Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Prace konserwatorskie i budowlane

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace konserwatorskie i budowlane

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole
ul. Warszawska 26
26-425 Odrzywół
powiat: przysuski
tel. (48) 6716015, 508 187 382
zkwiatkowski@powiataprzysuski.eu
Województwo: mazowieckie
Miasto: Odrzywół
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (48) 6716015, 5
Termin składania ofert: 2024-03-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw.
św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole".
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są: Prace
pw. św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole
Zakres zamówienia
następujących prac;
konserwatorskie
i
budowlane
w
kościele
obejmuje wykonanie w nawie głównej i dwóch nawach bocznych
Etap I
1. Wykonanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich oraz wykonanie badań
stratygraficznych na obecność polichromii oraz przeprowadzenie badań konserwatorskich
tynków wewnętrznych i warstw malarskich,
2. Wykonanie programu konserwatorskiego.Etap II
3. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót
przy zabytku wpisanym do rejestru.
4. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki.
5. Prace konserwatorskie i renowacyjne wnętrza: - zabiegi techniczne, - konserwacja estetyczna,
6. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
7. Malowanie wnętrz.
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w okresie
realizacji inwestycji.

Dokument nr: POPŁ - 2710.01.2024

Składanie ofert:
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie: Starostwo Powiatowe w Przysusze Al. Jana
Pawła II 10, 26-400 Przysucha, sekretariat, nr pokoju 51, w godz.ch pracy urzędu od
poniedziałku do piątku 7 30 - 15 30
3.
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 26.03.2024 r. do godz. 13 00

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY1. Miejscem wykonania zamówienia: kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole ul.
Warszawska 26, 26-425 Odrzywół, gmina Odrzywół.
2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 26.06.2025 r.

