Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zapewnienie nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą techniczną koncertu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zapewnienie nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą techniczną koncertu

Data zamieszczenia: 2024-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy os
Centrum 11
64-330 Opalenica
powiat: nowotomyski
tel. 502288362
krzysztof.sadowski@ckibopalenica.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Opalenica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 502288362
Termin składania ofert: 2024-03-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
1. Koncert z okazji Dnia Kobiet - Kalczyńska śpiewa Jantar
zapewnienia nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą techniczną koncertu:
min. 8 głów oświetleniowych led;
dymiarkę;
zapewnienie ekranu LED 1 mxi ,5m, z wyświetlaną na nich grafiką nagłośnienie wg załącznika nr 1 - rider zespołu.

Składanie ofert:
3. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1) Miejsce oraz termin składania ofert-
Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy, os. Centrum 11 64-330 Opalenica; sekretariat - do dnia 01.03.2024r. do godz. 15:00.
lub
Ofertę należy przesłać skanem w formacie .pdf drogą elektroniczną na adres e-mail:
krzysztof.sadowski@ckibopalenica.pl
Termin przesłania oferty upływa w dniu 01.03.2024r. o godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
1. Koncert z okazji Dnia Kobiet-Kalczyńska śpiewa Jantar-8.03.2024 godz. 16.00-19.00

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej których wartość jest niższa niż 130 000,00 zł. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zmianami).
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone Oświadczenie (druk oferty)
2) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie (druk oferty).
6. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1)Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
2) Każdy Wykonawca przedłoży tylko jednąofertę, sam lub jako reprezentant spółki.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw)wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5) Strona Zamawiająca nie przewiduje wzrostu cen w trakcie realizacji zamówienia (cena ofertowa jest ceną stałą).
6) Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawstwo.
2. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty z cennikiem,
b) certyfikaty jeżeli są wymagane,
7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena (C)

2. W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =C min/ Ci o Max (C) gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
3. Zasady oceny kryterium Jedynym kryterium oceny jest cena.
4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej stanowiącej sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny.
8. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie.
9. Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej;

Kontakt:
2.Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Krzysztof Sadowski email: krzysztof.sadowski@ckibopalenica.pl tel. 502288362.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.