Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup rozpylacza ciśnieniowego Berner 135128

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup rozpylacza ciśnieniowego Berner 135128

Data zamieszczenia: 2024-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O
ul. Składowa 5
61-897 Poznań
powiat: Poznań
tel: 61- 27-92-700, +48 887 606 070
maciej.wyremblewski@koleje-wielkopolskie.com.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/427639
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 61- 27-92-700,
Termin składania ofert: 2024-02-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup rozpylacza ciśnieniowego Berner 135128
Opis postępowania: I. Przedmiot postępowania:

1. opis przedmiotu zamówienia:

- Rozpylacz ciśnieniowy 1l, 135128, Berner - 8 sztuk
2. Ww. asortyment musi spełniać poniższe wymagania: być nowy i wolny od wad, oryginalny, nieobciążony prawami osób trzecich.

3. Dokumentacja towarzysząca: brak.

4. Kryterium oceny ofert: 100% cena

II. Warunki realizacji zamówienia:

1. Termin realizacji - Oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia 14 dni roboczych.

- Godziny realizacji - 7:00 do 15:00

2. Zasady dostarczenia i rozładunku towaru - zgodnie do OWD

3. Miejsce dostawy: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Ul. Leśna 1D (hala utrzymania taboru), 62-100 Wągrowiec, Punkt Utrzymania Taboru Wągrowiec.

Wykonawca, nie później niż na 12 godz. przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, zobowiązany jest potwierdzić termin dostawy Towaru, w tym godzinę dostawy.

4. Sposób dostawy: dostawa jednorazowa, cena winna zawierać koszt dostawy i rozładunku.

5. Termin płatności - zgodnie z OWD; (Termin płatności 30 dni od wystawienia faktury)

Kupujący akceptuje wystawianie i dostarczanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.; dalej ,,Ustawa o VAT").

Sprzedawca wystawiając fakturę elektroniczną zobowiązany jest sporządzić ją w formacie PDF.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, Sprzedawca zobowiązany jest ją dostarczyć Kupującemu na adres e-mail: faktury@koleje-wielkopolskie.com.pl

6. Warunki Gwarancji - zgodnie z OWD;

7. Termin usuwania wad w ramach gwarancji - zgodnie z OWD;

8. Kary umowne - zgodnie z § 7 OWD

III. Przebieg postępowania:

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w dwóch etapach:

a) I etap - składanie ofert,

b) II etap - licytacja elektroniczna - licytacja rozpocznie się automatycznie po zakończeniu I etapu i potrwa 15 minut oraz dogrywki - podetap II etapu, których warunki dokładnie opisano w ustawieniu postępowania na Platformie Zakupowej.

Każda dogrywka trwa 3 minuty - uruchomia się, jeżeli w ciągu ostatnich 3 minut postępowania zostanie złożona prawidłowo kolejna oferta (postąpienie).

Wykonawcy zaakceptowani przez Zamawiającego, którzy na etapie składania ofert (I etap) nie złożą prawidłowo Oferty, zostaną automatycznie wyproszeni z dalszych etapów postępowania.

Zamawiający udziela przybicia na realizację Zamówienia umieszczając na Platformie Zakupowej informację o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty. Z chwilą, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje udzielenie zamówienia. Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do odstąpienia od udzielenia zamówienia.

IV. Oświadczenia Wykonawcy:

Zamawiający informuje, że udział w przedmiotowym postępowaniu jest równoznaczny ze złożeniem poniższych oświadczeń:

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przez mnie dobrowolnie do Zamawiającego.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - została zamieszczona na platformie zakupowej eB2B w zakładce ,,Obowiązek Informacyjny".

3. Oświadczam, że ofertę cenową na Platformie Zakupowej złożyła osoba umocowana do reprezentowania Wykonawcy.

4. Oświadczam, iż przedmiotowe zamówienie będzie realizowane przez wykonawców nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).

V. Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami § 25 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych, dostępnego dla Wykonawców na stronie Zamawiającego https://koleje-wielkopolskie.com.pl/.

W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie Ogólne Warunki Dostaw Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. dostępne na stronie internetowej Zamawiającego https://koleje-wielkopolskie.com.pl/.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - została zamieszczona na Platformie Zakupowej eB2B w zakładce ,,Obowiązek Informacyjny".

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego - Maciej Wyremblewski 887 606 070

Wszelkie pytania dotyczące postępowania prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Pomoc techniczną można uzyskać pod numerem telefonu znajdującym się w stopce na dole strony.

Z Postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek wskazanych w § 7 ust. 1 pkt. 1-4, 6 Regulaminu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.; dalej ,,Ustawa sankcyjna"), z niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:

1) wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm; dalej ,,rozporządzenie 765/2006") i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.; dalej ,,rozporządzenie 269/2014") albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej;

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej.

Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.; dalej ,,Rozporządzenie 833/2014"), z niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:

1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1) lub 2) niniejszego ustępu,

oraz korzystającego z podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega (jeżeli dotyczy), należących do jednej z powyższych kategorii podmiotów, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
Grupa asortymentowa:

Dokument nr: KW-WWA-281.110.35.2024

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/427639
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-02-23 13:30 2024-02-29 15:00

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:

Kontakt:
KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O
ul. Składowa 5
61-897 Poznań
tel: 61- 27-92-700
MACIEJ WYREMBLEWSKI
+48 887 606 070
maciej.wyremblewski@koleje-wielkopolskie.com.pl
Zamawiający: KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.