Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remontu instalacji elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remontu instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2024-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964
gen. Leonarda Skierskiego 1
03-650 Warszawa
powiat: Warszawa
ozjw3964@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/jw3964
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 6 500,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remontu instalacji elektrycznej budynku nr 16 na terenie kompleksu wojskowego nr 0589 przy Ul. Brechta 16 w Warszawie".

CPV: 45310000-3, 45311100-1,45311200-2,45312200-9,45314320-0,45317000-2

Dokument nr: 2024/BZP 00221239, 8.2024.Z

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/jw3964
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/jw3964
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z rodz. 8 SWZ
regulamin korzystania z usług Systemu SmartPZP dostępny z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu
oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców (https://portal.smartpzp.pl)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/jw3964
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-15 10:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/jw3964

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 8.2024.Z
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
,,Remontu instalacji elektrycznej budynku nr 16 na terenie kompleksu wojskowego nr 0589 przy ul. Brechta 16 w Warszawie".
Opis wg kodu CPV:
45310000-3
45311100-1
45311200-2
45312200-9
45314320-0
45317000-2
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert:
Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według poniższych kryteriów:
1) Cena oferty brutto(X) - znaczenie 60%,
2) Termin wykonania zamówienia (nie dłużej niż 150 dni od dnia udostępnienia budynku) (Z) - znaczenie 40%.
Ad. 1) W przypadku kryterium nr 1 (X):
a) oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 pkt;
b) pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle formuły arytmetycznej, określonej poniżej:
X = (Cn : Cb) x 60
gdzie: Cn - cena najkorzystniejszej oferty,
Cb - cena oferty badanej.
Ad. 2) W przypadku kryterium nr 2 (Z):
a) oferta z terminem wykonania zamówienia: do 125 dni - otrzymuje 40 pkt,
co jest wartością maksymalną, która może zostać przyznana dla kryterium
nr 2 (Z),
b) oferta z terminem wykonania zamówienia: pomiędzy 126 a 140 dni - otrzymuje 20 pkt,
c) oferta z terminem wykonania zamówienia: pomiędzy 141 a 150 dni - otrzymuje 0 pkt.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (W) wg zasady: W= X + Z
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 248 ust. 2 ustawy).
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Podstawy wykluczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) wykażą brak podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 108 ust. 1; art. 109 ust.1 pkt 1.
2) Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 108 ust. 1; art. 109 ust.1 pkt
1.
3) W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału
w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, w stosunku
do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5; art. 109 ust.1 pkt 1
ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. z 2023 r., poz. 1497).
3. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu,
w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
a) środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych);
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
Jeżeli dotyczy: w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość środków finansowych i/lub zdolności kredytowej, lub polisy ubezpieczeniowej (o ile wymagana) winna być nie mniejsza niż suma wartości dla tych części;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje kadrą kierowniczą niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia, która posiada: uprawnienia budowlane branży elektrycznej:
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do izby samorządu zawodowego: Polska Izba Inżynierów Budownictwa posiada aktualne zaświadczenia
o wpisie i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
b) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością minimum
2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu instalacji elektrycznej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każda robota oraz na potwierdzenie tego przedstawi referencje
z wykonanych robót budowlanych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią dowód, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego dostarczy:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz.1689) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy);
5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. z 2023 r., poz. 1497);
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż : 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), wraz z dowodem opłacenia składki wynikającej z umowy ubezpieczenia.
Jeśli dotyczy: w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wartość polisy ubezpieczeniowej winna być nie mniejsza niż suma wartości dla tych części
2)informację banku i/lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych i/lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z informacji banku bądź kasy oszczędnościowo-kredytowej musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca posiada środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości minimum 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych),
Jeśli dotyczy: w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wartość środków finansowych i/lub zdolności kredytowej winna być nie mniejsza niż suma wartości dla tych części.
3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4)wykaz wykonanych robót - minimum 2 roboty budowlane polegające
na remoncie instalacji elektrycznej o wartościach minimum 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każda robota, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane - zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Do wykazu Wykonawca dołącza dowody określające czy roboty te zostały wykonane należycie (referencje) - jeżeli dotyczy
wykaz osób (kadry kierowniczej) posiadającej uprawnienia budowlane branży elektrycznej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych ), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - zgodnie
ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
5) wykaz osób (kadry kierowniczej) posiadającej uprawnienia budowlane branży elektrycznej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych ), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - zgodnie
ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Do wykazu Wykonawca dołączy aktualne zaświadczenie o wpisie do Izby Samorządu Zawodowego: Polska Izba Inżynierów Budownictwa posiada aktualne zaświadczenia o wpisie i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z rozdz. 16 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z § 7 SWZ oraz Zał. 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert:
Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według poniższych kryteriów:
1) Cena oferty brutto(X) - znaczenie 60%,
2) Termin wykonania zamówienia (nie dłużej niż 150 dni od dnia udostępnienia budynku) (Z) - znaczenie 40%.
Ad. 1) W przypadku kryterium nr 1 (X):
a) oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 pkt;
b) pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle formuły arytmetycznej, określonej poniżej:
X = (Cn : Cb) x 60
gdzie: Cn - cena najkorzystniejszej oferty,
Cb - cena oferty badanej.
Ad. 2) W przypadku kryterium nr 2 (Z):
a) oferta z terminem wykonania zamówienia: do 125 dni - otrzymuje 40 pkt,
co jest wartością maksymalną, która może zostać przyznana dla kryterium
nr 2 (Z),
b) oferta z terminem wykonania zamówienia: pomiędzy 126 a 140 dni - otrzymuje 20 pkt,
c) oferta z terminem wykonania zamówienia: pomiędzy 141 a 150 dni - otrzymuje 0 pkt.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (W) wg zasady: W= X + Z
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 248 ust. 2 ustawy).
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-13

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.