Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa blach ze stali nierdzewnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa blach ze stali nierdzewnej

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Remzap
Ignacego Mościckiego 12
24-110 Puławy
powiat: puławski
kmarek@remzap.pl
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1556399,37ffe5c68ec23c6aac1c84181bb907f9.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa blach ze stali nierdzewnej w gat. 1.4404+1D - łącznie 3470kg.
Treść zapytania:
W części merytorycznej proszę o podanie terminu związania z ofertą oraz realnego terminu dostawy do każdej pozycji - zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.
Proszę o dołączenie podpisanego oświadczenia Oferenta z akceptacją Ogólnych Warunków Ofertowania Remzap. Brak podpisanego oświadczenia przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na podstawie KRS lub pisemnego pełnomocnictwa będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
Zastrzegamy sobie prawo do zakupu częściowego.
Osoba do kontaktu: Damian Wójcik tel. +48 81 506 60 47
Puławy, 26.02.2024r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Z801/345290
1. Informacje ogólne
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawa blach ze stali nierdzewnej w gat. 1.4404+1D - łącznie 3470kg.
ZAMAWIAJĄCY: REMZAP Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu prowadzonym na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/oplatformie.html
Zakres oferty technicznej: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr Z801/345290 - należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty wraz z ewentualnymi uwagami do produktów. https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/oplatformie.html
Zakres oferty handlowej: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr Z801/345290 - proszę o podanie cen jednostkowych.
Zakres dostawy zgodny z zapytaniem ofertowym - należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty wraz z ewentualnymi uwagami do każdej pozycji.
Wszystkie dodatkowo załączone oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.
Wymagania: Szczegółowy opis przedmiotu zakupu oraz warunki wykonania przedstawione są w Zapytaniu Ofertowym. Produkty fabrycznie nowe i wolne od wszelkich wad.
DO OFERTY NALEŻY DOLICZYĆ CENĘ ZA ATESTY ITP. WYMIENIONE W ZAPYTANIU OFERTOWYM JAKO WYMAGANE
Baza dostawy: Remzap Sp. z o.o, Ul. Ignacego Mościckiego 12, 24-110 Puławy
Termin dostawy: 18.03.2024r.
Forma dostawy: jednorazowa
Cena: Prosimy o podanie ceny w złotych polskich (PLN)
Warunki płatności: Preferowana płatność jednorazowa z terminem płatności min. 30 dni po dostawie przelewem na konto wskazane na fakturze VAT. Podstawą wystawienia faktury jest protokół przyjęcia dostawy. Warunkiem realizacji przelewu jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia/obustronne podpisanie umowy. W przypadku płatności częściowych dopuszczamy fakturowanie nie częściej niż 1 faktura/miesiąc.
Okres gwarancji: Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr Z801/345290
Referencje oraz System Zarządzania Jakością: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym i OWO Remzap.
Język oferty: Oferta powinna być opracowana w języku polskim.
Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:
w sprawach formalnych:
Karolina Marek tel.: +4881/506-60-39
e-mail: kmarek@remzap.pl
w sprawach technicznych:
Damian Wójcik tel. +4881/506-60-47
e-mail: dwojcik@remzap.pl
w sprawach związanych z Platformą Zakupową oraz sprawach dotyczących aukcji elektronicznej Dział Helpdesk, tel: +4871/787-35-34; +4871/787-37-27; +4871/787-37-57
e-mail: helpdesk@logintrade.net
Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 04.03.2024r. do godz. 12.00. Przedłożenie oferty w terminie późniejszym wymaga naszej zgody na piśmie.
Ważność oferty: Co najmniej 7 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert lub ostatecznych negocjacji w przypadku aukcji elektronicznej lub negocjacji bezpośrednich. Przed upływem terminu ważności oferty Zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą. Dostawca będzie związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznych przez okres 7 dni od daty jej zakończenia bez względu na fakt pojawiającego się komunikatu w aukcji, że ,,... oferta nie została dodana ..."
Skuteczność oferty: Przyjęcie złożonej Oferty wymaga naszego wyraźnego oświadczenia o wyborze Oferty jako najkorzystniejszej oraz dodatkowo podpisania Zamówienia i/lub Umowy przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie Ofertę uważa się za nieprzyjętą. Wszelkie propozycje pracowników Zamawiającego, składane w toku postępowania nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wobec czego ich przyjęcie przez Oferenta nie będzie skutkować uznaniem, iż doszło do złożenia Zamówienia/zawarcia Umowy. Jedynie otrzymanie przez Oferenta Zamówienia/Umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego stanowi potwierdzenie wyboru Oferenta i oznacza powierzenie wykonania zadania na warunkach określonych w Zamówieniu/Umowie.
Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania Ofertowego. Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków Zapytania Ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione w ofercie w odpowiedniej rubryce. Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.
Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Pisemna treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim oferentom, którym doręczono Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie.
Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert zmodyfikować treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przesyła wszystkim uczestnikom postępowania za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub poczty elektronicznej.
Tryb procedowania:
I etap - techniczny- weryfikacja ofert: korespondencja w sprawie wyjaśnień, uzupełnień ofert, ewentualnie odrzucenie ofert.
II etap - handlowy- składanie ofert ostatecznych z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzonej na Platformie Zakupowej (dotyczy ofert nieodrzuconych na wcześniejszym etapie postępowania). Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie aktualizacji oferty jest równoznaczna z przyjęciem za ostateczne warunków handlowych przestawionych w ofercie pierwotnej.
Kryteria oceny ofert:cena.
Warunki decydujące o przyjęciu oferty:Zamawiający udzieli Zamówienia/zawrze Umowę z Oferentem, którego Oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu Ofertowym oraz jego Załącznikach, i została oceniona jako najkorzystniejsza.
Z postępowania o udzielenie wyklucza się:
Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Zamawiającemu lub Podmiotowi wchodzącemu w skład grupy kapitałowej Grupa Azoty S.A. nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;
Oferentów, w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, wobec których ogłoszono upadłość oraz oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11, 12, 13, 15a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej Spółki z Grupy Azoty SA.
Oferentów, którzy odmówili zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania.
Oferentów, którzy działaniem umyślnym, zaniechaniem lub rażącym niedbalstwem wyrządzili Spółce szkodę;
Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Oferentów w postępowaniu Zakupowym.
Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania.
Oferentów, którzy nie wnieśli wadium (w przypadku konieczności wniesienia wadium), w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz Zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, co zostało stwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela.
Oferentów, którzy:
-nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału pozwalającego na wykonanie zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.
Do oferty należy przedłożyć oświadczenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia opisanego w niniejszym punkcie.
Zamawiający podejmuje decyzję o odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy:
nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym i warunków OWO Remzap;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
pomimo wezwania do uzupełnienia Oferent nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń, wyjaśnień/uzupełnień lub nie spełnił innych warunków udziału w postępowaniu, a w szczególności nie przedłożył wymaganej liczby referencji potwierdzonych przez użytkownika;
pomimo wezwania do wyjaśnienia rozbieżności merytorycznych z istotnymi warunkami zapytania ofertowego Oferent nie złożył wyjaśnień/uzupełnień w wyznaczonym terminie;
zawiera ona rażąco niską lub rażąco wysoką cenę w stosunku do rzeczywistej wartości przedmiotu Zamówienia;
oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
oferta ostateczna zawiera zmiany niekorzystne dla Zamawiającego;
w ofercie przedstawiono nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
Komisja może podjąć decyzję o odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy posiada zweryfikowaną informację o negatywnych doświadczeniach w zakresie współpracy z potencjalnym oferentem na rynku europejskim
Wybór oferty: Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy złożyli ofertę, niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert zostaną powiadomieni o wynikach akcji ofertowej tj. uzyskają informację czy ich oferta uznana została za najkorzystniejszą bez ujawniania danych i warunków ofert pozostałych uczestników postępowania. Zastrzegamy, że w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia Kontraktu, Zamawiający może zawrzeć Kontrakt z Oferentem, którego oferta zajęła najwyższą pozycję spośród pozostałych ofert i, z powyższego względu Oferenci pozostają związani warunkami złożonych Ofert w całym okresie ich ważności bez względu na powiadomienie o wynikach postępowania, a art. 70(3) § 1 KC nie ma zastosowania).
Koszty sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu ponosi Oferent.
Dodatkowe zastrzeżenia:
Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienie postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania Umowy/Zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) oraz protestom i odwołaniom.
Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie Zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego w odniesieniu do istotnych warunków Zapytania ofertowego, w tym stanowiących kryteria oceny ofert.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków OWO oraz zawartych w Zapytaniu ofertowym.
Niniejsze Zapytanie ofertowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, nie można go powielać ani udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Korespondencja mailowa jest wiążąca.
Hierarchia ważności dokumentów w przypadku sprzeczności pomiędzy ich zapisami:
1. Oferta - formularz Zamawiającego
2. Oferta - formularz Oferenta
3. Oświadczenie Oferenta
4. inne
Wszelka dokumentacja techniczna, która będzie przekazana Oferentom przez Zamawiającego celem przygotowania ofert będzie stanowić własność Zamawiającego i nie może być powielana ani udostępniana stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
We wszelkiej korespondencji prosimy powoływać się na numer Zapytania Ofertowego Z801/345290 Pozostajemy w Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań i wyjaśnień dotyczących niniejszego zapytania ofertowego.
2. Kary umowne
Odstąpienie od Umowy:
Odstąpienie lub rezygnacja od zawarcia Umowy/realizacji zamówienia przez Oferenta po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej upoważnia Zamawiającego do obciążenia Oferenta karą umowną w wysokości 35% ceny netto wskazanej w ofercie Oferenta.
Zamawiający ma prawo dochodzić od Oferenta naprawienia szkody, której wysokość przewyższa wartość zastrzeżoną w punkcie powyżej.
Odstąpienie lub rezygnacja od zawarcia Umowy spowoduje wykreślenie Oferenta/Dostawcy z listy Dostawców
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Blacha G=8 1.4404 +1D PN-EN 10028-7 PN-EN 10029 1005 KG 1110901-083
2. Blacha G=12 1.4404 +1D PN-EN 10028-7 PN-EN 10029 1426 KG 1110901-163
3. Blacha G=16 1.4404 +1D PN-EN 10028-7 PN-EN 10029 756 KG 1110901-164
4. Blacha G=18 1.4404 +1D PN-EN 10028-7 PN-EN 10029 283 KG 1110901-165

Dokument nr: Z801/345290

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1556399,37ffe5c68ec23c6aac1c84181bb907f9.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
26- 02- 2024 12: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
04- 03- 2024 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
28- 02- 2024 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1556399,37ffe5c68ec23c6aac1c84181bb907f9.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Akceptuję załączony wzór umowy.
Termin płatności: 30 dni
Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
Oświadczam, że zapoznałem się i potwierdzam treść załączonego Oświadczenia o przepisach sankcyjnych
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
Zapoznałem się i akceptuję treść zapytania.
Koszt transportu, dostawy i opakowań: po stronie dostawcy - zawarte w cenie materiałów
Załączam wypełnione oświadczenie Oferenta
Potwierdzam zgodę na zakup częściowy

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Karolina Marek
tel:
e-mail: kmarek@remzap.pl
Kontakt merytoryczny:
Karolina Marek
tel:
e-mail: kmarek@remzap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.