Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Nadzór inwestorski nad budowę chodnika

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad budowę chodnika

Data zamieszczenia: 2024-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Nowodworski
gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
powiat: Nowodworski
faks (55) 247 36 70
starostwo@nowydworgdanski.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski
Województwo: pomorskie
Miasto: Nowy Dwór Gdański
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: faks (55) 247 36 70
Termin składania ofert: 2024-03-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SR.272.u.17.2024.RG,, Nadzór inwestorski nad budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w miejscowości Ostaszewo."
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w miejscowości Ostaszewo."
2. UWAGA - umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego zostanie zawarta tylko w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania na Wykonawcę przedmiotowej inwestycji.
3. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części.
4. Opis nadzorowanej inwestycji jest zawarty w dokumentacji projektowej.
5. Opis czynności wykonywanych przez Wykonawcę w ramach zamówienia:
1) nadzór nad pracami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia opisanymi powyżej;
2) nadzorowana branża: drogowa;
3) obligatoryjna niepunktowana obecność inspektora na placu budowy: minimum 1 raz w tygodniu;
4) w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej konieczności Inspektor, pomimo zdeklarowanych w ofercie obowiązkowych pobytów, stawi się na placu budowy na każde wezwanie Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia);
5) Inspektor musi być obecny na placu budowy i przebywać tak długo, jak wymaga tego skuteczność nadzoru;

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 2024/BZP 00216626, SR.272.u.17.2024.RG

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej ,,Platformą" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy: platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem, oraz w instrukcji dla Wykonawców znajdującej się na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Sposób sporządzenia, wysłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych wraz ze sprostowaniem), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), dalej jako ,,RODO" informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, , reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, Ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. (55) 247 36 71.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz przepisów ustawy Pzp.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, lub realizacji projektu unijnego.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w ust. 3.
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych*;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
11. Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie:
Skorzystanie z prawa do sprostowania, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-06 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SR.272.u.17.2024.RG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w miejscowości Ostaszewo."
2. UWAGA - umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego zostanie zawarta tylko w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania na Wykonawcę przedmiotowej inwestycji.
3. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części.
4. Opis nadzorowanej inwestycji jest zawarty w dokumentacji projektowej.
5. Opis czynności wykonywanych przez Wykonawcę w ramach zamówienia:
1) nadzór nad pracami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia opisanymi powyżej;
2) nadzorowana branża: drogowa;
3) obligatoryjna niepunktowana obecność inspektora na placu budowy: minimum 1 raz w tygodniu;
4) w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej konieczności Inspektor, pomimo zdeklarowanych w ofercie obowiązkowych pobytów, stawi się na placu budowy na każde wezwanie Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia);
5) Inspektor musi być obecny na placu budowy i przebywać tak długo, jak wymaga tego skuteczność nadzoru;
4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) warunek zdolności technicznej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
5) warunek zdolności zawodowej:
warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami realizującymi zamówienie:
Inspektorem nadzoru inwestorskiego - 1 osoba,
a) kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej wraz z przynależnością do odpowiedniej Izby Zawodowej (zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Pb),
b) doświadczenie:
co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej;
pełnienie nadzoru nad inwestycją dotyczącą budowy lub przebudowy chodnika o wartości robót nie mniejszej niż: 100.000,00 zł.
3. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac.
UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 334).
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia z wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru na Załączniku nr 5 do SWZ;
2) oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości i aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania wg wzoru - Załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg wzoru - Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy Pzp nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest Oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 127 ust 2 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki i potwierdzi Oświadczeniem o ich prawidłowości i aktualności.
4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub Oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposobie określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
5. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia z wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru na Załączniku nr 5 do SWZ;
2) oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości i aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania wg wzoru - Załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg wzoru - Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy Pzp nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest Oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 127 ust 2 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki i potwierdzi Oświadczeniem o ich prawidłowości i aktualności.
4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub Oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposobie określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
5. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zamawiający nie wymaga innych oświadczeń i dokumentów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne (konsorcjum), wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowy opis rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w załączniku nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-04

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.