Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dokumentacja projektowa pomostu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dokumentacja projektowa pomostu

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaklików
ul Zachodnia 15
37-470 Zaklików
powiat: stalowowolski
453-037-011
zamowienia@zaklikow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaklików
Wadium: ---
Nr telefonu: 453-037-011
Termin składania ofert: 2024-03-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dokumentacja projektowa pomostu zlokalizowanego na działce nr ew. 1813 oraz 1514/2 w
msc. Zaklików (rz. Sanna w Zaklikowie)
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:
Dokumentacja projektowa pomostu zlokalizowanego na działce nr ew. 1813 oraz 1514/2 w msc. Zaklików (rz. Sanna w Zaklikowie)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej (rysunków technicznych wraz z opisem) pomostu
0 wymiarach: ok. 13 m długości i 2,5 m szerokości wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień
1 opinii, m.in. zgłoszenia wodnoprawnego robót przedmiotowego pomostu do Wód Polskich, uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura Tarnobrzeg oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Pomost zlokalizowany będzie na działce nr ew. 1813 w msc. Zaklików, będącej własnością Gminy Zaklików, w głąb działki nr 1514/2 (rz. Sanna w Zaklikowie). Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki nr 1514/2.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji ma być wystawione w oryginale oraz podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, a w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.

CPV: 71322300-4

Dokument nr: 13/2024

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, Ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, w terminie do 05.03.2024 r. godz. 11.00.
Dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej lub elektronicznej w formie skanu podpisanej oferty lub dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres:
zamowienia@zaklikow.pl,.

Miejsce i termin realizacji:
II. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia - 4 miesiące od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Postępowanie dotyczące udzjelenia zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł w trybie zapytania ofertowego
Rodzaj zamówienia: usługi
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji zamówienia
podwykonawcom.
6. Obowiązującą formą rozliczenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe / kosztorysowe * -wykonawca zobowiązany jest do właściwego skalkulowania ceny w oparciu o dołączone do oferty załączniki, zapewniającego kompleksową realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania.
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy:
Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie czego do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień zawodowych w zakresie wykonywania zadań projektowych.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i załączników do zapytania.
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
3.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (w szczególności zawierać wszystkie dane zawarte w przedmiotowym formularzu) i napisana pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym (czytelnym) niezmywalnym atramentem (tuszem), być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres email, numer NIP, być podpisana przez Wykonawcę, pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego.
3.2 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć (dokumenty wymagane na dzień składania ofert):
3.3 Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
3.4 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i zadania z odpowiednim dopiskiem (zmiana, uzupełnienie lub wycofanie).
3.5 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego Wykonawcom nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie łub zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.6 Zamawiający zastrzega prawo do odrzucenia oferty, która nie będzie zawierać wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub w przypadku, gdy złożone dokumenty nie będą zgodne z formą określoną w zapytaniu, bez konieczności wezwania Wykonawcy do złożenia uzupełnień łub wyjaśnień
V. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny:
1.1 Cena ofertowa - znaczenie 100 %.
W zakresie kryterium Kc oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
C min
Wartość punktowa ofert Kc = ---------------- x 100 pkt x 100 %
Cof
gdzie:
C min - najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert niepodlegający eh odrzuceniu
ocenie,
C of - cena ofertowa brutto oferty badanej
Wartość punktową oferty w kryterium cena ofertowa stanowić będzie iloczyn przyznanych
punktów i znaczenia procentowego kryterium.
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU
1. Język i forma porozumiewania się:
1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.
1.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
1.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
1.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie.
VII WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.1 Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
1.2 Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
1.3 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
1.4 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
2.1 Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
2.2 Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania
2.3 Podlegającego wykluczeniu na podstawie arf 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z dwoma Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze (uzyskają najwyższą punktację zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert). Negocjacje polegać będą na umożliwieniu złożenia dodatkowej oferty cenowej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i formie.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niezwłocznie po wyborze wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.zaklikow.biuletv.net w zakładce zamówienia poniżej 130 000 złotych.
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy na wzorze i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Kontakt:
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Magdalena Marchut - Taracha w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 - 15:30 numer telefonu 453-037-011, adres email: magdalena.taracha@zaklikow.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.