Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa sprzątania hali sportowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa sprzątania hali sportowej

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej
ul. Szkolna 14
64-300 Nowy Tomyśl
powiat: nowotomyski
tel./fax : 614411377
sekretariatspbk@op.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nowy Tomyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax : 614411377
Termin składania ofert: 2024-02-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie cenowe
na zadanie:
Usługa sprzątania hali sportowej
Zamawiający informuje, iż zapytanie cenowe ma charakter szacowania wartości i nie
zostanie zakończone wyborem oferty. Zamawiający zobowiązany jest do
przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśli art. 32-35 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
W celu zapewnienia rzetelności i transparentności procesu, Zamawiający zdecydował się
na zamieszczenie zapytania na stronie BIP .
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający udostępnia opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania
cenowego.

Składanie ofert:
IV. Termin przesłania kalkulacji/ oferty cenowej:
1. Propozycję ceny należy przesłać w formie elektronicznej w terminie do dnia
29 lutego 2024 r. na adres e-mail: sekretariatspbk@op.pl
W temacie wiadomości wpisując:
,,Szacowanie wartości zamówienia - usługa sprzątania hali sportowej

Wymagania:
I. Informacje wstępne:
Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia
umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia
publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. Sposób obliczenia ceny:
1. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
a) W formularzu oferty należy podać cenę netto, kwotę podatku od towarów i usług
oraz cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Tak wyliczona cena stanowi
propozycję cenową.
b)Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty
wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia,
przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka
wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania
oferty. Wykonawca umieszcza uzyskane wartości (netto, brutto, podatek VAT) w
formularzu ofertowym. Cenę brutto oblicza się poprzez dodanie do ceny netto
właściwej stawki VAT.
c) Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
2. Propozycję cenową mogą złożyć Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).

Uwagi:
V. Inne postanowienia
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej ,,RODO" oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 j.t.), dalej ,,PZP" , Zamawiający
informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Borui
Kościelnej .
2. Kontakt do inspektora danych osobowych: e -mail: just_jan@wp.pl
3. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do
2przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem- w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej
realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego
archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także na podstawie ustawy
o dostępie do informacji publicznej.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt 7 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w
tym usługi prawne, i konsultingowe.
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w
sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, w tym przepisy RODO.
12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:
- prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w
art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na
fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych
lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w
szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratora danych osobowych.

Kontakt:
2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
imię i nazwisko: Pani Sylwia Czarnecka - Dyrektor Szkoły
tel. 614411377 , e-mail : sekretariatspbk@op.pl
w terminach: w godzinach pracy Zamawiającego od godz. 07.30 - 15.00

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.