Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Utrzymanie, budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie, budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych

Data zamieszczenia: 2024-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica
powiat: Legnica
zdm@zdm.legnica.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Utrzymanie, budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy remontów przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych na terenie miasta Legnicy, w tym:
Wymiana lub uzupełnianie szyb ze szkła bezpiecznego hartowanego, naprawa elementów stalowych konstrukcji wiaty, wymiana profili stalowych ocynkowanych, malowanie konstrukcji wiaty, uzupełnianie plexi, naprawa zawiasów, uszczelek. Demontaż i montaż wiat przystankowych, słupków wskazujących przystanek. Naprawa koszy na śmieci oraz ich demontaż i montaż. Wykonanie i naprawa nawierzchni pod wiatami przystankowymi. Uzupełnienie posadzki cementowej. Napraw i uzupełnianie desek w ławkach. Naprawa ławek wolnostojących i wewnętrznych w wiatach przystankowych.

CPV: 50800000-3

Dokument nr: 2024/BZP 00216870, DP/06/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) www.platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej- kodowanie
UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców " na www.platformazakupowa.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-05 10:00
Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DP/06/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy remontów przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych na terenie miasta Legnicy, w tym:
Wymiana lub uzupełnianie szyb ze szkła bezpiecznego hartowanego, naprawa elementów stalowych konstrukcji wiaty, wymiana profili stalowych ocynkowanych, malowanie konstrukcji wiaty, uzupełnianie plexi, naprawa zawiasów, uszczelek. Demontaż i montaż wiat przystankowych, słupków wskazujących przystanek. Naprawa koszy na śmieci oraz ich demontaż i montaż. Wykonanie i naprawa nawierzchni pod wiatami przystankowymi. Uzupełnienie posadzki cementowej. Napraw i uzupełnianie desek w ławkach. Naprawa ławek wolnostojących i wewnętrznych w wiatach przystankowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat przed a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie usługi polegające na wykonywaniu prac remontowych wiat i/lub przystanków komunikacyjnych o wartości zamówienie nie mniejszej niż 50 000 zł brutto łącznie. Pod uwagę będą brane te usługi w których zostaną określone rodzaj, wartość robót, rok realizacji, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane prawidłowo.
Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia/nie spełnia".
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:
- 1 osoba do prac i nadzorowania robót objętymi przedmiotem zamówienia
- 2 osobami - do prac fizycznych
Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia/nie spełnia".
Wykonawca posiada lub ma dostęp do następujących jednostek sprzętowych;
- samochody dostawcze - 2 szt.,
- spawarki - 2 szt.
- szlifierki kątowe - 2 szt
- betoniarka - 1szt
- myjka ciśnieniowa - 1 szt.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie ze SWZ rozdział 3 projekt umowy paragraf 5
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.