Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa, montaż i uruchomienie sterylizatorów medycznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie sterylizatorów medycznych

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o. o
ul. Grunwaldzka 235
43-600 Jaworzno
powiat: Jaworzno
tel.: 32/616-34-79
zamowienta@zlo.jaw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel.: 32/616-34-79
Termin składania ofert: 2024-03-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Specyfikacja Zamówienia na
dostawę, montaż i uruchomienie sterylizatorów medycznych dla Zespołu Lecznictwa
Otwartego Sp. z o.o.
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
na dostawę, montaż i uruchomienie sterylizatorów medycznych dla Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA l.Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawę, montaż i uruchomienie sterylizatorów medycznych w ilości 2 szt.
2. Postanowienia szczegółowe:
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
a) Sterylizator medyczny w ilości 2 szt - zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 3 do SZ. Sterylizator parowy w ilości 1 szt oraz sterylizator olejowy w ilości 1 szt.
Wykonawca na zakupiony sprzęt udzieli 24 miesiące gwarancji. Wykonawca może zaproponować sprzęt równoważny ale spełniający parametry techniczne zgodnie z załącznikiem nr 3 do SZ.
Zamawiający może bez podania przyczyny unieważnić postępowanie.

CPV: 33191100-6

Dokument nr: DTI. 264.1.2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA 06.03.2024
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:
- osobiście do siedziby Zamawiającego : 43-600 Jaworzno Ul. Grunwaldzka 235 pok. 201 .
-za pośrednictwem poczty/kuriera do siedziby Zamawiającego : 43-600 Jaworzno Ul. Grunwaldzka 235 pok. 201.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 06.02.2024r. godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
VII. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Miejsce wykonania zamówienia: Zespołu Lecznictwa Otwartego, 43-600 Jaworzno
2. Termin realizacji zamówienia: 19.04.2024r.

Wymagania:
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Zespole Lecznictwa Otwartego Sp. z o. o. (Zarządzenie Prezesa ZŁO Sp. z o. o nr 12/2022 z dnia 20.04.2022r.).
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wraz z późn. zm
I. WSTĘP
1. Niniejsza specyfikacja zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie sterylizatorów medycznych dla Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.
2. Specyfikacja Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zlo-jaworzno.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
II. DEFINICJE I SKRÓTY
Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
1. Zamawiający - Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o. o. w Jaworznie,
2. Wykonawca - podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3. SZ - specyfikacja zamówienia,
VI. INFORMACJE W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIA Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
a) Sposób dokonania oceny spełniania warunku:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował dostawę sterylizatorów medycznych Za spełnienie warunku uważa się wykonanie dostawę sterylizatorów medycznych w roku o łącznej wartości 60000,007,1
b) informacje i dokumenty, jakie musza dołączyć do oferty Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunku:
wykaz zrealizowanych dostaw sterylizatorów medycznych wartości, miejsca i daty wykonania, a także potwierdzenia, że usługi te zostały wykonane należycie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SZ
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający ma prawo wykluczyć Wykonawców:
1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nienależycie wykonali zamówienie na rzecz Zamawiającego, w szczególności otrzymali ocenę niedostateczną od Zamawiającego za sposób wywiązania się z zawartej umowy,
2) wobec których Zamawiający powziął informację o uprawdopodobnionym, obiektywnym naruszeniu przez Wykonawcę zasad współżycia społecznego w obrocie gospodarczym rozumianych m.in. jako uczciwość, rzetelność, lojalność lub informację, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie na rzecz innego Zamawiającego powiązanego kapitałowo ze Spółką, w związku z okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, przez co rozumie się w szczególności: odstąpienie od realizacji umowy, wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia, jak również uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa powyżej do wystawienia noty księgowej z tytułu kar umownych, nieterminową realizację umowy, naruszenie zasad poufności, wszczęcie postępowania sądowego w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy o udzielnie zamówienia, wyrok sądu orzekający nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia.
Powyższe dotyczy również realizacji zamówienia w ramach Konsorcjum,
3) których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego, a z którymi nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli okoliczność ta zaistniała w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania;
4) wobec których Zamawiający odstąpił od umowy lub którym wypowiedział umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli to odstąpienie lub wypowiedzenie nastąpiło w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
5) którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przy czym nie dotyczy to czynności podejmowanych w toku rozpoznania rynku.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym Wykonawców, którzy przed podpisaniem umowy nie przedstawili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów zgodnie z wymogiem
Zamawiającego zawartym w Dokumentacji Postępowania lub przedstawione dokumenty i oświadczenia nie potwierdzają spełniania wymagań Zamawiającego;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10) Wykonawców, którzy nie są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
11) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
12) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub na przedłużony okres związania ofertą;
13) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności lub nie złożyli stosownego zobowiązania w tym zakresie, o ile Zamawiający wymagał takiego oświadczenia lub zobowiązania;
14) Wykonawców, którzy w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyrazili zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności wniosku z Dokumentacją Postępowania, niepowodującej istotnych zmian w treści wniosku.
Sposób dokonania oceny spełniania warunku i dokumenty, jakie musza dołączyć do oferty Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunku :
W celu wykazania spełnienia w/w warunku wraz z ofertą należy dołączyć
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie warunków określonych w rozdziale VIII, ust.3 Specyfikacji Zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SZ
4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków
zostaną wykluczeni z postępowania.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SZ.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
5. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta powinna składać się z :
1) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
2) zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszej specyfikacji,
8. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: ,, Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie sterylizatorów medycznych dla Zespołu Lecznictwa Otwartego
Sp. z o.o Nie otwierać przed 06.02.2024r., oraz adres Wykonawcy.
9. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane osobom trzecim, powinien je umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty i oznaczyć napisem: "Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa". Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "zmiana".
11. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem "wycofanie".
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
4. Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny
5. Zamawiający jest uprawniony do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
XII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Odpowiednio: adres, adres e-mail podane zostały w rozdziale III SZ.
3. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Dział Techniczno - Inwestycyjny: Kamila Kopciak - 502-605-884.
XIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SZ
I. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SZ.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,
3. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania do SZ) i będzie dla nich wiążąca.
4. Treść niniejszej SZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: www.zlo-jaworzno.pl wszelkie zmiany treści SZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Za realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający przyjmuje wartość brutto przedmiotu zamówienia.
2. Przy ustalaniu ceny brutto oferty należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Zamówienia
3. Wykonawca określi cenę netto, VAT i cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XVII. WARUNKI UMOWY
Warunki umowy zostały określone we wzorze umów stanowiących załącznik nr 1 do SZ
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.