Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
powiat: Konin
tel. (63) 242-82-76, fax (63) 242-82-24
przetargi@pgkim.konin.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (63) 242-82-76,
Termin składania ofert: 2024-02-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PUBLICZNY KONKURS OFERT
I. NAZWA ZADANIA.
Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ulicy Kilińskiego 7 w Koninie.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DODATKOWE WARUNKI.
Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ulicy Kilińskiego 7 w Koninie.
Celem opracowania ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego budynku oraz zakresu robót niezbędnych
do wykonania w celu wydłużenia okresu eksploatacji budynku przy ulicy Kilińskiego 7 w Koninie.
Ekspertyza techniczna winna zawierać:
o inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i elementów ogólnobudowlanych,
o badania kontrolne podstawowych materiałów konstrukcyjnych,
o analizę statyczną elementów ustroju konstrukcyjnego,
o ocenę rozwiązań technologicznych w poszczególnych fazach realizacji obiektu,
o określenie głównych przyczyn uszkodzeń,
o propozycje zaleceń i wariantowych sposobów wzmocnienia uszkodzonych elementów obiektu,
o sformułowane wnioski końcowe i zalecenia.
Wnioski z ekspertyzy mają stanowić podstawę do ustalenia dalszego postępowania z obiektem.
Ekspertyzę techniczną powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu ekspertyzę techniczną w następujących ilościach:
- wersja papierowa - 4 egzemplarze,
- wersja elektroniczna (pliki PDF na płycie CD) - 2 egzemplarze,
- komplet dokumentacji winien być wpięty w segregator i opisany.
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1)niezwłoczne udzielanie pisemnych wyjaśnień dotyczących wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem
umowy w trakcie przygotowywania i przeprowadzania procedury na wykonanie robót budowlanych na
podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy;
2)przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich w zakresie dokumentacji projektowej, w tym praw
autorskich zależnych.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację objętą przedmiotem umowy w stanie kompletnym,
wykonanym zgodnie z umową oraz innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
a także zasadami współczesnej wiedzy technicznej i normami z punktu widzenia celu, jakiemu ta
dokumentacja ma służyć.

CPV: 71621000-7

Dokument nr: DZN/T/ 50 /2024

Składanie ofert:
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin,
pok. Nr 117.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 29.02.2024r., godz. 09:15

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Przewidywany termin zawarcia umowy: 01.03.2024r.
Wymagany termin zakończenia: do dnia 15.04.2024r.

