Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/893346
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 101 02 02
Termin składania ofert: 2024-03-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
TI.221.2.2024. i TI.221.3.2024 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) dla budowy kanalizacji sanitarnej w Ul. Batorego w Toruniu budowy sieci wodociągowej w Ul. Stalowej i Batorego w Toruniu
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) dla budowy kanalizacji sanitarnej w Ul. Batorego w Toruniu budowy sieci wod. w Ul. Stalowej i Batorego - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 893346, TI.221.2.2024, TI.221.3.2024

Otwarcie ofert: Otwarcia : 12-03-2024 10:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/893346
Składania : 12-03-2024 10:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.
W związku z powyższym przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" służy do komunikacji z Zamawiającym.
Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Znak sprawy: TI.221.2.2024. i TI.221.3.2024
TI - 147/2024 Toruń, 26.02.2024r.
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w regulaminowym trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) dla
? budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Batorego w Toruniu
? budowy sieci wodociągowej w ul. Stalowej i Batorego w Toruniu
Zamawiający zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania ww. ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 443.000,00 Euro a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowano jako sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt 35) ww. ustawy.
Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował ,,Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce ,,Przetargi /Regulaminy").
1. Wymagania Zamawiającego:
? Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
? Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w niniejszym SIWZ oraz we wzorze umowy.
? Kryterium oceny ofert: Cena 100%.
? Wymagane jest udzielenie 2 letniej gwarancji na wykonane usługi.
? Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia przez Wykonawcę swojej oferty.
? Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.
? Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS, dostępną między innymi na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce ,,Przetargi - Platforma zakupowa", w terminie do dnia 12 marca 2024 r. do godziny 1000.
? Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów.
Termin wykonania zadania: 6 miesięcy od daty podpisania umowy;
Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki - oświadczenia) w formie papierowej na adres:
Wydział Inwestycji i Remontów Toruńskich Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji i Remontów - Agnieszka Wardak
? W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału w postępowaniu, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną, najkorzystniejszą ofertę;
? Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej (,,sprzeciw") przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.
2. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35; 87-100 Toruń
tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania
Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:
Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej
www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce ,,Przetargi/Regulaminy").
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym, wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania w okresie jego fakultatywnego stosowania.
4. Zamawiający nie wyraża zgody, o której mowa w art. 106na ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), na otrzymywanie ustrukturyzowanych faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. (dalej zwanym ,,KSeF") w okresie fakultatywnego stosowania KSeF.
5. Zgodnie z wymogami art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 poz. 893) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego, jako Administratora danych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w tym także członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej zawartej w §15 ust. 2 niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności
Załączniki: SIWZ wraz z formularzami i wzorem umowy
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Formularz Oferty - Oferta cenowa Należy załączyć wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, w postaci skanu do ,,pdf" (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Wykaz wykonanych prac projektowych - Doświadczenie zawodowe Należy załączyć wypełniony i podpisany Wzór wykazu wykonanych usług wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 (wraz z ,,referencjami"), w postaci skanu do ,,pdf" (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Wykaz kadry - Osoba Głównego projektanta Należy załączyć wypełniony i podpisany Wzór wykazu kadry wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 5, w postaci skanu do ,,pdf" (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Brak podstaw do wykluczenia - Wykonawca oświadcza (potwierdza), że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w § 4 pkt. II ust. 4 Regulaminu Proszę potwierdzić wpisując obok sformułowanie: "TAK, Wykonawca nie podlega wykluczeniu" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Brak podstaw do wykluczenia (Ukraina) - Wykonawca oświadcza, że nie podlega przesłankom wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt. 3) i na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)." Proszę potwierdzić wpisując obok sformułowanie: "TAK, Wykonawca nie podlega wykluczeniu" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Warunki udziału w postępowaniu - Wykonawca oświadcza, że: (1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, oraz (3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia Proszę potwierdzić wpisując obok sformułowanie: "TAK, Wykonawca potwierdza spełnienie warunków udziału" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Oświadczenie podatnika VAT - Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, oraz że posiada w zw. z powyższym odpowiedni numer identyfikacji podatkowej NIP Proszę potwierdzić wpisując obok słowo "TAK" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
10 Oświadczenie RODO - Wykonawca potwierdza, że spełnił / spełnia warunek informacyjny RODO przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu Proszę wpisać obok słowo "TAK", albo jeżeli Wykonawcy w/w warunek nie dotyczy - wpisując obok sformułowanie "NIE DOTYCZY" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
11 Pozostałe dokumenty - KRS/CEIDG Należy załączyć odpowiednio pozostałe wymagane dokumenty, np. wypis z KRS/CEIDG, pełnomocnictwa itp. Jeżeli niezbędne dokumenty zostały załączone w innym miejscu, proszę wpisać obok ,,Nie dotyczy" (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.