Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie projektów technicznych instalacji hydroforni wewnętrznych oraz niezbędnych prac...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie projektów technicznych instalacji hydroforni wewnętrznych oraz niezbędnych prac towarzyszących

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,PODGÓRZE"
UL. PODEDWORZE 20
30-686 KRAKÓW
powiat: Kraków
Tel: 12 312 13 13
spoldzielnia@podgorze.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: KRAKÓW
Wadium: 1.000,00 zł.
Nr telefonu: Tel: 12 312 13 13
Termin składania ofert: 2024-03-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektów technicznych instalacji hydroforni wewnętrznych oraz niezbędnych prac towarzyszących w budynkach:
- Bieżanowska 78
- Bieżanowska 84
- Bieżanowska 86
- Nad Potokiem 6
- Nad Potokiem 8
(budynki Bieżanowska 78,84,86, Nad Potokiem 6,8 - są budynkami powtarzalnymi )
z uwzględnieniem wykonania niezbędnych prac związanych z likwidacją istniejącej hydroforni i przebudową przyłącza wodociągowego dla budynku Górników 3
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: wykonanie projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (Wodociągi Miasta Krakowa ) zgodnie z zakresem opisanym w załączniku nr 1
Pomocne informacje do wykorzystania w pracach projektowych zawierają załączniki nr 2 i nr 3.
UWAGA !
W wycenach robót należy ująć wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją zamówienia.
SM Podgórze wymaga od Projektanta konsultacji koncepcji projektu przed rozpoczęciem zasadniczych prac projektowych.

Otwarcie ofert: a) otwarcie i sprawdzenie kompletności ofert nastąpi w dniu 11.03.2024r. o godz. 1030. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Podgórze" 30-686 Kraków, Ul. Podedworze 20,

Składanie ofert:
10. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
a) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej w stanie nienaruszonym do terminu otwarcia ofert
b) oferta musi zostać złożona bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni nie później niż do dnia: 11.03.2024r. do godz. 10 00.
c) oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru oraz nazwą i adresem oferenta.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy

Wymagania:
2. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
- cenę wykonania,
- charakterystykę techniczną proponowanych urządzeń, uzasadnienie wyboru,
- wykaz wykonanych prac ze wskazaniem adresów zleceniodawców,
3. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.
a) dowód wpłaty wadium,
b) odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji, potwierdzający dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem lub inny dokument właściwy dla formy organizacyjnej oferenta,
c) zaświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych,
d) zaświadczenie oferenta o braku zaległości w uiszczaniu opłat i składek ZUS,
e) oświadczenie oferenta, że w razie wybrania jego oferty, przy zawarciu umowy zobowiązuje się przedłożyć kopię polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej pozostającej w związku z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej,
f) oświadczenie, że sytuacja finansowa oferenta pozwala na realizację zamówienia bez udziału zaliczki,
g) oświadczenie, że oferent nie został skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa przekupstwa lub innego przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
h)oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami, przedmiotem i regulaminem przetargu, przyjmuje je bez zastrzeżeń i zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie i na warunkach określonych w SIWZ,
i) oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej,
j) wskazanie osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
k)wskazanie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiednio Polskiej Izby Architektów, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
l) dane oferenta do korespondencji (adres, nr tel., email).
Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginału lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający może zażądać oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie może spowodować odrzucenie oferty.
Wymagana wizja lokalna potwierdzona przez upoważnioną osobę.
5.WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERENCI
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, prowadzący działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 3 lata.
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania przetargowego.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim (wskazany wydruk komputerowy) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
Wszystkie strony oferty muszą być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty a każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenia dla prowadzenia postępowania przetargowego spowoduje odrzucenie oferty.
8. KRYTERIA OCENY OFERTY
cena 100 pkt.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
a) oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.000,00 zł. Wadium winno być wniesione
do dnia 11.03.2024r. na konto Spółdzielni: PEKAO S.A. Oddział Kraków ul. Józefińska 18
89 1240 4722 1111 0000 4856 7916.
b) oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania
c) wadium oferenta, którego oferta została wybrana zostanie przekształcona w formę zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy
d) wadium oferenta, którego oferta nie została wybrana będzie przekazane bez odsetek na konto oferenta w ciągu pięciu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu
e) wybrany oferent traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
b) zgodnie z regulaminem udzielania zamówień - po otwarciu ofert oferentom biorącym udział w otwarciu ofert nie jest podawana oferowana cena za wykonanie prac objęta zamówieniem,
c) szczegółowa analiza ofert dopuszczonych do dalszej części przetargu,
d) wybór wykonawcy
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone do dnia 18.03.2024r. w formie informacji w formie informacji pisemnej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz poczta elektroniczną do uczestników postepowania.
Zamawiający wybranemu oferentowi wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
Integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią:
- umowa
- załącznik nr 1 - zakres projektu
- załącznik nr 2 - informacje o budynkach objętych zamówieniem
- załącznik nr 3 - informacje o zużyciu wody w budynkach

Uwagi:
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,PODGÓRZE"
30-686 KRAKÓW UL.. PODEDWORZE 20
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Na wykonanie projektów technicznych instalacji hydroforni wewnętrznych Niie ottwiierać przed 11..03..2024r godz..10 30
4
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.Administratorem Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Podgórze", z siedzibą w Krakowie, ul. Podedworze 20, zwana dalej AD.
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@podgorze.krakow.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1
lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat .
6.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy.
7.Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.
8.Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9.Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo na adres: spoldzielnia@podgorze.krakow.pl
10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.

Kontakt:
7.OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI jest: Bogdan Koźllak - Administracja Osiedla Górników i Rżąka- ul.. Górników 3- ttell..:: 12 312 13 62

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.