Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Tysiąclecia 20
41-303 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
tel. 32 260-86-52
przetargi@mzbm.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 260-86-52
Termin składania ofert: 2024-03-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa zadania:
,,Wykonanie projektu wykonawczego instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku przy Ul. Obrońców Pokoju 7 w Dąbrowie Górniczej"
1.1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji wodociągowej ppoż. zgodnie z decyzją PSP nr 43/MZ/2022 z dnia 29.11.2022r. /obowiązek nr 4/.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
o Projekt wykonawczy instalacji wodnej ppoż. z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN 25 mm z wężem półsztywnym zapewniającym pełne pokrycie swym zasięgiem całego obiektu;
o Uzgodnienie przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego;
o Przedmiar robót;
o Kosztorys inwestorski
o Specyfikację Techniczną Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR).
W cenie wykonania projektu należy uwzględnić:
o Inwentaryzację i badanie hydrantów na obiekcie
o Nadzór autorski nad realizacją zadania
2) Dokumentacja winna być sporządzona w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej w ogólnie dostępnym formacie PDF, w przypadku rysunków w formacie DWG i w przypadku przedmiarów/kosztorysów w formacie ATH.
3) Opracowanie winno być sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania, która będzie posiadała określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Na dowód powyższego należy załączyć kopię uprawnień.
4) Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje przydatne do wykonania oferty. Wizja powinna być dokonana na koszt własny Wykonawcy.
5) Wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesiące.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formię elektronicznej na adres poczty e-mail: przetargi@mzbm.com.pl
w terminie do dnia 05.03.2024

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami jak niżej:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
Cena 100%
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Sposób punktacji w ramach kryteriów:
Kryterium Cena oferty (C)
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Cena brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu zamówienia - według następującego wzór najniższa zaoferowana cena
Ilość punktów =--------------------------------- x 100
cena zaoferowana w badanej ofercie
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów.
4. Termin płatności faktury: do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej f-ry w siedzibie MZBM.
5. Opis przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony do niniejszego zapytania druk Formularza Ofertowego i załączyć: uprawnienia o których mowa w pkt.1.1. ppkt. 3), aktualny wydruk CEIDG lub KRS, oświadczenie (wg. załączonego wzoru), pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Uwaga: Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana przez oferenta.
Informacja o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej opublikowana będzie na stronie internetowej Zamawiającego www.mzbm.com.pl w zakładce ,,zamówienia publiczne".
O terminie podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony telefonicznie.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.