Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
powiat: Łódź
tel. +48 42 633 71 91, tel. 42 205 03 06, tel. 41 205 03 07
zamowienia@lodzkiwschodni.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 42 633 71 9
Termin składania ofert: 2024-02-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYŁONIENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W 2024 R.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2024 r.
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowych w 2024 r., w których inwestorem jest Powiat Łódzki Wschodni. Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego obejmuje przebudowę, rozbudowę i remonty istniejących dróg powiatowych oraz budowę elementów dróg jak chodniki, ścieżki rowerowe, urządzenia odwodnienia dróg, urządzenia inżynierskie i bezpieczeństwa ruchu drogowego za wyjątkiem części instalacji elektrycznych tych urządzeń. Planowane w 2024 r. zadania inwestycyjne na drogach obejmują obecnie 8 zadań o łącznej przewidywanej wartości (brutto) w kwocie 18 071 834,97 zł.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zadań, a także ich łącznej wartości w ciągu roku budżetowego z uwagi na okoliczność zmian wartości zamówienia związanych ze zmianą wartości robót budowlanych w stosunku do kosztów realizacji zakładanych na etapie uchwalania budżetu oraz możliwością wprowadzenia zmian w roku budżetowym, polegających na dodaniu bądź rezygnacji z któregokolwiek z zadań przyjętych na etapie realizacji budżetu.
1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w tym zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań formalno-prawnych Zamawiającego związanych z wykonaniem i przekazaniem inwestycji do użytkowania oraz z rozliczeniem finansowym inwestycji.
1.2. W szczególności do obowiązków inspektora nadzoru będzie należało:
1) wykonywanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z arf 25, 26 i 27 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego,
3) działanie w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania inwestycyjnego
w sposób poprawny jakościowo i w przewidzianych terminach,
4) reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
związanych z realizacją zamówienia a w szczególności w kontaktach z właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej, itp.,
5) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi przedmiotem umowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane; łącznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nieujętymi w dokumentacji projektowej i niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy,
6) uczestnictwo w czynnościach przekazania placu budowy oraz odbiorach częściowych
i końcowych inwestycji, a także prowadzenia rozliczenia budowy i jej etapów w szczególności określania stopnia zaawansowania wykonanych robót tj. ilości i wartości wykonanych robót przed dokonaniem odbioru częściowego/końcowego,
7) uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji,
8) przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego czynności odbiorowych inwestycji,
9) egzekwowanie od wykonawcą robót budowlanych robót(jeżeli jest wymagany)
uaktualnionego harmonogramu rzeczowo - finansowego robót w zależności od postępu robót oraz jego akceptacji w ciągu 5 dni.
10) prowadzenie regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy/robót) inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,
11) w przypadku wykonywania robót przez podwykonawców ciągłe monitorowanie wykonywanych przez nich robót, a w szczególności: posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy/robót o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę,
12) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy/robót do naprawy sytuacji,
13) w porozumieniu z Zamawiającym podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w warunkach umowy na roboty budowlane,
14) czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwiązującymi przepisami,
15) kontrola przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów bhp i ppoż.,
16) kontrola procedur zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych,
17) zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o stwierdzonych zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót i opóźnienie planowanej daty zakończenia robót,
18) zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych wraz z uzasadnieniem,
19) w razie potrzeby organizowanie i prowadzenie w imieniu Zamawiającego narad koordynacyj nych,
20) w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej ( np. roboty dodatkowe, zamienne) - każdorazowego weryfikowania tych zmian pod katem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o roboty budowlane,
21) sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, weryfikowanie kosztorysów ofertowych wykonawcy robót budowlanych na powyższe zakresy,
22) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, nieujęte w dokumentacji projektowej oraz zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego;
23) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych,
24) zlecania wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości,
25) zalecenie sporządzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy,
26) weryfikowanie ,,rysunków powykonawczych" sporządzanych przez wykonawcę robót budowlanych,
27) odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy/robót, robót zanikających i ulegających zakryciu,
28) sprawdzenie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,
29) przygotowanie odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru (w szczególności sprawdzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego) oraz uczestnictwo w odbiorze robót podstawowych i robót dodatkowych,
30) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy i podania Zamawiającemu sposobu ich rozwiązania,
3^prowadzenie bieżącej kontroli realizowanego zadania inwestycyjnego,
32) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia w szczególności sporządzenie ,,inwentaryzacji robót wykonanych i pozostałych do wykonania",
33) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w razie konieczności w porozumieniu z Projektantem będzie decydować o:
a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,
b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych,
c) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcą robót.
34) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem i Zamawiającym będzie decydować o wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej w porozumieniu z Zamawiającym,
35) współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od wykonawcy robót budowlanych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych,
36) po zakończeniu robót budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego, potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego;
37) Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego wyegzekwuje od wykonawcy robót budowlanych przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem
i zadba o dostarczenie przez wykonawcę robót budowlanych wszelkich niezbędnych dokumentów, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego,
38) przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, o ile jest wymagane,
39) udział w przeglądach gwarancyjnych oraz odbiorach usunięcia ewentualnych wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym oraz napraw gwarancyjnych w nadzorowanych zadaniach inwestycyjnych niezależnie od terminów i skutków określonych w §3 projektu umowy.

