Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU HOTELOWEGO

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU HOTELOWEGO

Data zamieszczenia: 2024-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202 Kraków
powiat: Kraków
przetargi@szpitaljp2.krakow.p
https://platformazakupowa.pl/transakcja/893987
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU HOTELOWEGO, tj. BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH i ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU HOTELOWEGO NA BUDYNEK ADMINISTRACJI
Krótki opis przedmiotu zamówienia
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU HOTELOWEGO, KTÓRA BĘDZIE POLEGAĆ NA BUDOWIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU HOTELOWEGO NA BUDYNEK ADMINISTRACJI NA TERENIE KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II PRZY ULICY PRĄDNICKIEJ 80 31-202 W KRAKOWIE

CPV: 45000000-7, 45200000-9,45220000-5,45300000-0,45310000-3,45330000-9

Dokument nr: 2024/BZP 00221336, DZ.271.10.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta powinna być :a) sporządzona na
podstawie załączników SWZ w języku polskim.b) złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do
złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, 1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako
,,Platforma") pod adresem: https://platformazakupowa.pl 2. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i
formularza ,,wyślij wiadomość". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez klikniecie przycisku ,,wyślij wiadomość" po których pojawi się komunikat, ze
wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego
konkretnego Wykonawcy.4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające prace na Platformie Zakupowej, tj.:a) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej
konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny
obsługujący format plików .pdf.5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format: pdf.
Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.6. Zalecany
format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;b)
dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.7. Zamawiający informuje,
ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków
o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
Zakupowej znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy
kliknąć przycisk ,,Przejdź do podsumowania". W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć
podpis w następujący sposób: - bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i - dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk ,,Przejdź do podsumowania".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w pkt. 40 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarto w pkt. 40 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/893987
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-15 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.271.10.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU HOTELOWEGO, KTÓRA BĘDZIE POLEGAĆ NA BUDOWIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU HOTELOWEGO NA BUDYNEK ADMINISTRACJI NA TERENIE KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II PRZY ULICY PRĄDNICKIEJ 80 31-202 W KRAKOWIE
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zadania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
I. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że:
A. Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a. minimum dwa zamówienia na roboty budowlane o wartości min. 7 500 000,00 zł brutto każde (wartość jednego zamówienia to wartość jednej umowy),
Jeżeli umowa obejmuje oprócz elementów opisanych w ww. pkt Aa także inne czynności Wykonawca dla wykazania warunków zobowiązany jest do podania wartości kosztorysowej zadań wymienionych w pkt Aa.
B. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi skierowanymi do realizacji zamówienia osobami:
a. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności.
b. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności.
c. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności.
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną lub więcej osób w przypadku posiadania przez nią/nie kilku rodzajów wymaganych uprawnień/świadectw kwalifikacyjnych w punktach a - c.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 5.4.I.A ogłoszenia, Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
2) Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 5.4.I.B ogłoszenia Wykonawca złoży: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zamawiający żąda wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w punkcie 5.5 niniejszego ogłoszenia. W wypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy PZP dodatkowo
zamieszcza informacje o podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Dodatkowo dołącza
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art 125 ust. 5 ustawy PZP oraz dołącza zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
A. W wypadkach, o których mowa w art. 117 ust. 2 oraz 3 ustawy PZP, należy wraz z ofertą dołączyć oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP.
B. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 5.5
niniejszego ogłoszenia składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
I.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w szczególności
w następujących przypadkach:
a) terminu wykonania umowy w przypadku:
o wstrzymania robót budowlanych przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,
o wystąpienia siły wyższej np. pożaru, powodzi,
o występowania niskich temperatur powietrza, które nie będą umożliwiały wykonywania robót związanych z betonowaniem elementów konstrukcyjnych co zostanie potwierdzone niezwłocznie wpisem w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Przez niską temperaturę rozumie się przy wystąpienie temperatury w ciągu doby poniżej minus 10 stopni Celsjusza. Termin zostanie przedłużony o ilość dni potwierdzonych wpisami w dzienniku budowy.
b) Konieczności wykonania robót zamiennych wynikających ze zmiany technologii lub zamiany materiałów przewidzianych w dokumentacji w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane lub konieczności wykonania robót dodatkowych, warunkujących wykonanie robót budowlanych,
c) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, pracy personelu administracyjnego,
d) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości robót budowlanych lub dostarczanych w ich ramach materiałów lub urządzeń,
e) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego,
f) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót zamiennych wynikających ze zmiany technicznej, technologii lub zamiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, o ile:
a) zmiana techniczna, technologii lub materiałów będzie równoważna jakościowo i pod względem parametrów w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, oraz będzie ona zapewniać prawidłowe (w szczególności zgodne z przepisami budowlanymi, wiedzą techniczną oraz ze sztuką budowlaną) wykonanie zadania,
b) nie będzie one skutkować podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
c) wykonywanie robót zamiennych nie wymaga aneksu do umowy, lecz pisemnego pod rygorem nieważności protokołu robót zamiennych, który winien zostać zaakceptowany i podpisany przez kierownika budowy ze strony Wykonawcy oraz odpowiedniego inspektora nadzoru inwestycyjnego ze strony Zamawiającego jak również przez projektanta,
3. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji zadania okazało się, że wykonanie niektórych robót objętych dokumentacją projektową jest zbędne i może być ono wykonane prawidłowo (w szczególności zgodnie z właściwym i przepisami prawa, wiedzą techniczną oraz ze sztuką budowlaną) bez realizacji tychże robót, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu robót budowlanych o te roboty (dalej ,,roboty zaniechane"). W takim przypadku wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość robót zaniechanych ustaloną na podstawie kosztorysu szczegółowego, a gdyby ich wartości nie dało się ustalić na podstawie kosztorysu szczegółowego - o wartość robót ustaloną na podstawie cen publikowanych
w kwartalniku SEKONCENBUD z kwartału, który przypadał dzień zawarcia niniejszej umowy. Ograniczenie robót budowlanych o roboty zaniechane następować będzie
w drodze pisemnych, pod rygorem nieważności, aneksów zawieranych przez Strony, przy czym Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu. Podstawą do sporządzenia i podpisania aneksu będzie pisemne zawiadomienie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego wskazujące roboty zaniechane, zaakceptowane, o ile to będzie konieczne, przez projektanta. Wartość robót zaniechanych nie może w żadnym wypadku przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w §8 ust. 2 umowy.
4. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem nieważności i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
ciąg dalszy w Sekcji IX - Pozostałe informacje
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zadania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-13

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.