Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup farb

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup farb

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu
ul. Solskiego 1
39-300 Mielec
powiat: mielecki
mkania@mosir.mielec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do składania ofert cenowych na: ,,Zakup farb dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu w 2024 r."

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie stałego rabatu na zakup przez Zamawiającego w siedzibie/sklepie Wykonawcy artykułów związanych z grupami
Każdy zakup odbywa się przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego w siedzibie/sklepie Wykonawcy.

1. Ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym wymaganych właściwą realizacją zamówienia kontaktów osobistych, telefonicznych;

2. Realizacji zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia;

3. Działania z dochowaniem należytej staranności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) - ,,RODO".

CPV: 44800000-8

Dokument nr: 16/ZP/30E/2024

Otwarcie ofert: 11. Otwarcie ofert nastąpi 01.03.2024 r. o godz. 11:00.

Składanie ofert:
10. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.03.2024 r. do godz. 10:00 w formie:

a) papierowej (osobiście, poprzez operatora pocztowego) na adres: Ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec

b) faksem na nr : nie dotyczy

c) elektronicznej na e-mail: mkania@mosir.mielec.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 27 grudnia 2024 r.

Wymagania:
4. Okres gwarancji: nie dotyczy

5. Warunki płatności:

1) Wykonawca składający ofertę musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

2) Należność za realizację przedmiotu Umowy płatna będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

3) Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Inne istotne warunki zamówienia (np. warunki udziału w postepowaniu, przesłanki wykluczenia wykonawcy, przesłanki odrzucenia oferty):

1) O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienie do prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) dysponują zasobami finansowymi lub ekonomicznymi zapewniającymi wykonanie zamówienia.

d) posiadają przynajmniej jedną placówkę (sklep) na terenie miasta Mielec, w którym Zamawiający będzie mógł dokonywać zakupu towarów wskazanych w Załączniku nr 3.

7. Kryterium oceny ofert - wysokość rabatu - waga 100%

8. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

9. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,Oferta" z Załącznika nr 2;

b) do złożonej oferty należy dołączyć wszystkie zamieszczone Załączniki podpisane przez osobę upoważnioną;

c) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i zeskanowana do formatu .jpg/.pdf lub opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

d) w przypadku przesłania oferty w formie papierowej poprzez operatora pocztowego lub złożonej osobiście, na kopercie należy umieścić napis ,,Oferta na farby."

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.