Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa zbiornika wody pitnej wraz z budową sieci kanalizacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa zbiornika wody pitnej wraz z budową sieci kanalizacji

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Liszki
Mały Rynek 2
32-060 Liszki
powiat: krakowski
ug@liszki.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Liszki
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa zbiornika wody pitnej w Rącznej wraz z budową sieci kanalizacji w miejscowości Baczyn, obr. Mników, gm. Liszki.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1: Budowa zbiornika wody pitnej w Rącznej, gm. Liszki.
Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika wody pitnej w Rącznej o pojemności czynnej V=495 m3, na działkach 72/1, 74, 2170/3.Zbiornik wody pitnej będzie na planie prostokąta w formie nadziemnego obiektu częściowo zagłębionego poniżej terenu.
2. Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 obejmuje:
1) Zbiornik wody pitnej wykonany jako komora żelbetowa przedzielona ściankami działowymi wraz z komorą zasuw. Wymiary zewnętrzne zbiornika wraz z komorą zasuw 13,20mx12,20m, wraz z armaturą, ociepleniem, obróbkami blacharskimi z wyposażaniem w pomosty i drabiny technologiczne oraz wentylacją.
2) Rurociągi technologiczne:
a) rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę ze zbiornika O160 PE,
b) rurociąg przelewowy O200 żeliwny,
c) rurociąg spustowy O100 żeliwny,
d) rurociąg doprowadzający wodę do pomp hydroforowych - odcinek: komora zasuw - istniejąca hydrofornia O110 PE,
e) rurociąg kanalizacyjny odcinek S1-S2-S3 O200 PVC do zbiornika odpływowego,
f) studzienkę kanalizacyjną S1 z kręgów betonowych O 1000mm z włazem ciężkim,
g) studzienkę kanalizacyjną S2 O600 mm z włazem ciężkim,
h) studzienkę kanalizacyjną S3 wybieralną z kręgów betonowych O1200 mm, głębokość 4,0m z włazem ciężkim,
i) rurociąg kanalizacyjny O150 żeliwny odprowadzający ścieki z wpustu ściekowego zlokalizowanego w komorze zasuw,
j) kabel elektryczny zasilający nN oraz lampy oświetleniowe,
k) kabel elektryczny nN zasilający komorę zbiornika, kabel pomiarowy i sterowniczy oraz lampy oświetlenia terenu,
l) dojście i dojazd z kostki brukowej,
m) ogrodzenie,
n) opaska z kostki brukowej z obrzeżami betonowymi;
3) W ramach zamówienia przewidziano włączenie w układ nowego zbiornika istniejącej hydroforni.
4) Zbiorniki będą pracować jako zbiorniki retencyjne i wyrównawcze na sieci wodociągowej obsługującej ponad 2000 osób.
3. Szczegółowy zakres zamówienia została zawarty w rozdz. III SWZ.
1.Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baczyn, obr. Mników, gm. Liszki.
2.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baczyn w obrębie ewidencyjnym Mników na działkach ewidencyjnych nr: 36/1, 95, 96, 97/1, 97/3, 97/4, 103/2, 103/4, 105, 99/1, 99/2, 162, 163, 172, 174, 108/1, 111, 189,191.
Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 1 034 m, a długość rurociągu tłocznego wynosi 198 + 62 (zakres niekwalifikowany) = 260 m; Łącznie długość sieci 1 232 m (wraz z zakresem niekwalifikowanym).
4. Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 obejmuje:
1) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o następujących parametrach:
a) kolektory główne i boczne z rur o średnicy:O200 mm PVC SN4, O200 mm PVC SN8,
b) studnie:
- O1200 mm betonowe z włazem klasy D400 - 2 szt.,
- O1200 mm betonowe z włazem klasy B125 - 10 szt.,
- O1000 mm betonowe z włazem klasy D400 - 12 szt.,
- O1000 mm betonowe z włazem klasy B125 - 21 szt.,
- O600 mm z tworzyw sztucznych z włazem klasy B125 - 3 szt.;
2) Rurociąg tłoczny z rur o średnicy: O75mm z PEHD SDR17 PN10, wraz z zabudowanym na nim studniami: odpowietrzającą O1200 mm betonową z włazem kl.B125 z zaworem odpowietrzająco napowietrzającym (2 szt.), płuczącą O1200mm, betonową z włazem kl.B125 -1 szt. i spustową O1200mm betonową z włazem kl.B125 - 1 szt.;
3) Pompownię ścieków wraz z uzbrojeniem, studnią rewizyjną O1200 mm betonową z pokrywą dwudzielną wykonaną ze stali nierdzewnej oraz koszem wykonanym ze stali nierdzewnej (40x40x50 cm) montowanym w studni na wlocie do pompowni wraz z prowadnicami do wyciągania kosza na zewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej, ogrodzeniem ( panelowym - systemowym wraz z obrzeżem pomiędzy słupkami), oświetleniem (ledowym o mocy 50W), instalacją odgromową i zasilaniem elektrycznym przepompowni;
4) Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej przewidziano w rejonie drogi powiatowej 18305 Kryspinów-Cholerzyn-Mników-Kopce poprzez wiercenie się do istniejącej studni kanalizacyjnej na działce ew. nr 191;
5) Studzienki betonowe wykonane będą z kinetą prefabrykowana z betonu samozagęszczalnego min. C35/45 o nasiąkliwości poniżej 5%, z zamontowanymi przejściami szczelnymi, ze stopniami powlekanymi, łączenie kręgów studni na uszczelkę, zakończenie studni stożek (konus) ;
6) Studzienki niewłazowe O600 mmm wykonane będą z tworzywa sztucznego z kinetą PP z użebrowaniem wzmacniającym, rurą wznoszącą karbowaną z PP i adapterem teleskopowym.
7) Studzienki posiadać będą włazy żeliwne: klasy D400-15 sztuk w drogach oraz klasy B125-37 sztuk w terenach zielonych;
8) Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie metodą rozkopu. Średnia głębokość posadowienia kanałów wynosi około 3 m p.p.t. Rurociągi będą układane na podsypce piaskowej o grubości min. 15 cm, następnie będzie wykonana obsypka piaskowa do wysokości 30 cm ponad wierzch rury;
9) Rurociągi będą krzyżować się z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Przy kolizjach z istniejącym uzbrojeniem należy zastosować rury ochronne. Przy kolizji z siecią gazową rury ochronne na kanalizację O355 mm z PE lub stalowe - 6 szt. o długości 3 m każda;
10) Sieć przekracza drogę powiatową 18305 Kryspinów - Cholerzyn-Mników - Kopce. Przekroczenia drogi wykonane będą metodą przewiertu poziomego sterowanego w rurach ochronnych stalowych O355 m, o łącznej długości 52 m;
11) Kanalizacja przebiega częściowo w drogach o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej, a częściowo biegnie w terenach zielonych. Po robotach związanych z budową sieci kanalizacyjnej rozebrane nawierzchnie będą odtworzone do stanu pierwotnego zgodnie z dokumentacją projektową;
12) Zamówienie obejmuje również:
1) budowę odcinka rurociągu tłocznego na obszarze aglomeracji Liszki - Piekary w miejscowości Baczyn w obrębie ewid. Mników na działkach ewidencyjnych nr 36/1, 191 (miejsce włączenia do istniejącej sieci). Długość rurociągu tłocznego wynosi 62 m,
2) zagospodarowanie terenu obejmuje: rurociąg tłoczny z rur o średnicy :O75 mm z PERC SDR17 PN 10, wraz z zabudowaną na nim studnią: odpowietrzającą O1200 mm betonową z zaworem odpowietrzająco napowietrzającym,
3) włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej przewidziano w rejonie drogi powiatowej 18305 Kryspinów-Cholerzyn-Mników-Kopce poprzez studnię kanalizacyjną na działce ewid. nr 191,
4) rurociąg wykonany zostanie metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego rurami przewodowymi bez rury ochronnej,
5) w ramach inwestycji zrealizowana zostanie również budowa utwardzonej żwirowej drogi dojazdowej do przepompowni P5 o długości 55 m;
13) przykanaliki PCV O160 - 73 m;
14) prace na pompowni - dostawa i montaż żurawika na pompowni, montaż zasuwy na kanale grawitacyjnym PCV O200, montaż bramy wjazdowej o szerokości 3,0 m;
15) odtworzenie drogi powiatowej na kanale ,,I" - 287 m2.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdz.III SWZ.

