Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji technicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji technicznej

Data zamieszczenia: 2024-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Pieńsk
ul. Bolesławiecka 29
59-930 Pieńsk
powiat: zgorzelecki
tel. 757786511 wew.111
kochanowska@piensk.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Pieńsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 757786511 wew.1
Termin składania ofert: 2024-03-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
GMINA PIEŃSK OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Na zadanie pn. opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do procedury przetargowej zadania pn. ,,Remont i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Pieńsk"

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 130.000 ZŁOTYCH OKREŚLONEJ W ART. 2 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 11.09.2019 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2023.1605 zez zm.)
GMINA PIEŃSK OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Na zadanie pn. opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do procedury przetargowej zadania pn. ,,Remont i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Pieńsk"
3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem wykonania zadania pn. ,,Remont i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Pieńsk".
4. Wymagania techniczne:

drogi objęte opracowaniem powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, ustawami, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami technicznymi;

zakres zamówienia obejmuje następujące odcinki dróg gminnych:

odcinek drogi gminnej Ul. Zawiszy Czarnego w Pieńsku (droga z kostki, odcinek drogi od Ul. Ojca Michała Tomaszka do Ul. Bolesławieckiej, działka ewidencyjna nr 103 obręb III Pieńsk);

odcinek drogi gminnej Ul. Dąbrowskiego w Pieńsku (odcinek drogi od skrzyżowania z Ul. Batorego do budynku nr 64 przy Ul. Dąbrowskiego, działka ewidencyjna nr 64 obręb III Pieńsk);

odcinek drogi gminnej ul.8-mej Dywizji Wojska Polskiego w Pieńsku (odcinek drogi od Ul. Kościuszki do Ul. Bolesławieckiej, działki ewidencyjne nr 114, 158 obręb II Pieńsk) - uzgodnienie technologii wykonania remontu drogi z autorem posiadanej dokumentacji technicznej;

odcinek drogi gminnej Ul. O.M.Tomaszka w Pieńsku (odcinek drogi od skrzyżowania z Ul. 8-mej Dywizji Wojska Polskiego do ronda, działka ewidencyjna nr 118 obręb II Pieńsk);

odcinek drogi gminnej Ul. Kościuszki w Pieńsku (odcinek drogi od skrzyżowania z Ul. 8-mej Dywizji Wojska Polskiego za budynek nr 3D przy Ul. Kościuszki, działka ewidencyjna nr 93/1 obręb II Pieńsk);

droga gminna Ul. Karola Miarki w Pieńsku (droga gminna, działka ewidencyjna nr 83 obręb IV Pieńsk);

odcinek drogi gminnej Ul. Hutnicza w Pieńsku (odcinek drogi od Ul. Zamiejskiej do Ul. Sudeckiej, działka ewidencyjna nr 23 obręb IV Pieńsk);

odcinek drogi gminnej Ul. Hutnicza w Pieńsku (odcinek drogi od Ul. Krańcowej do znaku końca miejscowości, działka ewidencyjna nr 2 obręb IV Pieńsk);

droga gminna Ul. Wspólna w Pieńsku (droga gminna, działka ewidencyjna nr 3/10 obręb IV Pieńsk);

odcinek drogi gminnej w Stojanowie (odcinek drogi od znaku końca miejscowości Pieńsk do skrzyżowania z drogą gminną na zamknięte wysypisko śmieci, działka ewidencyjna nr 304 obręb Stojanów);

odcinek drogi gminnej w Stojanowie (odcinek drogi od pomnika przy drodze wojewódzkiej DW351 do budynku nr 17 w Stojanowie, działka ewidencyjna nr 157 obręb Stojanów);

odcinek drogi gminnej w Dłużynie Dolnej (odcinek drogi od drogi wojewódzkiej DW353 do przepompowni ścieków działka ewidencyjna, nr 172 obręb Dłużyna Dolna);

odcinek drogi gminnej w Dłużynie Dolnej (odcinek drogi od drogi wojewódzkiej DW353 do budynku nr 119A, działki ewidencyjne nr 125 i 211 obręb Dłużyna Dolna);

odcinek drogi gminnej w Dłużynie Dolnej (odcinek drogi od drogi wojewódzkiej DW353 do budynku nr 80g, działki ewidencyjne nr 367/6, 389/1 obręb Dłużyna Dolna);

wyżej wymienione odcinki dróg gminnych powinny być zaprojektowane w technologii zaproponowanej przez projektanta po uzyskaniu akceptacji rozwiązań na etapie projektu koncepcyjnego. Propozycja powinna być uzasadniona ekonomicznie;

w drogach gminnych znajduje się infrastruktura techniczna: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja wodociągowa, instalacja gazowa oraz inne media.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZOBOWIĄZANA BĘDZIE DO:

opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej tzn. kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych niezbędnej do prawidłowej realizacji zadania. Projekty budowlane/wykonawcze w wersji tradycyjnej papierowej w 3 egzemplarzach dla zamawiającego oraz dodatkowo w liczbie niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji i zgłoszeń oraz elektronicznej szt. 1 (kompletna dokumentacja na płytach CD musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. zawierać jej całą zawartość).

Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych będących w zakresie projektów w wersji tradycyjnej papierowej w 2 egzemplarzach oraz elektronicznej szt. 1 (kompletna dokumentacja na płytach CD musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. zawierać jej całą zawartość).

Dokonania przed właściwym organem zgłoszenia robót budowlanych i uzyskanie zaświadczeń zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę bądź w przypadku konieczności złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, o ile przyjęte rozwiązania techniczne wymuszą taką konieczność.

Uzyskanie zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu o ile rozwiązania techniczne wymuszą taką konieczność.

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do jej zatwierdzenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dokument nr: ISM.02.271.ZO.2.2024r.

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin składania ofert:

Zakopertowane i zabezpieczone oferty z dopiskiem wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do procedury przetargowej zadania pn. ,,Remont i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Pieńsk" - należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), w terminie do 5.03.2024 roku, do godz. 13:00, osobiście lub pocztą na adres:

URZĄD MIASTA I GMINY PIEŃSK

ul. BOLESŁAWIECKA 29

59-930 PIEŃSK

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na adres skrzynki e-PUAP: /UMiG_Piensk/skrytka

Miejsce i termin realizacji:
10. Termin wykonania zamówienia:

15.06.2024r.

Wymagania:
2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej równowartości 130.000 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo.
8. W zakresie zamówienia wchodzi również

dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.
9. Oferta (zgodna z załącznikiem nr 1) musi zawierać:

cenę brutto całości zadania oraz cenę brutto poszczególnych odcinków dróg.

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Wykonawcy celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinni posiadać uprawnienia odpowiadające specyfikacji zamówienia tj. dysponować minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. W celu wykonania spełnienia warunku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z kopią uprawnień osoby/osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy w ofercie i kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osoby/osób wskazanej/wskazanych do realizacji przedmiotu umowy.
12. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - waga kryterium: 100 %, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego, rozliczonego na podstawie faktury - po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
14. Termin związania ofertą - 30 dni.

Kontakt:
15. Informacje dodatkowe

dodatkowych informacji udziela w Wydziale ŚGK Pani Marta Kochanowska tel. 757786511 wew.111 kochanowska@piensk.com.pl

oraz w Wydziale ISM Pan Artur Gradecki tel. 757786511 wew.136 fundusze@piensk.com.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.