Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup wraz z sukcesywną dostawą kruszywa drogowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z sukcesywną dostawą kruszywa drogowego

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skierbieszów
ul. Rynek 1
22-420 Skierbieszów
powiat: zamojski
fax 84-621-36-70, Tel. 84-621-36-08
gmina@skierbieszow.net.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Skierbieszów
Wadium: ---
Nr telefonu: fax 84-621-36-70, Te
Termin składania ofert: 2024-03-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na
,,Zakup wraz z sukcesywną dostawą kruszywa drogowego z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Skierbieszów w roku 2024"
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Skierbieszów".
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego łamanego o łącznej ilości 550 ton z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Skierbieszów.
Zamówienie obejmuje transport i rozładunek w/w przedmiotu zamówienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Skierbieszów, w ilościach i terminach zależnych od potrzeb Zamawiającego.
2. Rodzaj i ilość kruszywa w ramach przedmiotu zamówienia:
a) Kruszywo drogowe, frakcja 0 - 31,5 mm w ilości 350 ton
b) Kruszywo drogowe, frakcja 0-63 mm w ilości 200 ton
3. Kruszywo, o którym mowa w ust. 1, ma spełniać normę PN-EN 13242 + Al 2010 w ilości 550 ton i powinno być uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego (z wykluczeniem skał pochodzenia organicznego). Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
4. DOSTAWA obejmuje również ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku. Z czynności tej będzie sporządzony stosowny dokument, który następnie zostanie przedłożony Zamawiającemu. Do każdej dostarczonej partii musi być dołączony dokument potwierdzający rodzaj i ilość dostarczonego kruszywa.
5. Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu podzielony został na zamówienie podstawowe (gwarantowane) oraz zamówienie objęte prawem opcji. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie opcji przez Zamawiającego skutkuje po stronie Wykonawcy obowiązkiem jej wykonania.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia ilości zakupionego kruszywa w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zakupu przez Zamawiającego mniejszej ilości kruszywa niż opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: EPUAP, poczty elektronicznej
(gmina@skierbieszow.net.pl), faksu, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście pod adres: Urząd Gminy Skierbieszów, Ul. Rynek 1, 22-420 Skierbieszów, do dnia 05.03.2024r. do godz. 12.00 - na załączonym formularzu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca wykona przedmiot zapytania, określony w pkt I w terminie do 250 dni od daty zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1).
VI. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto -100%
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do wykonania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków, w tym podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W formularzu ofertowym należy podać cenę całkowitą (brutto) za wykonane zadanie.
VII. Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawcy złożą wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Rafał Kostyński nr tel. 84-62-136-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.