Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa mebli laboratoryjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mebli laboratoryjnych

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock
powiat: otwocki
przetargi@polatom.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/893465
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA mebli laboratoryjnych do NCBJ OR POLATOM
Krótki opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja fabrycznie nowych mebli
laboratoryjnych przystosowanych do pracy ze stężonym kwasem solnym i azotowym
wyspecyfikowanych i spełniających wszelkie wymagania oraz parametry techniczne określone w
Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznika A do SWZ.
2. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego - NC8J Ośrodek Radioizotopów
POLATOM, Ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock (pomieszczenie 208 i 228)
3. Zamówienie zostanie uznane za należycie wykonane po prawidłowym zrealizowaniu wszystkich,
wymaganych w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik A, czynności oraz po sporządzeniu
protokołu końcowego, podpisanego bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy.

CPV: 39180000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00219817, 07/P/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 12:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/polatom
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/polatom
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: szczegółowe wymagania określa SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegółowe wymagania określa SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): szczegółowe wymagania określa SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/893465
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-07 12:00
Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/polatom

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 07/P/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja fabrycznie nowych mebli
laboratoryjnych przystosowanych do pracy ze stężonym kwasem solnym i azotowym
wyspecyfikowanych i spełniających wszelkie wymagania oraz parametry techniczne określone w
Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznika A do SWZ.
2. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego - NC8J Ośrodek Radioizotopów
POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock (pomieszczenie 208 i 228)
3. Zamówienie zostanie uznane za należycie wykonane po prawidłowym zrealizowaniu wszystkich,
wymaganych w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik A, czynności oraz po sporządzeniu
protokołu końcowego, podpisanego bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegóły określa SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
I. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw mebli laboratoryjnych o wartości minimum 20 000,00 zł brutto każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 108 ust 1 pkt. 1) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego składa następujące dokumenty:
B.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej -wg wzoru Załącznik Nr 5 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spanienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego składa następujące dokumenty:
1. wykaz dostaw wykonanych - wg wzoru Załącznika nr 4, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - świadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
I. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub w opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami
związanymi z realizacją zamówienia określonymi przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą certyfikaty oraz wszelkie dokumenty potwierdzające
właściwości, parametry i wymagane normy dotyczące przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1.5
Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznika A do SWZ.
2. Przedmiotowe środki dowodowe muszą być złożone wraz z ofertą jako Oryginały w formie
elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której
zgodność z oryginałem poświadczy Wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym.
3. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
4. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają one że
oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
zgodnie z SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
szczegóły określa SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
szczegółowe warunki oraz zakres zmian określa załącznik nr 1 Istotne postanowienia umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegóły określa SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.