Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przegląd zespołów zasilających

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przegląd zespołów zasilających

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Jaworzno II, Jaworzno III
ul. Energetyków 15
43-603 Jaworzno
powiat: Jaworzno
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13035858/details
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd zespołów zasilających WN EF K-2, K-3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno - Elektrownia II

Dokument nr: PNP-S/TW/01658/2024

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13035858/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2024-03-05 15:00

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do udziału w postępowaniu prostym i składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
Przegląd zespołów zasilających WN EF K-2, K-3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno - Elektrownia II.
Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno - Elektrownia II, ul. Energetyków 15.
Termin realizacji: od dnia 29.04.2024r do 02.11.2024r, w tym:
Blok nr 3: od 29.04.2024r do 27.07.2024r
Blok nr 2: od 05.08.2024r do 02.11.2024r
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, w szczególności:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej w zapytaniu ofertowym działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w szczególności w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem Przedmiotowi Umowy tj. przegląd zespołów zasilających WN EF, a wartość netto tej usługi była nie niższa niż 20 000,00PLN.
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, w szczególności:
- osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu ,,E", do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym do następujących urządzeń i sieci: Grupa 1 minimum pkt. 2; 3; 4; 13 pkt 2, 3, 4 - (Załącznik nr 1) lub 2,3,10 (Załącznik nr 2) w zakresie pkt. 2, 3 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1.07.2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2022 poz. 1392,
- osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu ,,D", do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, montażu do następujących urządzeń i sieci: Grupa 1 minimum pkt. 2; 3; 4; 13 pkt 2, 3, 4 - (Załącznik nr 1) lub 2,3,10 (Załącznik nr 2) w zakresie pkt. 2, 3 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1.07.2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2022 poz. 1392,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
3. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego.
a) termin realizacji: od dnia 29.04.2024r do 02.11.2024r, w tym:
- Blok nr 3: od 29.04.2024r do 27.07.2024r
- Blok nr 2: od 05.08.2024r do 02.11.2024r
b) wymagany termin związania ofertą: minimum 30 dni,
c) termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT,
d) cena oferty winna zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.
e) Wynagrodzenie ryczałtowe, płatne na podstawie dwóch faktur (częściowej i końcowej)
f) wymagana gwarancja.
4. W zakładce ,,Dokumenty" znajdują się następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 - Warunki Realizacji Zamówienia (dostępne również na Platformie Zakupowej Grupy TAURON (SWOZ), strefa publiczna: Dokumenty - wsparcie zakupów TW),
b) Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia,
c) Załącznik nr 3 - Formularz cenowy,
d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.
5. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć wypełnione i podpisane:
a) Załącznik nr 3 - Formularz cenowy,
b) Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.
6. Informacje dodatkowe:
a) Wykonawca/Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu zostaną poinformowani o jego zakończeniu za pomocą automatycznej wiadomości z systemu SWOZ. Wiadomość zostanie wysłana po uprzednim przekazaniu zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Brak otrzymania zamówienia oznacza, iż konkretna oferta Wykonawcy nie została oceniona jako najkorzystniejsza,
b) informacje dotyczące Platformy Zakupowej Grupy TAURON, w tym składania ofert, podręczniki oraz filmy instruktażowe dostępne są w zakładce ,,Regulaminy
i instrukcje",
c) w razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, prosimy je zgłaszać na adres: kontakt@swoz.tauron.pl
d) oferta złożona przed upływem terminu nie jest widoczna dla operatora,
e) oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora,
f) Wykonawca, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu,
g) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą winna odbywać się na Platformie Zakupowej SWOZ, przy użyciu zakładki ,,Korespondencja".
7. Zastrzeżenia:
a) złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków postępowania, wskazanych
w niniejszym zapytaniu oraz załącznikach do niego,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej bądź negocjacji w ramach przeprowadzenie wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia postępowania bez podania przyczyn, a z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
8. WIZJA LOKALNA:
Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zadania na obiekcie zostanie przeprowadzona w dniu 29.02.2024 godz. 10:00 wizja lokalna.
Rozpoczęcie wizji odbędzie się w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno - Elektrownia II , ul. Energetyków 15 - Brama Główna.
Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie wizji jest Pan Grzegorz Nabagło, tel. 32 715 25 55; email: grzegorz.nabaglo@tauron.wytwarzanie.pl
Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.
Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie Zamawiającego regulaminów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi u Zamawiającego. Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt i ryzyko. Zamawiający nie będzie ubezpieczał przedstawicieli Wykonawców od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę w następstwie wizji lokalnej. Wykonawcy sami powinni dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami. Ubiór - szczególnie obuwie - osób biorących udział w wizji lokalnej powinien być odpowiedni do poruszania się po terenie przemysłowym. Osoby uczestniczące w wizji powinny posiadać hełm ochronny i kamizelkę ostrzegawczą.
Sugerujemy udział nie więcej niż jednej osoby z jednej firmy, wszystkie osoby biorące udział w wizji lokalnej zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości.
Prosimy o uwzględnienie czasu na dopełnienie formalności przed wejściem na teren TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno - Elektrownia II, w tym wypisanie przepustek osobowych.
Stosowanie zasady kolejkowania osób wchodzących na obszar chroniony TW na zewnątrz posterunków - przez posterunek osoby przechodzą pojedynczo, przy biurze przepustek stoi tylko jedna osoba.
Bezwzględne realizowanie poleceń służby ochrony.
W związku z powyższym w celu wejścia na teren TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Elektrowni II w Jaworznie prosimy o uwzględnienie w/w obostrzeń i zabezpieczenie odpowiedniej ilości czasu na przejście obowiązującej procedury.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.