Wymagania:
1. INFORMACJE OGÓLNE
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
3. Postępowanie zostanie przeprowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). W
sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2023r. poz. 1610 z późn. zm.).
4. Dane Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole, ul.
Warszawska 26, 26-425 Odrzywół.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Wymagana gwarancja na wykonane prace renowacyjne - minimum 36 miesięcy.
5. Podstawa robót: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami projektowymi oraz
robotami renowacyjnymi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane
i konserwatorskie.
7. Wymaga się, aby materiały, które będą wykorzystane do wykonania przedmiotowego
zamówienia, były dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, na podstawie aktualnych dokumentów wydanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami, posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty.
8. Warunki płatności :
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zgodnie z warunkami określonymi w promesie wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji w
Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w przypadku
Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy -
wypłata wynagrodzenia Wykonawcy następuje w dwóch transzach, - pierwsza po zakończeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga - po zakończeniu realizacji
Inwestycji:
a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia,
b) druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia.
9. Po zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym Wykonawca ma prawo dokonania oględzin miejsca
przedmiotowej inwestycji, w obecności ks. kan. mgr Adam Wawrzyniec Łukiewicz po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin pod nr tel. (48) 6716015.
3. IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność
techniczną lub zawodową:
aa) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
aa1) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał
należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na konserwacji obiektów zabytkowych o
wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda oraz jedną z zakresu polichromii ściennej.
Uwaga: Wykonawca powinien w wykazie usług wyraźnie określić zakres prac, aby można było
ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu. Sposób oceny warunku: Weryfikacja
nastąpi w oparciu o wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów
i oświadczeń. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich, łącznie lub jeden wykonawca lub jeden podmiot
udostępniający zasoby musi posiadać doświadczenie wskazane w warunku udziału
w postępowaniu. Uwaga: Żeby spełnić warunek Zamawiającego w wykazie robót należy
wymienić trzy roboty (usługi), tj. dwie usługi polegające na konserwacji obiektów zabytkowych
oraz jedną z zakresu polichromii ściennej,
2.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz, o którym mowa w pkt V ppkt 2
Zapytania ofertowego, dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lat tj. w okresie 7
lat przed upływem terminu składania ofert.
3.
Zamawiający oczekuje wykazu osób odpowiadających za realizację zadania: min. 1 osoba
kierująca pracami konserwatorskimi:a) która posiada kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach
wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1446, z późn.
zm.),
b) oraz posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma
przepracowanych miesięcy) w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi lub
restauratorskimi z uwzględnieniem konserwacji polichromii ściennej.
Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zapytania
Ofertowego.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego
w oparciu o informacje zawarte w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia oraz na podstawie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie.
4.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
5.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie
spełnia na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.
6.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Do zobowiązania podmiotu
trzeciego należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej to
zobowiązanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby (o ile nie wynika to z treści
zobowiązania np. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za
szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków,
będzie polegał na zasobach innych podmiotów, zamawiający - w celu oceny, czy wykonawca
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytegowykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów - żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie
szczegółowe informacje dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzenia - podczas realizacji przedmiotu zamówienia
- czy doszło do rzeczywistego przekazania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia w
sposób wykazany przez wykonawcę w ofercie.
V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE
IV:
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Zapytaniu ofertowym, każdy z Wykonawców
powinien przedłożyć wraz z ofertą:
1.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
2.
Wykaz wykonanych prac konserwatorskich w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich siedmiu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dowodów
(np. referencji) określających, czy te prace projektowe i prace konserwacyjne zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z sztuką
konserwatorską i prawidłowo ukończone - Załącznik nr 2 Zapytania ofertowego.
3.
Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia, w tym kierownika prac
konserwatorskich w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia warunku posiadania osób
zdolnych do wykonania zamówienia oraz - Załącznik nr 3 Zapytania ofertowego.
4.
Zobowiązanie (w oryginale) podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia o którym
mowa w pkt IV ppkt 4, jeśli dotyczy.
Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej
formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1.,,Formularz Oferty" przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1.
2.Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie V Zapytania ofertowego.
3.
Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę,
o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
4.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5.
Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie
ofert wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
oferenta.
6.
Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale
zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: ,,Oferta - znak POPŁ -
2710.01.2024 ,,Prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w
Odrzywole. " nie otwierać przed dniem 26.03.2024 r., godz. 13 00
2.
W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do
złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY1.
Wykonawca określi cenę w złotych polskich wg załączonego Formularza Oferty
(załącznik nr 1).
2.
Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów
cenowych (rabatów).
XI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Przy
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny
oferty:
-
cena ofertowa brutto: 90%
-
gwarancja powyżej 36 miesięcy: 10%
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość
punktów.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
2.
Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według
następujących zasad:
2.1.
W zakresie kryterium ,,cena ofertowa brutto" oferta może uzyskać maks. 90 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena minimalna
Wc = ------------------------------ x 90 pkt (waga kryterium)
Cena ofertowa
Obliczenie punktacji w kryterium ,,cena ofertowa brutto" dokonane będzie do dwóch miejsc po
przecinku.
2.2. W zakresie kryterium ,,gwarancja powyżej 36 miesięcy" oferta może uzyskać
maksymalnie 10 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie wg punktacji: - za wydłużenie
okresu gwarancji do 60 miesięcy - Zamawiający przyzna Wykonawcy 10 punktów; Punktowane,
będzie przedłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy. Przedłużenie okresu gwarancji na okres
dłuższy niż 60 miesięcy, nie będzie dodatkowo punktowane. Zaoferowanie okresu gwarancji na
okres krótszy niż 60 miesięcy, nie będzie dodatkowo punktowane Zaoferowany termin gwarancji,
Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym - pkt 3. W przypadku gdy
Wykonawca nie zadeklaruje w formularzu ofertowym terminu gwarancji Zamawiający przyjmie,
iż termin ten wynosi 36 miesięcy.
3.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.
4.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenie w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
XII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 4 do Zapytania
ofertowego.XIII.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez
podania przyczyny,
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

Kontakt:
VI.
OSOBY
UPRAWNIONE
WYKONAWCAMI
DO
POROZUMIEWANIA
SIĘ
Z
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
W sprawach przedmiotu zamówienia: - Zbigniew Kwiatkowski - 508 187 382 e-mail:
zkwiatkowski@powiataprzysuski.eu, ks. kan. mgr Adam Wawrzyniec Łukiewicz tel. (48)
6716015.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.