Dokument nr: ZP.272.2.1.2024

Składanie ofert:
8. Termin i forma składania ofert
8.1. Ofertę należy złożyć do dnia 29 lutego 2024 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej:
8.1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@lodzkiwschodni.pl. (nie wymaga się zabezpieczenia oferty złożonej drogą elektroniczną bezpiecznym podpisem elektronicznym),
8.1.2. osobiście do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi Ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź,
8.1.3. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, Ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia
2.1. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31.12.2024 r.

Wymagania:
Działając na podstawie Uchwały nr 2381/2023 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000,00 zł netto
2.2. W przypadku inwestycji niezakończonych z końcem bieżącego roku, umieszczonych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego termin wykonania zamówienia ulega przedłużeniu do zakończenia realizacji inwestycji lecz nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2025 roku.
2.3. W przypadku zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których realizacja rozpoczęła się w 2024 roku, termin wykonania zamówienia zostaje ustalony do momentu zakończenia zadania inwestycyjnego.
3. Warunki udziału w postępowaniu
3.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz dysponujący osobami uprawnionymi do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na drogach w specjalności drogowej bez ograniczeń i posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Na potwierdzenie warunku należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie stwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
3.2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy-w tym okresie, pełnili funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej 5 zadaniach na drogach publicznych, w tym co najmniej dwóch o wartości robót min. 2 000 000,00 zł brutto każde oraz załączą dowody potwierdzające należyte wykonanie usług. Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykonano usługę. Zamawiający nie wymaga w/w dowodów w przypadku wykonywania usługi na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
4. Kryterium oceny ofert
4.1. wyrażona w procentach (do drugiego miejsca po przecinku) wartość usługi odniesiona do kwoty brutto szacowanej wartości zamówień na roboty budowlane na drogach powiatowych w 2024 r. to 90 pkt;
4.2. pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniach realizowanych na drogach publicznych na podstawie rocznego planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego w okresie ostatnich 3 lat to 10 pkt.
5. Zawartość oferty
5.1. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
5.2. wykaz zrealizowanych usług nadzoru - załącznik nr 3,
5.3. referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług,
5.4. kopia uprawnień budowlanych
5.5. kopia zaświadczenia stwierdzającego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
5.6. oświadczenia w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 5),
6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
6.1. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
6.2. Spośród ofert niepodlegający eh odrzuceniu zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wg zasady określonej w pkt 4.
6.3. Wynik przeprowadzonego postępowania wraz z listą oferentów zamieszczony zostanie na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Łodzi.
7. Dodatkowe informacje dla Oferenta
7.1. Zamawiający zawrze umowę do wartości stanowiącej iloczyn wyrażonej w procentach wartości usługi i łącznej przewidywanej wartości planowanych w 2024 r. wydatków na inwestycje drogowe, tzn. 18 071 834,97 zł.
7.2. Wartość brutto usługi za pełnienie nadzoru inwestorskiego w konkretnym zadaniu inwestycyjnym zostanie ustalona każdorazowo po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych jako iloczyn wyrażonej w procentach wartości usługi nadzoru inwestorskiego i wartości brutto umowy zawartej z wykonawcą robót.
7.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia i nie stanowi podstawy roszczeń Oferenta o zawarcie umowy.
8.2. Oferty należy złożyć w kopercie opatrzonej napisem ,,Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie Powiatu Łódzkiego wschodniego w 2024 r. - nie otwierać ".
8.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8.6. Oferta powinna być podpisana przez osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8.7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
8.8. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej z pozostałych złożonych ofert.

Kontakt:
9. Osoby do kontaktu
9.1. w sprawach merytorycznych: Krzysztof Pietrzko, tel. 42 205 03 06, e-mail:
k.pletrzko@lodzkiwschodni.pl
9.2. w sprawach proceduralnych: Paulina Skiba, tel. 41 205 03 07, e-mail:
p.skiba@lodzkiwschodni.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.