zgodnie ze wstępnym wykazem imprez w pkt.
III zapytania, z zaznaczeniem, że ilość imprez może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
Udostępnienie agregatu/ów prądotwórczych wraz z obsługą o mocy:
- 60 kW - przeznaczenie: zasilanie stanowisk gastronomicznych oraz rozkładanych placów zabaw
- 100 kW - przeznaczenie: zasilanie sceny (oświetlenie, nagłośnienie)
będących niezależnymi źródłami zasilania.
Dla w/w zastosowań urządzenia winny być przygotowane do ciągłej, bezawaryjnej pracy (sprawne
technicznie, zatankowane) z uprawnioną do ich eksploatacji obsługą podczas trwania imprez.
Zamawiający, odpowiednio wcześniej przed terminem realizacji usługi, określi ilość agregatów
niezbędnych podczas danej imprezy.
IV. Wymagania dotyczące udostępnienia agregatu/ów
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, a zwłaszcza:
- udostępnienie agregatów prądotwórczych,
- obsługę agregatów,
- paliwo do agregatów,
- dojazd, transport.

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać do Centrum Kultury Gminy Rudna mailem na adres: ckgr@ckgr.pl w tytule
maila wpisując: ,,Agregat - zabezpieczenie imprez CKGR 2024"
1. Ofertę należy złożyć do 29.02.2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin i miejsce realizacji imprez:
L.p. Impreza Planowana data Miejsce
1. XVI Zlot Motocyklowy 28-30.06.2024 Gwizdanów
2. Dożynki Gminy Rudna 31.08.2024 Rudna
3. II Łemkowskie Śpiewanie 14.09.2024 Wysokie

Wymagania:
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), ustawy nie stosuje się.
V. Warunki realizacji:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającemu
przedmiotowi zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych oraz ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
4. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna
ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający
zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz
pozostawienia zapytania ofertowego bez wyboru Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu,
- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania.
8. Centrum Kultury Gminy Rudna zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku
naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
9. Ilości potrzebnych urządzeń oraz dokładne terminy i miejsca ich dostarczenia będą każdorazowo
wskazywane w zleceniu do poszczególnych imprez.
10. Rozliczenie następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w
terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktury powinny być
wystawiane po każdej imprezie.
VI. Forma składania ofert
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -
Formularz ofertowy.
2. O dotrzymaniu terminu oferty decyduje data wpływu na pocztę (serwer) Zamawiającego
i możliwość odczytania jej treści przez Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu nie będą
rozpatrywane.
3. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 14 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. Kryteria wyboru oferty
1. Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto.
2. W toku badania ofert i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
3. W przypadku kiedy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
5. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty złożone po terminie oraz oferty złożone na nieprawidłowym
formularzu.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie należy podać cenę netto, VAT i cenę brutto wyrażoną w PLN zgodnie z formularzem
ofertowym. Oferta musi być opatrzona datą oraz podpisami i pieczęcią upoważnionych osób.

Kontakt:
XI. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Marta Bortniak tel. 76 746 42 49

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.