Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Poprawa warunków życia poprzez modernizację i przebudowę dróg

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Poprawa warunków życia poprzez modernizację i przebudowę dróg

Data zamieszczenia: 2024-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ostaszewo
Kościuszki 51
82-112 Ostaszewo
powiat: Nowodworski
ug@ostaszewo.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Ostaszewo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa warunków życia poprzez modernizację i przebudowę dróg na terenie Gminy Ostaszewo.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań, związanych z realizacją inwestycji pn.: ,,Poprawa warunków życia poprzez modernizację i przebudowę dróg na terenie Gminy Ostaszewo", w ramach której planowanie jest wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:
a) Przebudowa drogi gminnej w Nowej Cerkwi na działce nr 190 i 222,
b) Przebudowa drogi gminnej w Nowej Kościelnicy na działce nr 58/3,
c) Przebudowa drogi gminnej Ul. Makowej w Ostaszewie,
d) Przebudowa drogi gminnej w Palczewie na działce nr 128,
e) Przebudowa drogi gminnej w Piaskowcu na działce nr 248/1, 202 i 227/1,
f) Przebudowa drogi gminnej w Gniazdowie na działce nr 22,
g) Przebudowa drogi gminnej w Jezierniku na działce nr 28 i 45.
2. W zakresie zadań określonych w ust. V pkt 1 lit a) - e) powyżej, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji, stanowiącej załacznik 6a do SWZ a także w projekcie umowy, stanowiącym załącznik 5a do SWZ.
3. W zakresie zadań określonych w ust. V pkt 1 lit f), g) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji stanowiącej załacznik 6b do SWZ a także w projekcie umowy, stanowiącym załącznik 5b do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45100000-8,45111200-0,45233000-9, 45111000-8, 45200000-9,45262000-1

Dokument nr: 2024/BZP 00219145, SZ.271.3.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0aecae84-d41c-11ee-875e-a22221c84ba7
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0aecae84-d41c-11ee-875e-a22221c84ba7
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub przy użyciu poczty elektronicznej.
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0aecae84-d41c-11ee-875e-a22221c84ba7
5) Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,Przeglądaj postępowania/konkursy").
6) Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-0aecae84-d41c-11ee-875e-a22221c84ba7
7) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy". Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8) Pozostałe wymagania zawarte w ust. XI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Z uwagi na obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych :
1.1. Administratorem danych jest Urząd Gminy w Ostaszewie, Ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo, reprezentowany przez Wójta Gminy Ostaszewo. Kontakt z administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie na wskazany adres, telefonicznie pod numerem tel. 055 247 13 28, 055 247 13 18 faks: 055 247 13 69 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@ostaszewo.pl
1.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@ostaszewo.pl
1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania są następujące przepisy prawa: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - zwana dalej ,,Ustawa Pzp", Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
1.4. Zgodnie z art. 18 Ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w Ustawie Pzp.
1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.6. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów Ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych.
1.7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
1.8. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO).
1.9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-15 09:30
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0aecae84-d41c-11ee-875e-a22221c84ba7

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: Osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.
2. Szczegółowe wymagania zawarte zostały w ust. XIV SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SZ.271.3.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań, związanych z realizacją inwestycji pn.: ,,Poprawa warunków życia poprzez modernizację i przebudowę dróg na terenie Gminy Ostaszewo", w ramach której planowanie jest wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:
a) Przebudowa drogi gminnej w Nowej Cerkwi na działce nr 190 i 222,
b) Przebudowa drogi gminnej w Nowej Kościelnicy na działce nr 58/3,
c) Przebudowa drogi gminnej ul. Makowej w Ostaszewie,
d) Przebudowa drogi gminnej w Palczewie na działce nr 128,
e) Przebudowa drogi gminnej w Piaskowcu na działce nr 248/1, 202 i 227/1,
f) Przebudowa drogi gminnej w Gniazdowie na działce nr 22,
g) Przebudowa drogi gminnej w Jezierniku na działce nr 28 i 45.
2. W zakresie zadań określonych w ust. V pkt 1 lit a) - e) powyżej, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji, stanowiącej załacznik 6a do SWZ a także w projekcie umowy, stanowiącym załącznik 5a do SWZ.
3. W zakresie zadań określonych w ust. V pkt 1 lit f), g) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji stanowiącej załacznik 6b do SWZ a także w projekcie umowy, stanowiącym załącznik 5b do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów określonych w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie lub budowie dwóch układów drogowych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.
2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
- Kierownik robot drogowych - minimalna liczba osób: 1; kwalifikacje - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów; doświadczenie zawodowe: pełnił funkcję kierownika budowy na dwóch zakończonych inwestycjach budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie dróg o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: Osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.
2. Szczegółowe wymagania zawarte zostały w ust. XIV SWZ
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce ,,Wykonawcy" doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określone zostały we wzorach umów stanowiących załączniki 5a oraz 5b do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów określonych w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.