Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kotew: część 2 - kotwy stalowe z podkładkami i nakrętkami

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kotew: część 2 - kotwy stalowe z podkładkami i nakrętkami

Data zamieszczenia: 2024-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
sekretariat.sa@kopalnia.pl
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA kotew: część 2 - kotwy stalowe z podkładkami i nakrętkami"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, na zasadach określonych w umowie, elementów kotew wklejanych stalowych tj. żerdzi wraz z podkładkami i nakrętkami, według normy PN-G 15091:1998 lub rozwiązań równoważnych.
2. Zamawiający określa następujące parametry równoważności dla normy PN-G 15091:1998, które będą oceniane w przypadku zaoferowania produktu równoważnego:
Kotwy stalowe wklejane stosowane jako elementy obudowy wyrobisk górniczych powinny spełniać następujące wymagania:
a) powinny umożliwiać mocowanie na całej swojej długości spoiwem żywicznym lub spoiwem na bazie cementów mineralnych,
b) żerdzie kotwiowe powinny być proste, odchyłka prostolinijności żerdzi stalowych nie powinna przekraczać 1 mm na 1m długości żerdzi,
c) powierzchnia zewnętrzna żerdzi na całej długości nie powinna mieć pęknięć, wżerów i widocznych wgnieceń,
d) żerdź kotwiowa powinna być wykonywana z pręta stalowego o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 350,00 MPa i zapewnić nośność kotwi co najmniej 100,0 kN,
e) podkładka wraz z nakrętką, które podtrzymują skały górotworu powinny przenieść siłę nie mniejsza niż 60,0 kN.
3. Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 1 do specyfikacji pn. ,,Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia/umowy", natomiast zasady jego realizacji we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji.

CPV: 34913800-8

Dokument nr: 2024/BZP 00216472, KSW/2024/EZM/5

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl zwanej dalej ,,Platformą" w sekcji ,,Wiadomości".
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki; https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
3) Rejestracja konta następuje poprzez:
a) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
b) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji ,,Wiadomości".
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Maciej Trąbka - Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych,
Magdalena Kalarus-Kwaśniewska - Zastępca Kierownika Działu Prawnego i Zamówień Publicznych ds. Zamówień Publicznych,
Agnieszka Nakoniczewska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub ,,RODO"): 1) Administratorem danych osobowych jest Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka. 2) Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalni Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48) 12 278 7114; email: iod.sa@kopalnia.pl 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, poprzez wzięcie udziału w postępowaniu organizowanym przez Administratora danych, a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z wybranym Wykonawcą umowy o zamówienie publiczne. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy, w zakresie dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawców. 4) Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, podmioty przetwarzające działające na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, oraz inne podmioty którym dane będą udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności osoby lub podmiot posiadające dostęp do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 18 lub art. 74 ustawy. 5) Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej. 6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata - przez cały ten okres, a następnie do upływu terminów określonych w przepisach prawa podatkowego, terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub terminu przechowywania dokumentacji wynikającej z obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji Archiwalnej, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi najpóźniej.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy oraz RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO); b) do sprostowania danych (art. 16 RODO); c) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 2. Osobie, której dane dotyczą nie przysługują następujące prawa: a) do usunięcia danych (art. 17 RODO), z uwagi na treść art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO, b) do przenoszenia danych (art. 20 RODO), gdyż przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, c) do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), gdyż przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 3. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy. 4. W odniesieniu do podanych danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 6. Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgłoszenie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 7. W przypadku wskazania w treści dokumentów zamówienia danych osobowych osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wykonaniu wobec tych osób obowiązku wynikającego z art. 13 lub art. 14 RODO. 8. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-01 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej na Platformie pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY" na zasadach i trybie określonym w części XIII SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KSW/2024/EZM/5
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, na zasadach określonych w umowie, elementów kotew wklejanych stalowych tj. żerdzi wraz z podkładkami i nakrętkami, według normy PN-G 15091:1998 lub rozwiązań równoważnych.
2. Zamawiający określa następujące parametry równoważności dla normy PN-G 15091:1998, które będą oceniane w przypadku zaoferowania produktu równoważnego:
Kotwy stalowe wklejane stosowane jako elementy obudowy wyrobisk górniczych powinny spełniać następujące wymagania:
a) powinny umożliwiać mocowanie na całej swojej długości spoiwem żywicznym lub spoiwem na bazie cementów mineralnych,
b) żerdzie kotwiowe powinny być proste, odchyłka prostolinijności żerdzi stalowych nie powinna przekraczać 1 mm na 1m długości żerdzi,
c) powierzchnia zewnętrzna żerdzi na całej długości nie powinna mieć pęknięć, wżerów i widocznych wgnieceń,
d) żerdź kotwiowa powinna być wykonywana z pręta stalowego o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 350,00 MPa i zapewnić nośność kotwi co najmniej 100,0 kN,
e) podkładka wraz z nakrętką, które podtrzymują skały górotworu powinny przenieść siłę nie mniejsza niż 60,0 kN.
3. Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 1 do specyfikacji pn. ,,Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia/umowy", natomiast zasady jego realizacji we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34913800-8 - Kotwy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zobowiązuje się do zakupu przedmiotu zamówienia o wartości 60 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie. Pozostałą ilość przedmiotu zamówienia o wartości 40% ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 8, 9, 10 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych dla przedmiotowego postępowania.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z formularzem oferty Wykonawca składa następujące załączniki do oferty:
1) załącznik do elektronicznego formularza oferty (załącznik nr 2 do specyfikacji), który stanowi integralną część oferty i Wykonawca winien go załączyć obligatoryjnie. Załącznik powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć w załączniku do elektronicznego formularza oferty - spełnianie wymagań jakościowych zawartych w normie lub spełnianie rozwiązań równoważnych.
2) oświadczenie o przesłankach wykluczenia oraz warunkach udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 3 do specyfikacji, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
3) oryginał pełnomocnictwa podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jego cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Mocodawcę lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (jeżeli ofertę składa pełnomocnik);
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby). Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) niedokonania przez Zamawiającego zakupu przedmiotu umowy o wartości 60 % ceny całkowitej brutto określonej w § 5 ust. 1, dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu jego dostarczania, o którym mowa w § 4 ust. 1, o okres konieczny do zakupu przedmiotu umowy o wartości 60 % ceny całkowitej brutto określonej w § 5 ust. 1, możliwość zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zmniejszenia wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy, do zakupu którego zobowiązuje się Zamawiający,
2) niedokonania przez Zamawiającego zakupu przedmiotu umowy w maksymalnych ilościach, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1- dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy na dalszy czas oznaczony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
3) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania umowy wskazanego w § 4 ust. 1,
4) braku możliwości wykonania umowy w terminie, spowodowanej na skutek działania siły wyższej - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania umowy o okres równy czasowi występowania siły wyższej.
2. Szczegółowy opis zakresu zmian umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania, są udostępnione do pobrania na platformie Zamawiającego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-03-30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.