Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

DOSTAWA STANOWISK BADAWCZO-MONTAŻOWYCH DLA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

DOSTAWA STANOWISK BADAWCZO-MONTAŻOWYCH DLA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

Data zamieszczenia: 2024-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
OSTROROGA 35
01-163 Warszawa
powiat: Warszawa
ozzw.szp@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl.ozzw
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA STANOWISK BADAWCZO-MONTAŻOWYCH DLA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO ŻW
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1: Stanowisko badawczo-montażowe do informatyki śledczej - antystatyczne elementy magazynujące
Zadanie nr 2: Stanowisko badawczo-montażowe do informatyki śledczej - stoły wraz z akcesoriami
Zadanie nr 3: Stanowisko do identyfikacji antroposkopijnej

CPV: 39000000-2, 39180000-7,38000000-5

Dokument nr: 2024/BZP 00217453, RZP/11/OZŻW/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:35

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl.ozzw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/ozzw
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://portal.smartpzp.pl/ozzw
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. administratorem danych osobowych jest Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej z siedzibą: Ul. Ostroroga 35, 01-163 Warszawa;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej jest Pani Dorota PONIEDZIAŁEK, kontakt: adres e-mail d.poniedzialek@ron.mil.pl, telefon 261 857 570;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania naruszenia przepisów RODO przy przetwarzaniu danych osobowych;
9. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl.ozzw
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-05 10:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/ozzw

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.