Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa drogi gminnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SOMONINO
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino
powiat: kartuski
58 684-11-21
zamowieniapubliczne@somonino.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/somonino
Województwo: pomorskie
Miasto: Somonino
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 58 684-11-21
Termin składania ofert: 2024-03-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa drogi gminnej - Ul. Topolowej w Goręczynie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej - Ul. Topolowej w miejscowości Goręczyno. W ramach inwestycji powstanie 557 m drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 5,5 m wraz z poboczami o szerokości 0,75 m oraz na wybranych odcinkach chodnik o szerokości 2 m z kostki betonowej. W zakres prac wchodzić będą roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie elementów ulic, nawierzchni jezdni oraz zjazdów bitumicznych, a także nawierzchni chodnika oraz parking z kostki betonowej i nawierzchnie zajadów do parkingu. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Wykonane zostanie także oświetlenie uliczne i przejść dla pieszych. W zakres pozostałych prac wchodzi m.in. budowa kanału technologicznego, oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie poboczy, humusowanie skarp, wykonanie pasów zieleni z nasadzeniem drzew.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przewidzianych prawem decyzji oraz uzgodnień, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
W ramach zadania wchodzi również wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 8 do SWZ.
Szczegółowy zakres prac uwzględnia dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ.

CPV: 45233120-6, 45233220-7

Dokument nr: 2024/BZP 00219696, SE2.271.1.3.2024.TG

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/somonino
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/somonino
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino, z siedzibą w Somoninie przy Ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, z którą można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: ug@somonino.pl lub telefonicznie pod nr 58 684-11-21.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@somonino.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/somonino
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-12 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 299 ze zm.).
5. Uwaga: W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
6. Wadium musi być wniesione do dnia 12.03.2024 r. do godziny 10:00.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sztumie o/Somoninie o Nr 81 8309 0000 0080 0105 2000 0200 tytułem ,,Wadium: ,,Przebudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goręczynie".
Szczegóły w SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SE2.271.1.3.2024.TG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej - ul. Topolowej w miejscowości Goręczyno. W ramach inwestycji powstanie 557 m drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 5,5 m wraz z poboczami o szerokości 0,75 m oraz na wybranych odcinkach chodnik o szerokości 2 m z kostki betonowej. W zakres prac wchodzić będą roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie elementów ulic, nawierzchni jezdni oraz zjazdów bitumicznych, a także nawierzchni chodnika oraz parking z kostki betonowej i nawierzchnie zajadów do parkingu. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Wykonane zostanie także oświetlenie uliczne i przejść dla pieszych. W zakres pozostałych prac wchodzi m.in. budowa kanału technologicznego, oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie poboczy, humusowanie skarp, wykonanie pasów zieleni z nasadzeniem drzew.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przewidzianych prawem decyzji oraz uzgodnień, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
W ramach zadania wchodzi również wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 8 do SWZ.
Szczegółowy zakres prac uwzględnia dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajaędzie sierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena oferty brutto (C) -60% max. 60 pkt.
2) czas wydłużenia okresu udzielenia gwarancji (G) - 40% max. 40 pkt.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60%
Oferta z najniższaawszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 60 punktów procentowych. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
3. Podstawayznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
4. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacjaedmiotu zamówienia.
5. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2) czas wydłużenia okresu udzielenia gwarancji (G) - waga 40%
Oferta Wykonawcy, ktoaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy i więcej) okres gwarancji, licza daty ostatecznego (kongo) odbioru wszystkich roboje umowarzyma 40 punktoocentowych.
Oferty proponujaerminy kro (ale nie kro nizmiesieotrzymajaporcjonalnie mniej punktoyliczonych wg wzoru:
okres gwarancji na roboty budowlane wskazany w ocenianej ofercie min. 36 m-cy
X2 = ---------------------------------------------------------------------- x 100 x znaczenie (40%)
najdłuższy oceniany okres gwarancji (max 60 m-cy)
- W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego nizmiesięcy oferta otrzyma liczbę punktów za maksymalnie 60 miesięcy, tj. 40 pkt., natomiast zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie przyjęty do umowy w sprawie zamówienia - jako obowiązujący Wykonawcę, zgodnie ze złożonarta-Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajaoże zacWykonawcy wyjasyczących tresłożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
8. Zamawiajadzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wydłużenia okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi.
b) skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 z po. zm.) w zakresie:
- kierowania robotami budowlanymi branży drogowej, tzn. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót lub budowy,
- kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej, tzn. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót lub budowy,
- kierowania robotami budowlanymi branży elektrycznej tzn. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót lub budowy.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.
* Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca skieruje do realizacji niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).
Posiadane przez w/w Kluczowych Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. z 2019r., poz. 831).
Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5A do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 7 do SWZ;
2) stosowne pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy nie wynika ono bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty;
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do ich reprezentowania.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 299 ze zm.).
5. Uwaga: W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
6. Wadium musi być wniesione do dnia 12.03.2024 r. do godziny 10:00.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sztumie o/Somoninie o Nr 81 8309 0000 0080 0105 2000 0200 tytułem ,,Wadium: ,,Przebudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goręczynie".
Szczegóły w SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie, zgodnie z art. 58 w związku z art. 445 ust 1 ustawy PZP Zamawiający żąda aby:
1. W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust 1 składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust 2 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane (dostawy, usługi) wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich;
5. Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów takich jak KRS lub odpis z właściwego rejestru, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem lub osobą działającą w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców w terminie nie krótszym niż 7 dni przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7. Umowa, o której mowa w ust 7 niniejszego rozdziału winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 Pzp, przewidują również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, które mogą dotyczyć:
1) Terminu wykonania przedmiotu umowy, ktooże ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, takich jak: SZCZEGÓŁY W SWZ;
2) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zwiaym zmianeagrodzenia okresgo w § 6 ust. 2 w wyniku wystąpienia następujących okolicznos
a) usuniecie niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,
b) w wyniku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej, konieczności dokonania zmian lub uzupełnienia dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktoą przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy.
3) zmiany zasad lub terminów rozliczeń i płatności za realizacjeedmiotu umowy, wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodująieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy,
4) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacjeedmiotu umowy,
5) zmiany Podwykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 8.
2. Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie konieczności i wskazanie wpływu zmian na realizacjeedmiotu umowy oraz zgłoszenie wniosku o zmianeerminie 30 dni od dnia wystaia jednej z okolicznoso których mowa w ust. 1.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajaędzie sierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena oferty brutto (C) -60% max. 60 pkt.
2) czas wydłużenia okresu udzielenia gwarancji (G) - 40% max. 40 pkt.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60%
Oferta z najniższaawszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 60 punktów procentowych. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
3. Podstawayznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
4. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacjaedmiotu zamówienia.
5. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2) czas wydłużenia okresu udzielenia gwarancji (G) - waga 40%
Oferta Wykonawcy, ktoaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy i więcej) okres gwarancji, licza daty ostatecznego (kongo) odbioru wszystkich roboje umowarzyma 40 punktoocentowych.
Oferty proponujaerminy kro (ale nie kro nizmiesieotrzymajaporcjonalnie mniej punktoyliczonych wg wzoru:
okres gwarancji na roboty budowlane wskazany w ocenianej ofercie min. 36 m-cy
X2 = ---------------------------------------------------------------------- x 100 x znaczenie (40%)
najdłuższy oceniany okres gwarancji (max 60 m-cy)
- W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego nizmiesięcy oferta otrzyma liczbę punktów za maksymalnie 60 miesięcy, tj. 40 pkt., natomiast zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie przyjęty do umowy w sprawie zamówienia - jako obowiązujący Wykonawcę, zgodnie ze złożonarta-Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajaoże zacWykonawcy wyjasyczących tresłożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
8. Zamawiajadzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wydłużenia okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-10

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.