Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kruszywa betonowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kruszywa betonowego

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nur
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur
powiat: ostrowski
tel. 86 277 99 00, Faks: 86 277 99 01
place@gminanur.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nur
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 86 277 99 00, F
Termin składania ofert: 2024-02-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej na

ŻWIROWANIE I RÓWNANIE DRÓG GMINNYCH

NA TERENIE GMINY NUR
II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa betonowego pochodzącego z recyklingu bez zanieczyszczeń niebezpiecznych dla użytkowników dróg tj. szkło, drut i metal, przeznaczony do celów drogowych na drogi gminne położone na terenie gminy Nur w 2024 roku.

2. Przedmiot zamówienia zawiera dwa odrębne zadania, które należy wycenić oddzielnie:

Zadanie I - DOSTAWA kruszywa drogowego betonowego o frakcji 0-63 mm oraz 0-31,5 mm pochodzącego z recyklingu na drogi gminne na terenie gminy Nur wraz z niezbędnym profilowaniem równiarką.

Zadanie II - Równanie dróg gminnych (bez żwirowania) na terenie gminy Nur.

3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową każdego zadania określonego w ust. 2.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca musi przedstawić ofertę na dwa zadania. Oferta zawierająca tylko jedno zadanie zostanie odrzucona.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I - DOSTAWA kruszywa drogowego betonowego o frakcji 0-63 mm oraz 0-31,5 mm pochodzącego z recyklingu na drogi gminne na terenie gminy Nur wraz z niezbędnym profilowaniem równiarką.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego betonowego pochodzącego z recyklingu na drogi gminnena terenie gminy Nur.

2. Asortyment kruszyw:

- kruszywo drogowe betonowe o frakcji 0-63 mm wraz z niezbędnym profilowaniem równiarką;

- kruszywo drogowe betonowe o frakcji 0-31,5 mm wraz z niezbędnym profilowaniem równiarką.

3. Dostarczane kruszywo drogowe betonowe powinno być zgodne z obowiązującymi normami.

4. Szacunkowa ilość kruszywa drogowego betonowego o frakcji 0-63 mm do dostarczenia to ok. 722 tony. Ilość dostarczonego materiału może ulec zmianie do wysokości środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania.

5. Szacunkowa ilość kruszywa drogowego betonowego o frakcji 0-31,5 mm do dostarczenia to ok. 646 ton. Ilość dostarczonego materiału może ulec zmianie do wysokości środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania.

6. Łączna szacunkowa ilość kruszywa drogowego betonowego o frakcji 0-63 mm oraz 0-31,5 mm do dostarczenia to ok. 1368 ton.

7. Cena jednostkowa za tonę powinna zawierać koszt materiału, załadunku, rozładunku oraz transportu na poszczególne drogi na terenie gminy Nur oraz niezbędne profilowanie równiarką.

8. DOSTAWA odpowiedniej ilości materiału nastąpi w ciągu 3 dni od daty przekazania/przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania, we wskazane miejsce znajdujące się na terenie gminy Nur. Materiał należy rozsypać powierzchniowo na wskazanym odcinku drogi i wyprofilować przy użyciu równiarki. W niektórych przypadkach Zamawiający przewiduje konieczność wcześniejszego wyrównania drogi, a następnie rozsypania materiału i ponownego wyprofilowania.

9. Dostarczane kruszywo drogowe betonowe pochodzące z recyklingu musi być dobrej jakości. Zamawiający wymaga, aby kruszywo była spoiste i miało właściwości samo zagęszczające się w trakcie normalnego użytkowania drogi. Powinno spełniać wymogi jakościowe kruszywa drogowego betonowego przeznaczonego do remontu dróg oraz być wolneod zanieczyszczeń ilastych i gliniastych.

10. W toku dostaw, w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczanego materiału, Zamawiający może zlecić badania kontrolne materiału przez wyspecjalizowaną jednostkę (w przypadku wyniku pozytywnego koszty badań będzie ponosił Zamawiający, przy wyniku negatywnym obciążony zostanie Wykonawca).

11. W przypadku dostarczenia materiału w ilości lub jakości nieodpowiadającej wymaganiom, Zamawiający odmówi odbioru, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii materiału odpowiadającej wymaganiom. W przypadku, gdy nowa partia materiału także nie będzie odpowiadać wymaganym parametrom, Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę z Wykonawcą i obciążyć go karą finansową.

12. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie cen jednostkowych i faktycznie dostarczonych ton materiału po realizacji partii dostawy, na którą będzie wystawiona faktura wraz z kartami przewozowymi.

Zadanie II - Równanie dróg gminnych (bez żwirowania) na terenie gminy Nur.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje równanie dróg gminnych (bez żwirowania) na terenie miejscowości Zuzela.

2. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy równiarki - ok. 10 rh. Ilość roboczogodzin może ulec zmianie do wysokości środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania

3. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni od daty przekazania / przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania.

4. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce (drogę) znajdujące się na terenie gminy Nur, które należy wyprofilować przy użyciu równiarki.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót i cen jednostkowych.

Dokument nr: FIN.3050.1.2024

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 12.00

- pocztą elektroniczną na adres: place@gminanur.pl

- faksem na nr (86)2779901

- ePUAP: Urząd Gminy Nur:/ f7558jnfbk/

- osobiście lub pocztą: Urząd Gminy Nur, Ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2024 r.

Wymagania:
VI. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty pocztą lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego na kopercie należy umieścić napis ,,Zapytanie ofertowe na żwirowanie i równanie dróg gminnych na terenie gminy Nur".

VII. Kryteria oceny oferty:

Cena brutto - 100%

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zadania.

VIII. Inne informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) Do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,

b) Zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

c) Odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

d) Unieważnienia postępowania, jeśli:

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, iż realizacja zamówienie nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej https://nur.bipgmina.pl/ oraz pocztą elektroniczną na wskazany w ofercie adres mailowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.