CPV: 44611500-1, 45111200-0,45231300-8,45231100-6,45200000-9,45220000-5,45223000-6, 45231300-8, 45111200-0,45231300-8

Dokument nr: 2024/BZP 00219859, ZP.271.3.2024 r

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-afde36db-d162-11ee-875e-a22221c84ba7
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej (ug@liszki.pl) z zastrzeżeniem że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej (ug@liszki.pl) z zastrzeżeniem że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
2. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Liszki jest Wójt Gminy Liszki, Ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki;
2) Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@liszki.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Pzp, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa zbiornika wody pitnej w Rącznej wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baczyn, obr. Mników, gm. Liszki. Oznaczenie sprawy: ZP.271.3.2024.
4) Zamówieniem publicznym na potrzeby którego będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe jest zamówienie publiczne, któremu towarzyszy niniejsza klauzula (dalej: ,,Zamówienie");
5) Dane osobowe i kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzane na potrzeby postępowania wynikają bezpośrednio z SWZ zamówienia, Zamawiający przetwarza w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG);
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przede wszystkim będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp, a także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Zamawiającego (np. dostawcy usług IT, kancelarie prawne) oraz pracownicy i współpracownicy Zamawiającego;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, minimum przez okres trwałości projektu, czyli 5 lat od daty ostatniej płatności, która zostanie przekazana przez instytucję;
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO* (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W szczególności nie przysługuje Panu/Pani:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-12 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e -Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.