Wymagania:
V. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
a także kwalifikacje zawodowe zgodne z odpowiednimi przepisami.
W celu udokumentowania w/w warunku, Wykonawca zobowiązany jest:
2.1. dołączyć do oferty dokument potwierdzający aktualną przynależność do Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa - Załącznik Nr 1 do oferty,
2.2. aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany ze strony
http//prod.ceidg.gov.pl lub aktualny wyciąg z KRS wg stanu na dzień sporządzenia oferty -
Załącznik nr 2 do oferty.
2.3. Wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i prawidłowo ukończył minimum 2 ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynku.
3.Potwierdzenie wymogów określonych w ppkt.2.3. pkt 2 należy przedstawić na druku - Załącznik Nr 2.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający dokona oceny oferty według następującego kryterium i ich wag:
L.p. Oznaczenie
Kryterium
Waga kryterium
kryterium
1.
K1
Cena (brutto)
80%
2.
K2
Termin wykonania ekspertyzy
20%
1.1. Punkty w kryterium K1 - Cena (brutto) zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:
Najniższa cena wśród ofert
K1 = ----------------------------------------------------------- x 100
Cena oferty ocenianej
Kryterium K1- Cena (brutto) oznacza cenę zaoferowaną przez wykonawcę za wykonanie całego
przedmiotu zamówienia.
1.2. Punkty w kryterium K2 -Termin wykonania ekspertyzy zostaną przyznane
w następujący sposób:
Termin wykonania
ekspertyzy
do dnia 02.04.2024r.Liczba przyznanych
punktów w
kryterium K2
100,00
do dnia 15.04.2024r.75,00
Kryterium K2 - Termin wykonania ekspertyzy oznacza termin, do kiedy Wykonawca przekaże
Zamawiającemu gotowe opracowanie w formie papierowej i na płytach CD, co potwierdzone zostanie
protokołem przekazania podpisanym przez obie strony.
2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi powyżej kryteriami
Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
WOn = K1 x 80% + K2 x 20%
gdzie:
WOn - wskaźnik oceny oferty n
K1 - kryterium 1
K2 - kryterium 2
4. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najwyżej ocenioną ofertę.VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w Ogłoszeniu.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem
Wykonawcy, z napisem:
Nazwa i adres Wykonawcy:
Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin
w imieniu i na rzecz którego działa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
Oferta na:
,,Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ulicy Kilińskiego 7 w Koninie.
Nie otwierać przed: 29.02.2024r., godz. 09:30"
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do pisania
lub czytelnie długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e)
do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.
6.Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez Wykonawcę
lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
7.Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i trwale spięte.
8.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania
ofert. Oferty ze zmianami, oprócz oznaczeń jak w ustępach powyżej, muszą być dodatkowo oznaczone
określeniem: ,,ZMIANA". W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone w ten sposób.
Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć w miejscu wyznaczonym na składanie ofert
stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną. Wycofana oferta zostanie zwrócona
Wykonawcy bezpośrednio po sesji otwarcia ofert.
9.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003r.
Nr 153 poz. 1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie, odpowiednio oznaczyć
zastrzeżone informacje oraz wykazać, dlaczego dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Ofertę złożoną bez podziału na część jawną i tajną, Zamawiający uzna za ofertę jawną. Wykonawca nie
może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas sesji otwarcia ofert.
11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cenę oferty netto oraz brutto zawartą w ofercie należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością
do pełnych groszy, według zasad określonych w załączniku Nr 1 do Ogłoszenia.
Cena ta nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.
2. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia podana w ofercie musi być ceną netto i brutto (w tym
określony podatek VAT). Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia winna uwzględniać wszystkie
koszty związane z wykonaniem zamówienia, określonego w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto
za wykonanie zamówienia.
4. Przez cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia, należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r, o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r. poz. 915).
5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii
Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę
w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa
na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.
6. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy, co będzie równoznaczne z niezłożeniem
oferty przez Wykonawcę.
5. Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert,
tj.: 29.02.2024r., godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 115.
X. INNE POSTANOWIENIA.
1. Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia.
3. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 30 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
4. Okres związania ofertą - 30 dni od daty terminu otwarcia ofert.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania umowy w zakresie zmiany zakresu robót budowlanych,
wynagrodzenia, terminów realizacji zamówienia oraz innych istotnych postanowień umowy.
6. Ogólne postanowienia i zobowiązania stron zawiera projekt umowy - Załącznik Nr 3.
XI. POZOSTAŁE UWAGI.
1. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Anna Grajek - sprawy proceduralne;
Kamil Pędziński - sprawy merytoryczne.
2. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie, faxem lub drogą
elektroniczną na adresy wskazane w Części I Ogłoszenia, z dopiskiem zawierającym numer
postępowania: DZN/T/50/2024, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał niniejsze
ogłoszenie bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której
zamieszczona została treść ogłoszenia.
5. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę
oraz inne składowe złożonej oferty.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:
6.1. z powodu braku wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,
6.2. gdy zachodzi podejrzenie rażąco niskiej ceny, a Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu
wystarczających wyjaśnień na piśmie,
6.3. niezgodności oferty z wymogami Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert w przypadkach, gdy:
7.1.nie złożono żadnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielenia zamówienia określonym przez
Zamawiającego;
7.2.cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe zamawiającego;
7.3.wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia, powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub jest niecelowe;
7.4.postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Zamawiający ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego:
9.1.wynik postępowania podając nazwę, adres wybranego wykonawcy, cenę najkorzystniejszej oferty
oraz warunki wykonania zamówienia, które podlegały ocenie w przyjętych w postępowaniu kryteriach,
9.2.informację o unieważnieniu postępowania z podaniem przyczyn unieważnienia.

Uwagi:
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016
r. L 119/1), dalej jako ,,rodo", Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, informuje, iż:1. Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500
Konin, dalej jako ,,ADO";
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Janusz Graczyk, tel. kontaktowy 63 242-82-76;
e-mail: iod@pgkim.konin.pl;
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ,,Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego
budynku przy ulicy Kilińskiego 7", Nr DZN/T/ 50 /2024, prowadzonym w trybie publicznego
konkursu ofert, jak również zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się po obiektach
ADO, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
ADO na szkodę (monitoring wizyjny). Cele, zakres oraz sposób zastosowania ww. monitoringu są
dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie ADO i na stronie internetowej ADO www.pgkim.konin.pl w
zakładce ,,Ochrona danych osobowych" plik ,,Klauzula monitoringu".
Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych
produktów i usług ADO oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń ADO w postępowaniu
sądowym;
4. prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług na
podstawie Statutu Spółki;
5. Pana/Pani dane osobowe są udostępniane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4
pkt. 9 rodo - Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 (51-214 Wrocław) oraz innym podmiotom/agencjom
windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania przez Pana/Panią przedmiotu umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane organom
państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu
terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej;
7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, w tym do zakończenia ewentualnego postępowania sądowego i uprawomocnienia się
orzeczenia sądowego, nie dłużej niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i
karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz.
2204 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.).
W zakresie form monitoringu, o których mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli ADO będzie przetwarzał
dane osobowe zgromadzone na nagraniach wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane
i będzie je przechowywał przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie
prawa lub ADO powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane
osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
8. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych;
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu
realizacji niniejszego stosunku umownego oraz warunkiem zawarcia prawnie skutecznej umowy.
Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej
umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy ADO a Panem/Panią;
11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji
przez ADO, w tym profilowaniu.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.